Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2, 2,5 hp

Engelskt namn: Dimensions of the Teaching Profession for Primary School - Extended School 2

Denna kursplan gäller: 2017-10-02 och tillsvidare

Kurskod: 6ES080

Högskolepoäng: 2,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-29

Reviderad av: Styrelsen för Lärarhögskolan, 2017-10-16

Innehåll

I kursen studeras och prövas undervisningsplanering, genomförande och utvärdering av undervisningsmoment inom ett praktiskt/estetiskt ämne. Vidare diskuteras formativ och summativ bedömning av elevers färdigheter och förmågor i relation till de undervisningsmoment den studerande medverkar vid.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
  • Visa kännedom om bedömning av elevers lärande och utveckling i det praktiskt/estetiska ämnet.
Färdigheter och förmågor​
  • Med stöd undervisa elever i grupp.
  • Självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera undervisningsinnehåll i det praktiskt/estetiska ämnet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Reflektera över att i det praktiskt/estetiska ämnet göra bedömningar av elevers lärande och utveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning i det praktiskt/estetiska ämnet

Examination

Examinationen sker genom skriftlig VFU-rapport.

Examinationen av VFU sker av utsedd examinator (universitetslärare).

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under VFU:n kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin VFU i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen.

Betyg på hel kurs utgörs av en sammanfattande bedömning och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Godkänd eller Underkänd. Den som erhållit betyget Godkänt (G) på kursen kan inte examineras för högre betyg. Examinationen sker genom skriftlig VFU-rapport. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen

Student kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.