Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Laboratoriemedicin II, 7,5 hp

Engelskt namn: Laboratory Medicine II

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 och tillsvidare

Kurskod: 3BL069

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerutbildning, 2009-10-20

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2017-10-25

Innehåll

Kursen är kliniskt inriktad och behandlar patogenicitetsmekanismer, mikrobiologisk- och molekylär diagnostik, molekylär immunologi samt olika vacciner och dess effekt på immunsystemet. I kursen ingår också tolkning och presentation av analysresultat samt patientfall där den studerande i grupp får inhämta kunskaper om, diskutera och presentera olika laboratoriemedicinska diagnosmetoder.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs ska den studerande:
•    känna till den bakteriella normalfloran, dess ungefärliga sammansättning och förekomst, de vanligaste patogena bakterierna och virus, samt hur dessa identifieras och diagnostiseras, vilka sjukdomar de orsakar, vilka antibiotika och antivirala medel som kan tänkas vara användbara vid behandling, samt verkningsmekanismer och resistensmekanismer hos antibiotika och antivirala medel 
•    ha tillägnat sig generella kunskaper om bakteriella och virala virulensfaktorer, dess verkningsmekanismer och genetik
•    kunna redogöra för principerna för vanligt förekommande molekylära typningsmetoder samt hur dessa metoder på ett adekvat sätt kan användas vid epidemiologiska undersökningar
•    kunna exemplifiera och beskriva hur bakterier och virus kan skydda sig mot och påverka det medfödda, humorala samt det cellulära immunförsvaret
•    känna till principen för olika vacciner och dess effekter på immunsystemet

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 142 hp från programmet. Dispens från ovanstående söks hos programrådet. Ansökan ska vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och case. Närvaro på seminarier och case är obligatorisk. 

Examination

Examination av kursen sker individuellt i form av skriftlig tentamen (betygsgrad: väl godkänd/godkänd/underkänd) samt i form av case och seminarium (betygsgrad: godkänd/underkänd). För godkänd kurs krävs betygsgraden godkänd för de tre delarna tentamen, case och seminarium. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på tentamen och godkänd på case och seminarium. Betygskriterier för skriftlig tentamen är att för godkänt betyg skall redovisade fakta i huvudsak vara korrekta och relaterade till uppgiften, samt till viss del integrerade i ett resonemang. För betyget väl godkänd skall fakta vara korrekta och innehållet tydligt och väl relaterat till uppgiften samt det skall vara frånvaro av irrelevanta fakta. Konkreta fakta ska även vara väl integrerade i ett resonemang där en djupare förståelse redovisas. Betygskriterier för case och seminarium är att för betyget godkänd skall studenten vara närvarande och delta aktivt i alla delar. 
För varje kurs anordnas ett ordinarie och fyra omtentamenstillfällen. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter den studerandes förstagångsregistrering på kursen. Antalet tentamenstillfällen är begränsat till tre/läsår. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. 
Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 12-14 §§.
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se Högskoleförordningen och Umeå universitets regelsamling. Anhållande om tillgodoräknande görs hos Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå. Information om tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt. Skrivelse om överklagande ställd till: Överklagandenämnden för högskola lämnas till registrator för Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.