Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läkemedelskemi för farmaceuter, 4,5 hp

Engelskt namn: Medicinal Chemistry for Pharmacists

Denna kursplan gäller: 2015-06-08 och tillsvidare

Kurskod: 5KE164

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-06-16

Innehåll

Kursen Läkemedelkemi för farmaceuter (4,5 hp) tar upp växelverkan mellan lågmolekylära föreningar och proteiner, DNA och RNA samt metoder för identifiering, design, syntes och utvärdering av läkemedelskandidater.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
  • Redogöra för de steg som ingår vid utvecklingen av ett läkemedel
  • Redogöra för begreppet växelverkan mellan ligand och receptorer samt för de krafter som verkar i biologiska/biokemiska system
  • Redogöra för enklare metoder för design och syntes av biologiskt aktiva molekyler
  • Beskriva grunderna för läkemedlens upptag, metabolism och utsöndring
  • Redogöra för hur läkemedlens kemiska struktur påverkar dess egenskaper

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, kurserna Farmaceutisk kemi (5KE162), Biovetenskap för receptarier I (5MO010), Biovetenskap för receptarier II (5MO011), Farmakologi för receptarier (3FA004) och Galenisk farmaci (5KE163), eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (de flesta i form av videoföreläsningar), självstudier, gruppseminarier och laborationer. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna på distans. Laborationerna utförs i Umeå. Obligatoriska moment är laborationer.

Examination

Laborationerna under kursen ingår i den slutliga examinationen tillsammans med skriftliga tentamina. På tentamina sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På laborationsmomentet ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen godkänd underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Den som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §).  Begäran om ny examinator ställs till Kemiska institutionen. Möjligheten att komplettera inte godkända obligatoriska praktiska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats.
 

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.