Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Laboratoriepraktik, 39 hp

Engelskt namn: Dental Laboratory Practice

Denna kursplan gäller: 2007-09-24 och tillsvidare

Kurskod: 3OT050

Högskolepoäng: 39

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tandteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2008-05-19

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2019-04-11

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 5 och 6.
Delkurs 1: 11 högskolepoäng (termin 5)
Delkurs 2: 28 högskolepoäng (termin 6)

Framställning av olika typer av vanligen förekommande tandtekniska arbeten under handledning vid externt tandtekniskt laboratorium, privat eller inom folktandvården. Praktiken sker i stor utsträckning på annan ort än studieorten. Praktikplats söks av den studerande själv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • ha kunskap om ett tandtekniskt laboratoriums allmänna funktion och organisation
  • visa kunskap om relevanta metoder inom området och om odontologiska behandlingsprinciper
  • visa kunskap om och förståelse för produkter och material som används inom tandtekniken.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
  • visa sådan färdighet och förmåga som krävs för att framställa olika typer av tandtekniska arbeten som används inom tandvården
  • kunna kritiskt granska, bedöma och använda relevant information och att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utvecklingen av yrket och verksamheten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska ha
  • insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
  • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt och därmed värna om och respektera patientens behov
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.
  • kunna bedöma och utvärdera kvaliteten på tandtekniska arbeten.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska inom tandteknikerprogrammet inför laboratoriepraktiken vara godkänd i samtliga kurser och kursmoment som föregår kursen med undantag för examensarbetet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs genom att de studerande under erfaren tandteknikers handledning utför tandtekniskt arbete. Tjänstgöringen är obligatorisk.
Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Handledare bedömer kontinuerligt samtliga arbeten. Redovisning av utförda arbeten sker fortlöpande till kursansvarig. Vidare sker examinationen genom en utvärdering två gånger under praktiken, men även via inlägg i en blogg där den studerande beskriver arbetet på laboratoriet. Efter avslutad praktik ger den studerande en presentation av minst ett patientfall från praktiken.
För godkänd kurs ska den studerande ha framställt arbeten godtagbara för patient. Den studerande ska även uppvisa ett professionellt förhållningssätt.

Begränsning av praktisk tjänstgöring: Studerande som inte uppnått erforderliga praktiska kunskaper kan ansöka om förnyad laboratoriepraktikperiod. Ansökan tillsänds programrådet för odontologiska program.
Studerande som beviljats en förnyad praktikperiod och som därefter underkänts erhåller ingen ytterligare kursplats för praktisk träning. För mer information, se utbildningsplanen.
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. 
I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.