Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läkemedelsanalytisk kemi, 7,5 hp

Engelskt namn: Pharmaceutical Analytical Chemistry

Denna kursplan gäller: 2010-11-08 och tillsvidare

Kurskod: 5KE121

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2010-11-10

Innehåll

Kursen omfattar två moment, ett teoretiskt och ett praktiskt. I det teoretiska momentet som omfattar 5 hp behandlas först de grundläggande analytiska tekniker som används inom läkemedelsanalytisk kemi (gas-, vätske-, jon- och gelkromatografi, kapillärelektrofores och detekteringstekniker som mass- och NMR-spektroskopi, etc) och den teoretiska bakgrunden till kromatografi och separation. Kursen fokuserar sedan på vätskekromatografi med masspektrometri och hur denna metod används i olika applikationer som processkontroll, analyser av patientprover och i utvecklandet av nya läkemedel. Vidare ingår metodutveckling, kvalitetssäkring och GLP (Good Laboratory Practice). I det praktiska momentet, som omfattar 2.5 hp och kommer utföras på ett forskningsanknytet laboriatorium, ingår grundläggande vätskekromatografiska moment men också metodutveckling för analys av läkemedel, provupparbetning, studier av metaboliter, mm.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska studenten kunna; Redogöra för de vanligast förekommande metoder som används inom farmacevtisk analytisk kemi. Tillämpa den teoretiska bakgrunden till kromatografi och separation. Beskriva samspelet mellan läkemedels kemiska egenskaper och kromatografi. Exemplifiera de specifika problemställningar och olika applikationer som finns inom farmacevtisk analytisk kemi. Utföra experiment efter en förelagd beskrivning och även genomföra enklare analytisk metodutveckling, samt att muntligt och skriftligt kunna presentera en teoretisk bakgrund och diskutera erhållna resultat

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i farmaci innehållande minst 90 hp farmaci och farmacevtisk kemi 30 hp alternativt receptarieexamen 180 hp eller motsvarande kunskaper.
Förkunskapskraven uppfylls också av en kandidatexamen i kemi med minst 90 hp kemi inklusive minst 30 hp farmacevtisk kemi eller motsvarande kunskaper.
Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (de flesta i form av videoföreläsningar), självstudier, fördjupningsuppgifter, nätbaserade gruppseminarier, demonstrationer och laborationer. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet. Laborationerna utförs i Umeå. Obligatoriska moment är laborationer.

Examination

Laborationerna under kursen ingår i den slutliga examinationen tillsammans med skriftlig tentamen. På tentamina sätts något av betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). På laborationsmomentet ges endast betygen godkänd (G) eller underkänd (U). På hela kursen ges något av betygen godkänd (G), väl godkänd (VG) eller underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Kemiska institutionen. Möjligheten att komplettera inte godkända obligatoriska praktiska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2010 vecka 45

Watson David G.
Pharmaceutical analysis : a textbook for pharmacy students and pharmaceutical chemists
2nd ed. : Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone : 2005. : 382 p. :
ISBN: 0-443-07445-3 (pbk.) : £29.99
Se bibliotekskatalogen Album