Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner - ingångsämne Samhällskunskap, 22,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession

Denna kursplan gäller: 2017-11-27 till 2021-03-14 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6PE205

Högskolepoäng: 22,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-05-10

Reviderad av: Prefekten, 2017-11-20

Innehåll

Kursens fokus är undervisning i de ämnen som ska ingå i studentens lärarexamen, men innefattar även deltagande i övriga arbetsuppgifter kopplade till yrkesrollen. Kursen bygger på de ämnesteoretiska, ämnesdidaktiska och allmändidaktiska kunskaper som studenten har förvärvat under sina ämnesstudier och de utbildningsvetenskapliga kurserna inom UK I och UK II samt under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU I och VFU II). Under kursen tillämpar och fördjupar studenten sina såväl ämnesmässiga som sociala och didaktiska kompetenser.

Utifrån styrdokument och uppställda mål ska studenten med en hög grad av självständighet och stöd av handledare planera, genomföra och utvärdera undervisning samt bedöma och examinera elevers lärande. Vid planering och genomförande av undervisning ska elevers olika förutsättningar beaktas. Studenten ska kunna motivera sin undervisning utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Undervisning liksom övriga delar av lärarens uppdrag ligger till grund för didaktisk analys och reflektion.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa på fördjupad kunskap om relevanta styrdokument och deras roll i skolan
 • visa på sådana ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper som krävs för att kunna planera och motivera innehåll i samt upplägg och utvärdering av undervisning

Färdighet och förmåga
 • omsätta de ämnesteoretiska, ämnesdidaktiska och övriga kunskaper den studerande förvärvat under utbildningen, till skolpraktiken
 • planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån verksamhetens mål och elevers olika förutsättningar
 • motivera sina val utifrån styrdokument, vetenskap och beprövad erfarenhet
 • skapa en god lärandemiljö i klassrummet samt genom sitt ledarskap väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet
 • dokumentera, bedöma, betygssätta och kommunicera elevers lärande i relation till de nationella styrdokumenten    
 • kommunicera muntligt och skriftligt på ett respektfullt och för situationen anpassat sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förhålla sig till den värdegrund som uttrycks i styrdokumenten och konkretisera denna i såväl undervisningssituationer som i skolans övriga verksamhet
 • bemöta och interagera med elever, vårdnadshavare, kollegor och skolans övriga personal på ett professionellt sätt
 • analysera och reflektera över den egna professionsutvecklingen och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap utifrån teoretiska perspektiv, handledares kommentarer och de egna erfarenheter som gjorts under VFU-perioderna

Behörighetskrav

Univ: Kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattande minst 52,5 hp samt verksamhetsförlagd utbildning omfattande minst 7,5 hp, eller motsvarande. Utöver detta krävs ämnesstudier omfattande minst 75 hp i vart och ett av de två ämnen som ska ingå i studentens ämneslärarexamen, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs huvudsakligen ute i skolverksamheten. VFU-perioden ska omfatta 40 timmars arbetsvecka inklusive planering och genomförandet av lektioner, auskultationer, arbete med VFU-uppgifter samt deltagande i annan verksamhet kopplad till lärarens yrkesroll. Studenten ska tillsammans med lokala lärarutbildare planera VFU så att arbetet ryms inom ramen för heltidstjänstgöring. Studenten genomför och utvärderar undervisning i samtliga ämnen som skall ingå i studentens lärarexamen. Under kursen genomförs ett antal VFU-uppgifter. Visst förberedelse- och uppföljningsarbete är campusförlagt.

Examination

Examinationen består av två delar:

a) Undervisningspraktik. Den första delen av examinationen görs genom bedömning av genomförd undervisning med efterföljande didaktisk analys och reflektion samt andra undervisningsnära yrkesuppgifter. Bedömningen av denna del görs av besökande universitetslärare i samråd med lokala handledare.

b) VFU-rapport. Den andra delen består av en skriftlig VFU-rapport som bedöms och examineras av universitetslärare.
Vid examinationen användas betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att med välgrundade resonemang didaktiskt motivera, genomföra och analysera undervisningen för att möta varje elevs behov. För att få betyget Väl godkänd på kursen krävs att den studerande erhållit detta betyg på båda delarna av examinationen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare tillfällen enligt gällande regelverk.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget Underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att han eller hon tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Den som erhållit ett godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§).
Begäran om ny examinator ställs till Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och
färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina.

Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb,
www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om
tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 48

Studenten väljer litteratur i samråd med sina handledare. Förutom ett urval av relevant kurslitteratur från tidigare genomförda utbildningsvetenskapliga, ämnesdidaktiska och ämnesteoretiska kurser ingår

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 : gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda
Stockholm : Skolverket : 2006 : 17 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071
ISBN: 91-85545-02-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94

Stockholm : Skolverket :Fritze : 2006 :
Skolverket
ISBN: 978-91-85545-13-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album