"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kyl- och värmepumpsteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Technology for Cooling and Heat Pumps

Denna kursplan gäller: 2021-08-30 och tillsvidare

Kurskod: 5EN096

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Energiteknik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-11

Innehåll

Kursen syftar till att ge avancerad kunskap i att hantera olika uppgifter inom kyl- och värmepumpstekniken.
Ett brett sortiment av system för värmepumpnings- och kylanvändningar kommer att behandlas, där några av de viktigaste tillämpningsområdena som ingår i kursen är:
*    Huvudtyper värmepumpar för rumsuppvärmning och varmt vatten
*    Kylapplikation, kommersiell och hushåll
*    Geotermiska system
*    Värmepumpar i fjärrvärme- och fjärrkylanät
De viktigaste systemkomponenterna och riktlinjerna för effektiv systemdesign omfattas också av kursen. Dessutom kommer kursen att diskutera hållbarhetsaspekterna i värmepumpar och introducera de framväxande miljövänliga kylmedlens egenskaper, tillgång, ekonomi och brandsäkerhet.

Förväntade studieresultat

För att bli godkänd på kursen ska studenten kunna:
1. Diskutera de viktigaste framstegen inom kyl- och värmepumpteknik.
2. Använda de viktigaste beräkningsverktygen för kyl- och värmepumpteknik.
3. Genomföra prestandaberäkningar för värme- och kylsystem.
4. Konstruera värmepumpande system och välja lämplig kapacitet för systemens huvudkomponenter.
5. Analysera prestanda för värmepumpande system och jämföra prestanda mellan olika systemlösningar.
6. Förklara principerna för de viktigaste alternativa kylprocesserna. Identifiera deras potential, begränsningar och huvudsakliga tillämpningsområden.
7. Beskriva några av de senaste teknikerna och senast införda köldmedierna för utvalda tillämpningar. Motivera införandet av dessa och jämföra dem med traditionella tekniker och köldmedier.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier inkluderat Termodynamik (5EN089) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, studiebesök, gästföreläsare, problemlösningssessioner och laborationer. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Laborativt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen grundar sig på en skriftlig salstentamen samt en skriftlig redovisning av laborationen. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst  50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen.. För betyget (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng på tentamen. På inlämningsuppgifterna ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).
För betyget (3) krävs att  den obligatoriska laborationsredovisningen är Godkänd samt betyget (3) på skriftlig tentamen. För betyget (4) krävs att kraven för betyget (3) uppfylls, samt betyget (4) på skriftligtentamen. För betyget (5) krävs att kraven för betyget (3) uppfylls, samt betyget (5) på skriftlig tentamen.

Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att skriftligen ansöka om att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.