Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kyrkosyn och liturgik: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Ecclesiology and Liturgy: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2021-11-01 och tillsvidare

Kurskod: 1RE228

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-09

Innehåll

Kursen innehåller en bred orientering om kyrkosyn och liturgi i historia och nutid utifrån olika traditioner och ger introduktion till nutida forskning inom området. Kursen aktualiserar olika tematiska perspektiv där förhållandet mellan teologi, ecklesiologi och liturgik bearbetas kritiskt med tyngdpunkt från tidigmodern tid till nutid. Kursen ingår i delämnet historisk och praktisk teologi.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för historiska huvudlinjer inom kyrkosyn och liturgi,
 • redogöra för innehåll i och inre sammanhang mellan kyrkosyn och liturgi,   
 • redogöra för vetenskapssyn och metoder i tidigare och aktuell forskning inom området ecklesiologi och liturgik. 
Färdighet och förmåga
 • förklara och analysera konsekvenser av metodiska och innehållsliga val vid studiet av kyrkosyn och liturgi,    
 • diskutera ecklesiologiska problemställningar, hållningar och resonemang.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till de källor och den litteratur som behandlas,
 • reflektera över relevansen av kunskap om kyrkosyn och liturgi i ett vidare samhällssammanhang,
 • analysera och värdera möjliga konsekvenser av olika teologiska tolkningar för kyrka, samhälle och individ,
 • visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området.

Behörighetskrav

Universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, där Kristendomens utveckling: grundkurs 7,5 hp eller motsvarande ingår.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. När kursen ges som nätkurs sker undervisningen genom kursplattform där också studiematerial publiceras under kursens gång. Den studerande förväntas vid vissa tider kunna vara tillgänglig vid datoruppkoppling för undervisning över kursplattformen.

Examination

Examinationen består av: seminarier (6 hp), inlämningsuppgift (3 hp) och tentamen (6 hp). Seminarier bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. Inlämningsuppgift samt tentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Godkänd på seminarier samt Väl godkänd på inlämningsuppgift och tentamen.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att en ny examinator utses till kommande omprov om inte särskilda skäl talar emot det. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 23

  Dulles Avery
  Models of the church
  Expanded ed. : New York : Doubleday : 2002. : 274 p. :
  ISBN: 0-385-13368-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: eller annan utgåva.

  Ecclesiology in the trenches : theory and method under construction
  Fahlgren Sune, Ideström Jonas
  Eugene, Or. : Pickwick Publications : cop. 2015 : XIV, 241 s. :
  ISBN: 9781498208642
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: : Finns som e-bok på Umeå universitetsbibliotek

  Christian assembly : marks of the church in a pluralistic age
  Lathrop Gordon W., Wengert Timothy J.
  Minneapolis, Minn. : Augsburg Fortress : 2004. : 200 p. :
  ISBN: 0-8006-3660-0 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Rosenius Marie
  Spänning och samspel - En orientering i ecklesiologi och liturgi
  Artos & Norma Bokförlag : 2019 : 219 sidor :
  ISBN: 9789177770947
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Portin Fredrik
  Från ökenmässa till hårdrock halleluja : specialgudstjänster i Borgå stift
  Helsingfors : Fontana media : 2013 : 264 s. :
  ISBN: 9789515507860
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i valda delar. Finns tillgänglig online.

  Sundmark Stina Fallberg
  Kristen gudstjänst : en introduktion
  Skellefteå : Artos : [2018] : 311 sidor :
  ISBN: 9789177770602
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lathrop Gordon W.
  Holy things : a liturgical theology
  Minneapolis : Fortress Press : cop. 1993 : 236 s. :
  ISBN: 0800631315
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Textutdrag ur handböcker, bokkapitel samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen på Canvas.

  Referenslitteratur

  Senn Frank C.
  Christian liturgy : Catholic and Evangelical.
  Minneapolis : Fortress Press : 1997 : 747 s. :
  ISBN: 0-8006-2726-1
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 44

  Dulles Avery
  Models of the church
  Expanded ed. : New York : Doubleday : 2002. : 274 p. :
  ISBN: 0-385-13368-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: eller annan utgåva.

  Ecclesiology in the trenches : theory and method under construction
  Fahlgren Sune, Ideström Jonas
  Eugene, Or. : Pickwick Publications : cop. 2015 : XIV, 241 s. :
  ISBN: 9781498208642
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: : Finns som e-bok på Umeå universitetsbibliotek

  Sundmark Stina Fallberg
  Kristen gudstjänst : en introduktion
  Skellefteå : Artos : [2018] : 311 sidor :
  ISBN: 9789177770602
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Christian assembly : marks of the church in a pluralistic age
  Lathrop Gordon W., Wengert Timothy J.
  Minneapolis, Minn. : Augsburg Fortress : 2004. : 200 p. :
  ISBN: 0-8006-3660-0 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Rosenius Marie
  ”Empiri och teori i ecklesiologiska studier belysta genom ’den nya kyrkosynen’ och ’den tjänsteinriktade folkkyrkosynen’ ” i Svensk Teologisk Kvartalskrift Vol 91, Nr 3
  * : 2015 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Finns tillgänglig elektroniskt. 11s.

  Rosenius Marie
  Spänning och samspel - En orientering i ecklesiologi och liturgi
  Artos & Norma Bokförlag : 2019 : 219 sidor :
  ISBN: 9789177770947
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Senn Frank C.
  Christian liturgy : Catholic and Evangelical.
  Minneapolis : Fortress Press : 1997 : 747 s. :
  ISBN: 0-8006-2726-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Textutdrag ur handböcker, bokkapitel samt artiklar tillkommer, tillhandahålls genom institutionen.