Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp

Engelskt namn: Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 3OM413

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Omvårdnad: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2021-11-25

Innehåll

Kursen omfattar farmakologi och farmakoterapi, läkemedelsgenomgångar samt omvårdnadsaspekter relaterade till läkemedelsbehandling. Det tillämpliga juridiska regelsystemet behandlas. Läkemedelsanvändning under graviditet och amning, till barn och äldre belyses. Kursen innefattar sjukdomslära, omvårdnad och farmakoterapi med inriktning mot allergisjukdomar, astma, hudsjukdomar, infektionssjukdomar, inflammatoriska tillstånd och smärta, ögon- och öronsjukdomar, munhälsoproblem, mag- och tarmproblem, näringsbristtillstånd samt gynekologiska besvär och urininkontinens. Genus, ålderns och de fysiologiska förutsättningarnas betydelse för läkemedelsbehandling behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
  • förstå och kritiskt värdera läkemedelsbehandling inklusive läkemedelsupptag, verkningsmekanismer och eliminering ur människokroppen
  • genom en fördjupad förståelse identifiera de sjukdomstillstånd som förskrivningsrätten omfattar
Färdighet och förmåga
  • förstå och kunna informera om de läkemedel som används med restriktion under graviditet och amning
  • förskriva de läkemedel som förskrivningsrätten, enligt gällande regelsystem, omfattar samt dokumentera och värdera följsamhet till och effekter av behandlingen
  • förebygga, identifiera, åtgärda samt rapportera läkemedelsbiverkningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • värdera förutsättningar för läkemedelsbehandling utifrån ålder, fysiologiska förutsättningar och genus samt andra socioekonomiska aspekter
  • kritiskt värdera potentiellt negativa effekter av polyfarmaci
  • identifiera och kritiskt värdera litteratur kring behandling inom distriktssköterskans ansvarsområde samt uttala sig om evidensläget för behandlingen

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen är huvudsakligen nätburen och undervisning sker digitalt med undantag för tentamina som genomförs på campus. Ett studerandeaktivt lärande tillämpas och studierna kännetecknas av kunskapssökande, problemlösning, tillämpning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, arbete i studiegrupper, föreläsningar och seminarier. De olika arbetsformerna anpassas efter de förväntade studieresultaten. Seminarier liksom gruppövningar är obligatoriska.

För de nätbaserade delarna av utbildningen krävs tillgång till dator med bra och stabil internetuppkoppling, ett headset med mikrofon samt webbkamera. Saknas internet kan bibliotek eller lärcentrum vara ett alternativ.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras i form av individuell salstentamen, casebaserat seminarium i grupp samt gruppexamination av litteratursammanställning inom ämnesområdet.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinationer är godkända och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. 

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM413 överlappar helt med innehållet i 3OM198
-Kursen 3OM413 ersätter kursen 3OM198

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.