Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Laborativ problemlösning i fysik, 2 hp

Engelskt namn: Experimental Problem Solving in Physics

Denna kursplan gäller: 2012-10-15 och tillsvidare

Kurskod: 5FY110

Högskolepoäng: 2

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-09-01

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-10-30

Innehåll

Kursen inleds med en kort genomgång av mätverktyget LabVIEW. Därefter lär sig studenterna använda detta genom att bygga upp mätdatorsystem för fem laborativa fysikproblem. Varje laborationstillfälle inleds med en kort presentation av den ingående fysiken. De områden som kommer att behandlas är icke-linjär dynamik och kaos, flödesdynamik, optik samt termodynamik. Kursen innehåller också ett kommunikationsinslag som behandlar muntlig och skriftlig kommunikation i form av vetenskapliga diskussioner kring laborationerna samt arbete med laborationsprotokoll.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna: • konstruera enkla algoritmer för uppbyggnad av mätdatorsystem, • hantera mätverktyget LabVIEW och kunna använda det för laborativ problemlösning, • planera och genomföra experiment samt värdera experimentella resultat, • muntligt presentera sina laborationsresultat och föra vetenskapliga diskussioner, • skriva laborationsprotokoll, • redogöra för grunderna inom den i kursen behandlade fysiken.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av korta introducerande föreläsningar och handledning vid laborativa uppgifter. Laborationer är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker både genom skriftliga laborationsprotokoll och muntliga redovisningar. På laborationsprotokoll och muntliga redovisningar ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). På hela kursen ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga laborationsprotokoll och muntliga redovisningar är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Institutionen för fysik. Tillgodoräknande Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 42

Kompendier utgivna av institutionen för fysik. Laborationsinstruktioner.