"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läkemedelsbehandling hos äldre, 7,5 hp

Engelskt namn: Pharmacotherapy in the elderly

Denna kursplan gäller: 2024-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 3FA031

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-02-05

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2023-09-22

Innehåll

Kursen behandlar orsaker till, förekomst av, samt symtom vid vanliga sjukdomar och hälsoproblem hos äldre. Kursen behandlar också läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomar och hälsoproblem hos äldre, samt läkemedelsanvändning hos äldre i Sverige. Vidare diskuteras läkemedelsbehandling vid olika typer av demenssjukdomar med särskild tonvikt på Alzheimers sjukdom. Kursen tar också upp orsaker till, symtom vid, och riskfaktorer för Alzheimers sjukdom samt orsaker till och behandling vid beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Andra viktiga områden som berörs är farmakokinetiska och farmakodynamiska förändringar hos äldre, biverkningar hos äldre, fallolyckor, konfusion och olämpliga läkemedelsval till äldre. Problematik som uppkommer vid behandling med många läkemedel samtidigt (polyfarmaci) behandlas också, likaså metoder för att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre.

Förväntade studieresultat

Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper inom området läkemedel och äldre. Efter kursen ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • ta aktiv del i gruppövningar och diskutera olika aspekter på läkemedel och äldre
 • beskriva orsaker till, förekomst av och symtom vid vanliga sjukdomar och hälsoproblem hos äldre
 • beskriva översiktligt läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomar och hälsoproblem hos äldre
 • beskriva kvalitetsindikatorer som används för att analysera läkemedelsanvändning hos äldre
 • visa förståelse och kunna redogöra för förändringar i farmakokinetik och farmakodynamik hos den äldre personen
 • identifiera och beskriva läkemedelsbehandling vid olika typer av demenssjukdom med tonvikt på läkemedelsbehandling vid Alzheimers sjukdom
 • beskriva orsaker till, symtom vid samt riskfaktorer för Alzheimers sjukdom
 • visa förståelse för sambandet mellan demenssjukdom och beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)
 • visa förståelse och kunna redogöra för särskild biverkningsproblematik kopplad till läkemedelsbehandling hos äldre
 • visa förståelse och kunna redogöra för sambandet mellan olika typer av läkemedelsbehandling hos äldre och risk för utveckling av konfusion

Färdighet och förmåga

 • muntligt kommunicera problem och forskningsresultat kring läkemedelsbehandling hos äldre med både specialister (exempelvis läkare och sjuksköterskor) och icke-specialister (exempelvis kunder/patienter och anhöriga)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förståelse och kunna redogöra för olika aspekter kring begreppet polyfarmaci samt göra jämförande och kritiska analyser av metoder som används för att förbättra läkemedelsanvändning hos äldre.
 • kunna relatera kursens innehåll till sin framtida yrkesroll

Behörighetskrav

Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap I 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap II 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, Läkemedelskemi 4,5 hp, Galenisk farmaci 10,5 hp, Farmakokinetik 6 hp, Farmakoterapi 13,5 hp, Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel 10,5 hp, samt genomgångna kurser i Naturprodukter och kosttillskott 4,5 hp, Farmaceutisk praxis med författningar 4,5 hp, samt Egenvårdsrådgivning och läkemedelskommunikation 6 hp eller motsvarande. Alternativt receptarie- eller apotekarexamen.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och individuella uppgifter. Obligatoriska moment är kommunikationsrollspel, gruppövning med patientfall och självtest i Centrala begrepp. Under kursen har studenterna tillgång till lärare via internet.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen, men även deltagande i obligatoriska moment utgör grund för examinationen. Kommunikationsuppgiften examineras via ett internetbaserat rollspel. Gruppövningen examineras skriftligt och muntligt via internetbaserade möten. Centrala begrepp examineras via lärplattformen. På skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På övriga obligatoriska moment ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hel kurs sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget Väl Godkänd (VG) på tentamen ger motsvarande betyg på kursen som helhet, under förutsättning att övriga obligatoriska moment är godkända. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För varje kurstillfälle anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen, varav det första inom två månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen ges. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institution.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.