Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Laboratoriemedicin I, 7,5 hp

Engelskt namn: Laboratory Medicine I

Denna kursplan gäller: 2017-07-03 och tillsvidare

Kurskod: 3BL064

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programkommittén för biomedicinska analytikerprogrammet, 2009-04-22

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2016-12-06

Innehåll

Kursen är kliniskt inriktad och behandlar klinisk immunologi, transplantationsimmunologi och utredning av komplikationer i samband med blodtransfusion, hematologiska diagnosmetoder, koagulationsdefekter, identifiering och diagnostik av sjukdomsgener samt transgenteknik. I kursen ingår också tolkning och presentation av analysresultat samt patientfall där den studerande i grupp får inhämta kunskaper om, diskutera och presentera olika laboratoriemedicinska diagnosmetoder.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande:
•    ha övergripande kunskaper inom transgenteknologi
•    kunna redogöra för etiologi och diagnostiska metoder för monogena och komplexa genetiska sjukdomar samt kunna diskutera relevanta etiska aspekter
•    kunna redogöra för de vanligaste immundefekterna och immunbristsjukdomarna samt diagnostik och terapi
•    kunna redogöra för de bakomliggande orsakerna till allergi och överkänslighetsreaktioner samt diagnostik, terapi och förebyggande av allergi
•    kunna redogöra för mekanismer bakom autoimmunitet och metoder för diagnostik av autoimmuna sjukdomar
•    kunna tillämpa teorin bakom samt kunna redogöra för diagnostiska metoder inom koagulation, transfusionsmedicin och olika typer av transplantationer
•    kunna identifiera lämpliga analysmetoder för några sjukdomstillstånd samt kunna redogöra för metodprinciper, utförande, metodernas begränsningar och tolkning av resultaten

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat i läkemedelsräkning samt godkända kurser om 120 hp från programmet. Dispens från ovanstående söks hos programrådet. Ansökan ska vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete, case och laborationer. Närvaro på seminarier, grupparbeten, case och laborationer är obligatorisk. 

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen och genom muntlig redovisning av teorimoment, samt genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationsmomenten. På den skriftliga teoritentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På laborationsmomentets tentamen, muntliga och skriftliga redovisning samt på teorimomentets muntliga redovisning och individuella inlämningsuppgift, ges betygen U eller G. På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig individuell teoritentamen samt G på övriga delar.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 12-14 §§.
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se Högskoleförordningen och Umeå universitets regelsamling. Anhållande om tillgodoräknande görs hos Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå. Information om tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt. Skrivelse om överklagande ställd till: Överklagandenämnden för högskola lämnas till registrator för Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.