Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvantitativa ansatser i vetenskaplig metod för psykologprogrammet, 6 hp

Engelskt namn: Quantitative approaches in scientific methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 2PS221

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Prefekten, 2018-11-19

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-26

Innehåll

Kursen omfattar kvantitativa forskningsmetoder med tyngdpunkt på forskningsdesign, utvärdering av självskattningsinstrument samt analys av erhållna data. Kursen syftar dels till att ge en insikt i hur självskattningsinstrument utformas och används. De inslag som tas upp är riktlinjer för granskning av frågor och svarsalternativ, utprövning samt analys av kvalitet i data erhållna genom självskattningsinstrument. Kursen syftar också till att ge kunskap om statistiska metoder som används för att analysera erhållen data. Kursen tar även upp kvantitativ forskningsmetodik i allmänhet med fokus på så väl icke-experimentell som experimentell design.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten uppvisa
*    goda kunskaper om kvantitativa forskningsdesigner
*    goda kunskaper om olika metoder för utvärdering av självskattningsinstrument
*    goda kunskaper om inferensstatistiska analysmetoder

Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
*    använda psykometriska analysmetoder för att undersöka kvalitet i självskattningsinstrument
*    visa förtrogenhet med kvantitativa forskningsdesigner och hur designen påverkar vilka slutsatser som kan dras
*    analysera datamaterial och tillämpa metoder för statistisk inferens som är vanligt förekommande inom psykologi, t ex. variansanalys/regressionsanalys och tolka samt rapportera resultaten på ett korrekt sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
*    på vetenskaplig grund, kritiskt granska kvantitativa forskningsmetoder i publicerade studier inom området psykologi

Behörighetskrav

För att delta i kursen krävs att man är antagen till psykologprogrammet. Kursen läses i den kronologiska ordning den ges på programmet.

Avklarade kurs på termin 6:
Behandlingsforskning och klinisk utvärdering 4 hp,
Eller motsvarande.

Beslut om avvikelse från villkor på kursen fattas av berörd studierektor.

Undervisningens upplägg

Undervisningsformer varierar. Kursen bygger i stor utsträckning på självständigt arbete i form av färdighetsträning av genomförande, tolkning och rapportering av statistiska analyser. Inslag av föreläsningar, seminarier och datalaborationer förekommer också på kursen.

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på. Kursen kan ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Examinationen består av (i) psykometrisk utvärdering av ett självskattningsinstrument genom att genomföra analyser på insamlad data Resultaten av dessa analyser rapporteras skriftligt (gruppexamination). (ii) Att besvara frågeställningar om statistisk analys av kvantitativ data samt att tolka, kritiskt granska och diskutera statistiska analyser i en publicerade studie inom psykologi (skriftlig individuell examination, salstentamen). (iii) Att kritiskt granska forskningsmetoder i publicerade studier inom psykologi och att presentera den kritiska granskningen muntligt (gruppexamination). För att bli godkänd på momentet fordras att samtliga, i kursen ingående, examinationsuppgifter är godkända. Vid frånvaro kompletteras deltagande i de muntliga redovisningarna genom deltagande i ett uppsamlingsseminarium.

Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd studierektor.

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. (minst två tillfällen om det gäller praktik eller klinisk undervisning eller motsvarande). För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

Field Andy P.
Discovering statistics using IBM SPSS statistics
5. ed. : 2018 : 1070 sidor :
ISBN: 9781526419521
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Enkätmetodik
Berntson Erik, Bernhard-Oettel Claudia, Hellgren Johnny, Näswall Katharina, Sverke Magnus
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 309 s. :
ISBN: 9789127137080
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet.