Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvantmekanik 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Quantum Mechanics 2

Denna kursplan gäller: 2017-06-19 och tillsvidare

Kurskod: 5FY174

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-04

Innehåll

Kursen innehåller begrepp och matematiska redskap som används inom avancerad icke-relativistisk kvantmekanik. Kursen inleds med en översikt av kvantmekanikens formella ramverk med tillämpningar på Stern-Gerlachs experiment och spinndynamik. Därefter studeras tvåpartikelsystem, EPR-paradoxen och Bells teorem. Vidare behandlas täthetsoperatorn, banintegraler, identiska partiklar och spridningsteori. Slutligen studeras Aharonov-Bohm-effekten, kvantisering av det elektromagnetiska fältet, växelverkan mellan ljus och atomer samt tidsberoende störningsräkning.

Förväntade studieresultat

För att uppfylla målen för kunskap och förståelse ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • systematiskt sammanfatta kvantmekanikens formella ramverk
 • ingående redogöra för hur kreations- och annihilationsoperatorer fungerar och används
 • ur ett kritiskt perspektiv beskriva tvåpartikelsystem och dess relation med EPR-paradoxen och Bells teorem
 • ge fördjupad förklaring till behandlingen av identiska partiklar.


För att uppfylla målen för färdighet och förmåga ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 
 • kritiskt hantera och använda spinndynamik,
 • systematiskt hantera rena och blandade tillstånd genom att använda täthetsoperatorn
 • använda kvalificerad formalism för banintegraler
 • tillämpa avancerad kvantmekanisk spridningsteori
 • tillämpa approximativa metoder i kvantmekanik som tidsberoende störningsräkning
 • kritiskt tillämpa grundläggande kvantfysik för att beskriva växelverkan mellan ljus och atomer.


För att uppfylla målen för värdering och förhållningssätt ska den studerande efter genomgången kurs kunna:
 • uppvisa medvetenhet om etiska aspekter på vetenskapligt arbete som t.ex. ett korrekt förhållningssätt till fusk och plagiat.

Behörighetskrav

Univ: Tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng inklusive Kvantmekanik 1, 6 hp, eller Kvantmekanikens grunder, 7,5 hp, eller motsvarande. Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning och räkneövningar. Student som missat eller inte kunnat slutföra ett obligatoriskt utbildningsmoment vid kurstillfället ska beredas möjlighet att slutföra det vid ett senare kurstillfälle. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Examination

Examinationen på kursen sker individuellt i form av en skriftlig salstentamen vid kursens slut samt genom frivilliga inlämningsuppgifter. På skriftlig salstentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På frivilliga inlämningsuppgifter sätts poäng som även är giltiga vid omprov och vid uppsamlingsprov. Den som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för fysik. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.
 
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Kvantmekanik 2 7,5 hp (5FY160) och kan inte tas med i examen tillsammans med denna. I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur