Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU), 11 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Preschool 1

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE253

Högskolepoäng: 11

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-12

Innehåll

Utveckling av det professionella läraruppdraget i förskolan med fokus på ledarskap och förhållningssätt bearbetas i kursen. Vidare studeras och prövas planering, dokumentation och utvärdering av undervisning i syfte att stimulera varje barns välbefinnande, utveckling och lärande i förskolan i enlighet med gällande styrdokument. I det ingår hur förskolan kan variera undervisningens innehåll och arbetssätt i relation till barns olikheter. Förskoledidaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper tillämpas i planering och genomförande av ett tema/projektarbete Tidigare kursers innehåll inom det förskolepedagogiska området omsätts och tillämpas i förskolans utbildning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för hur pedagogisk dokumentation kan utgöra ett stöd för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i relation till varje barns lärande och utveckling
Färdighet och förmåga
 • självständigt och i samverkan planera, genomföra och utvärdera ett ämnesdidaktiskt tema/projektarbete där språk, matematik och skapande ingår i undervisningen
 • organisera och leda undervisning för både enskilda barn och barngrupp för att främja barns välbefinnande och motverka diskriminering
 • använda olika medier, såväl digitala som andra, för undervisning och dokumentation av lärprocesser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över det egna förhållningssättet och ledarskapets inverkan på barns välbefinnande, utveckling och lärande, samt identifiera behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området

Behörighetskrav

Att undervisa i förskolan (VFU) 10 hp, Språk, kommunikation och språkutveckling i förskolans verksamhet 15 hp, Matematik för förskolan 7,5 hp, Skapande lek i förskolan 1, 7,5 hp, Förskolans uppdrag och arbetssätt 2, 10 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen består av 11 hp verksamhetsförlagd utbildning i förskola varav tre dagars högskoleförlagd undervisning. Detta innebär att studenten under den verksamhetsförlagda utbildningen med stöd av handledning ingår i arbetslaget och aktivt deltar i förskolans utbildning. I de högskoleförlagda dagarna ingår förberedelser, bearbetningar och redovisningar.

Examination

Examinationer sker genom individuellt uppvisande av färdigheter under den verksamhetsförlagda delen av kursen, samt muntliga redovisningar och individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande trepartssamtalet mellan VFU-handledare, lärare och student. Denna bedömning sker vid ett tillfälle. VFU-handledare medverkar med stöd av ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat och genom deltagande i trepartssamtal.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att studentens prestationer i samband med VFU-besök och det efterföljande trepartssamtalet, samt den avslutande skriftliga individuella inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med ordinarie provet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination medför en påtaglig risk att studenten under VFU:n kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin VFU i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprätt av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta VFU:n samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att den tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller en kursplan genomgått större förändringar garanteras minst ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 52

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att undervisa barn i förskolan
  Doverborg Elisabet, Pramling Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 117 s. :
  ISBN: 9789147111329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
  Markström Ann-Marie, Simonsson Maria
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 136 s. :
  ISBN: 9789144079516
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
  Björk-Willén Polly, Gruber Sabine, Puskás Tünde
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 167 s. :
  ISBN: 9789147100255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heikkilä Mia
  Lärande och jämställdhet i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 205 s. :
  ISBN: 9789147105755
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Granberg Ann
  Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11436-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Letzén Maria
  Ny i förskolan : med ett interkulturellt förhållningssätt
  Upplaga 1 : 2017 : 141 sidor :
  ISBN: 9789144114668
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Palmer Anna
  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation
  Stockholm : Skolverket : 2012 : 74 s. :
  Fulltext via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-87115-35-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tidigare kursers litteratur som referenslitteratur, exempelvis:

  Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
  Persson Annika, Wiklund Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 229 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708358o.jpg
  ISBN: 978-91-47-05358-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Didaktiska studier från förskola och skola
  Pramling Samuelsson Ingrid, Pramling Niklas
  1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2008 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-40-66413-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att göra lärande synligt : barns lärande - individuellt och i grupp
  Stockholm : HLS förlag : 2006 : 363, [4] s. :
  ISBN: 978-91-7656-575-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dramabok
  Hägglund Kent, Fredin Kirsten
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 157 s. :
  ISBN: 9789147099955
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jensen Mikael
  Lekteorier
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 250 s. :
  ISBN: 978-91-44-08997-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Styrke Britt-Marie
  Kunskapande i dans : om estetiskt lärande och kommunikation
  Stockholm : Liber : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789147111589
  Se bibliotekskatalogen Album

  Matematikundervisning i förskolan : att se världen i ljuset av matematik
  Björklund Camilla, Palmér Hanna
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : [2018] : 276 sidor :
  ISBN: 9789127822580
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tänka, resonera och räkna i förskoleklass
  Sterner Görel, Helenius Ola, Wallby Karin
  Göteborg : NCM, Göteborgs universitet : 2014 : 201 s. :
  ISBN: 9789185143252
  Se bibliotekskatalogen Album

  De yngsta barnens matematik
  Björklund Camilla, Franzén Karin
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 9789147111664
  Se bibliotekskatalogen Album

  Björklund Elisabeth
  Att erövra litteracitet : små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2008 : 277, [25] s. :
  http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/18674/1/gupea_2077_18674_1.pdf
  ISBN: 978-91-7346-637-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturläsning i förskolan
  Damber Ulla, Nilsson Jan, Ohlsson Camilla
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 128 s. :
  ISBN: 9789144078137
  Se bibliotekskatalogen Album

  Edwards Agneta
  Bilderbokens mångfald och möjligheter
  Omarbetad utgåva : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 168 sidor :
  ISBN: 9789127824027
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 7

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Att undervisa barn i förskolan
  Doverborg Elisabet, Pramling Niklas, Pramling Samuelsson Ingrid
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 117 s. :
  ISBN: 9789147111329
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utvecklingssamtal : kommunikation mellan hem och förskola
  Markström Ann-Marie, Simonsson Maria
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 136 s. :
  ISBN: 9789144079516
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nationell förskola med mångkulturellt uppdrag
  Björk-Willén Polly, Gruber Sabine, Puskás Tünde
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 167 s. :
  ISBN: 9789147100255
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Heikkilä Mia
  Lärande och jämställdhet i förskola och skola
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 205 s. :
  ISBN: 9789147105755
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Granberg Ann
  Projekt- och temaarbete i förskolan : tankar, tips, idéer
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 224 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11436-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för förskolan : Lpfö 18
  Stockholm : Skolverket : 2018 : 20 sidor :
  Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327364
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Letzén Maria
  Ny i förskolan : med ett interkulturellt förhållningssätt
  Upplaga 1 : 2017 : 141 sidor :
  ISBN: 9789144114668
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Palmer Anna
  Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan : pedagogisk dokumentation
  Stockholm : Skolverket : 2012 : 74 s. :
  Fulltext via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-87115-35-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tidigare kursers litteratur som referenslitteratur, exempelvis:

  Hur långt är ett äppelskal? : tematiskt arbete i förskoleklass
  Persson Annika, Wiklund Lena
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 229 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708358o.jpg
  ISBN: 978-91-47-05358-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Didaktiska studier från förskola och skola
  Pramling Samuelsson Ingrid, Pramling Niklas
  1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2008 : 176 s. :
  ISBN: 978-91-40-66413-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Att göra lärande synligt : barns lärande - individuellt och i grupp
  Stockholm : HLS förlag : 2006 : 363, [4] s. :
  ISBN: 978-91-7656-575-9
  Se bibliotekskatalogen Album