Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon
Kursplan:

Kvinnor och genus i det tidigmoderna Europa, 7,5 hp

Engelskt namn: Women and Gender in Early Modern Europe

Denna kursplan gäller: 2016-10-03 och tillsvidare

Kurskod: 1HI071

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-09-14

Innehåll

Denna kurs undersöker föreställningar om kvinnor och deras liv, erfarenheter och ställning i det tidigmoderna Europa, ur en rad olika perspektiv - ekonomiska, sociala, politiska, religiösa och kulturella. De teman som behandlas inkluderar familjeliv, arbetsliv, utbildning, brott, häxeri, och politik. I den här kursen utforskas även de komplexa samband som fanns mellan de materiella, politiska och kulturella faktorer som formade upplevelser av kön och familj, likväl som attityder om kön och makt, i det tidigmoderna Europa. Kursen täcker perioden 1500-1800, och rör sig över flera geografiska regioner. Kvinnors erfarenheter jämförs med mäns – i rollen som arbetstagare, konsumenter, brottslingar, politiska aktörer, bönder eller adel, makar eller föräldrar. Denna kurs erbjuder en unik möjlighet att sätta grundläggande historiska kategorier och metoder i kritisk belysning. Studenterna får genom kursen kunskap om centrala begrepp inom historisk debatt och olika historiska tankeskolor. 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten visa:

Kunskap och förståelse:
• Omfattande kunskap om kvinnor och genusrelationer i det tidigmoderna Europa.
• Omfattande kunskap om olika vetenskapliga tolkningar av kvinnors erfarenheter och könsdynamik.
• Omfattande kunskap om utvecklingen av kvinnors erfarenheter och förändringar avseende kön under hela den tidigmoderna perioden.
• Omfattande kunskap om hur centrala begrepp som kön, genus, patriarkat, häxeri, civilstånd, och egenmakt till exempel, har definierats och hur dessa definitioner har argumenterats för.

Färdigheter och förmåga:
• Förmåga att förklara och kritiskt granska de historiska tankeskolor som format den vetenskapliga förståelsen av kön och kvinnohistoria.
• Förmåga att diskutera och värdera olika skäl och argument för att beskriva kvinnors erfarenheter och könsrelationer.
• Förmåga att diskutera och värdera hur viktiga begrepp såsom exempelvis kön, patriarkat, häxeri, civilstånd, och egenmakt har definierats och hur dessa definitioner har argumenterats för.
• Förmåga att formulera sig tydligt i tal och/eller skrift.
• Färdighet i metoder för kritisk analys

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
• Förmåga att självständigt formulera och analysera ett vetenskapligt problem i förhållande till kursens bredare tematik.

Behörighetskrav

90 hp kurser i historia, idéhistoria, ekonomisk historia, eller Kandidatexamen om 180 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).
 

 
 


 

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av självständig läsning och analys av kurslitteraturen, strukturerad genom läsinstruktioner, filmade föreläsningar och instuderingsfrågor. All undervisning, liksom examination, sker via kursens lärplattform.

Studenter måste ha tillgång till en dator och en stabil internetuppkoppling.

Examination

Examinationen består av individuella skriftliga inlämningsuppgifter och skrivs på engelska.

På kursen som helhet, betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Slutbetyget på kursen är en sammanfattande bedömning av resultaten och beslutade först när alla obligatoriska delar är godkända. Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie prov det finns en möjlighet att göra omprov inom två månader, samt ytterligare ett prov inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.

Studerande som två gånger underkänt i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande av del av kurs eller hel kurs ställs till Umeå universitet, Studentcentrum/Examina. Blankett för tilldodoräknande hittas via http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/ 

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 30

  Required readings:

  Bennett Judith M.
  Ale, beer and brewsters in England [Elektronisk resurs] : women's work in a changing world, 1300-1600
  New York : Oxford University Press : 1996. : xiv, 260 p. :
  Obligatorisk

  Dermineur Elise
  Gender and Politics in Eighteenth-Century Sweden, Queen Louisa Ulrika (1720-1782)
  Routledge : 2017 :
  Gender and Politics in Eighteenth-Century Sweden, Queen Louisa Ulrika (1720-1782)
  Obligatorisk

  M.Poska Allyson
  Women and Authority in Early Modern Spain, The Peasants of Galicia
  Oxford: Oxford University Press: 2005 : 2005 :
  Table of Contents
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9780199265312

  Hartman Mary S..
  The Household and the Making of History [Elektronisk resurs] : A Subversive View of the Western Past
  Cambridge : Cambridge University Press : 2004 : 1 online resource (310 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780511818134
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Robisheaux Thomas Willard.
  The last witch of Langenburg : murder in a German village
  1st ed. : New York : W.W. Norton : [2009] : 427 pages :
  ISBN: 0393065510
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Plus a selection of articles.

  Recommended readings:

  Fairchilds Cissie C.
  Women in early modern Europe, 1500-1700
  1st ed. : Harlow, England : Pearson/Longman : cop. 2007 : vi, 378 p., [8] p. of plates :
  ISBN: 9780582357181
  Se bibliotekets söktjänst

  Hunt Margaret R.
  Women in eighteenth-century Europe
  1st ed. : Harlow, England : Pearson Longman : 2009 : 484 s. :
  ISBN: 9780582308657
  Se bibliotekets söktjänst

  Wiesner Merry E.
  Women and gender in early modern Europe
  Cambridge : Cambridge University Press : 1993 : xii, 264 s. :
  ISBN: 0-521-38459-1
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: If you are not familiar with the topic, this book is highly recommended.

 • Giltig från: 2017 vecka 35

  Required readings:

  Bennett Judith M.
  Ale, beer and brewsters in England [Elektronisk resurs] : women's work in a changing world, 1300-1600
  New York : Oxford University Press : 1996. : xiv, 260 p. :
  Obligatorisk

  Dermineur Elise
  Gender and Politics in Eighteenth-Century Sweden, Queen Louisa Ulrika (1720-1782)
  Routledge : 2017 :
  Gender and Politics in Eighteenth-Century Sweden, Queen Louisa Ulrika (1720-1782)
  Obligatorisk

  Hardwick Julie
  The practice of patriarchy : gender and the politics of household authority in early modern France
  University Park, Pa. : Pennsylvania State Univ. Press : cop. 1998 : xvi, 240 s. :
  ISBN: 0-271-01782-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hartman Mary S..
  The Household and the Making of History [Elektronisk resurs] : A Subversive View of the Western Past
  Cambridge : Cambridge University Press : 2004 : 1 online resource (310 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780511818134
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Robisheaux Thomas Willard.
  The last witch of Langenburg : murder in a German village
  1st ed. : New York : W.W. Norton : [2009] : 427 pages :
  ISBN: 0393065510
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Plus a selection of articles.

  Recommended readings:

  Fairchilds Cissie C.
  Women in early modern Europe, 1500-1700
  1st ed. : Harlow, England : Pearson/Longman : cop. 2007 : vi, 378 p., [8] p. of plates :
  ISBN: 9780582357181
  Se bibliotekets söktjänst

  Hunt Margaret R.
  Women in eighteenth-century Europe
  1st ed. : Harlow, England : Pearson Longman : 2009 : 484 s. :
  ISBN: 9780582308657
  Se bibliotekets söktjänst

  Wiesner Merry E.
  Women and gender in early modern Europe
  Cambridge : Cambridge University Press : 1993 : xii, 264 s. :
  ISBN: 0-521-38459-1
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: If you are not familiar with the topic, this book is highly recommended.

 • Giltig från: 2016 vecka 38

  Required readings:

  Bennett Judith M.
  Ale, beer and brewsters in England [Elektronisk resurs] : women's work in a changing world, 1300-1600
  New York : Oxford University Press : 1996. : xiv, 260 p. :
  Obligatorisk

  Godineau Dominique
  The women of Paris and their French Revolution
  Berkeley : University of California Press : cop. 1998 : 415 s. :
  ISBN: 0-520-06718-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hardwick Julie
  The practice of patriarchy : gender and the politics of household authority in early modern France
  University Park, Pa. : Pennsylvania State Univ. Press : cop. 1998 : xvi, 240 s. :
  ISBN: 0-271-01782-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Hartman Mary S..
  The Household and the Making of History [Elektronisk resurs] : A Subversive View of the Western Past
  Cambridge : Cambridge University Press : 2004 : 1 online resource (310 p.) :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 9780511818134
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Robisheaux Thomas Willard.
  The last witch of Langenburg : murder in a German village
  1st ed. : New York : W.W. Norton : [2009] : 427 pages :
  ISBN: 0393065510
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Plus a selection of articles.

  Recommended readings:

  Fairchilds Cissie C.
  Women in early modern Europe, 1500-1700
  1st ed. : Harlow, England : Pearson/Longman : cop. 2007 : vi, 378 p., [8] p. of plates :
  ISBN: 9780582357181
  Se bibliotekets söktjänst

  Hunt Margaret R.
  Women in eighteenth-century Europe
  1st ed. : Harlow, England : Pearson Longman : 2009 : 484 s. :
  ISBN: 9780582308657
  Se bibliotekets söktjänst

  Wiesner Merry E.
  Women and gender in early modern Europe
  Cambridge : Cambridge University Press : 1993 : xii, 264 s. :
  ISBN: 0-521-38459-1
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: If you are not familiar with the topic, this book is highly recommended.