Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Engelskt namn: Development of Literacy with a Focus on Storytelling. For Teachers in Preschool Class, Grades 1-3 and 4-6

Denna kursplan gäller: 2021-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ066

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-12-17

Innehåll

Den teoretiska förståelsen och den praktiska användningen av läs- och skrivinlärningsmetoder behandlas. Textsamtalet som verktyg för utveckling av skrivande och läsande betonas. Kursen består av två delar:

Läs- och skrivutveckling - fokus på upplevelse, 3 hp. 
Intersektionella, multimodala och didaktiska perspektiv utgör bakgrund för en analys av skönlitteratur. Studenterna kombinerar och motiverar val av litteratur för användning i undervisningen.

Berättande texter och undervisning, 4,5 hp 
Läs- och litteraturförståelse aktualiseras i relation till skönlitteratur som barnlyrik, bilderbok, saga och barnroman. Skönlitteraturens plats i barns medievärld behandlas i didaktisk belysning.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • redogöra för teorier och aktuell forskning om skriv- och läsinlärning/utveckling;
  • jämföra olika didaktiska strategier för skriv- och läsinlärning/utveckling utifrån aktuell forskning.
  • redogöra översiktligt för barn- och ungdomslitteraturens historia;
  • redogöra för kännetecknande drag i texter som vänder sig till barn och unga;
  • tolka och reflektera över innehåll i barn- och ungdomslitteratur.
Färdighet och förmåga
  • analysera och granska skönlitterära texter med hjälp av olika metoder och modeller;
  • motivera val av och planera för skönlitteratur i undervisningen;
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk i såväl tal som skrift och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa skriftspråk.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över barnlyrikens, sagans, fantasyns och ungdomslitteraturens etiska och intersektionella dimensioner;
  • värdera och reflektera över skönlitteraturens och berättandets ställning i barns mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området för det pedagogiska arbetet. 

Behörighetskrav

Univ: 10 hp svenska för lärare i F-3, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, redovisningar, seminarier och gruppövningar. Redovisningar och seminarier är obligatoriska.

Examination

Läs- och skrivutveckling - fokus på upplevelse 3.0 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och gruppuppgifter;
Berättande texter och undervisning 4,5 hp examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier och gruppuppgifter.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Delkurserna bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 hp. Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. 
 
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. 
 
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 2

Chambers Aidan
Böcker inom och omkring oss
[Ny utg.] : Stockholm : Gilla böcker : 2014 : 293 s. :
ISBN: 978-91-86634-54-4
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ett urval av kapitel

Edwards Agneta
Bilderbokens mångfald och möjligheter
Omarbetad utgåva : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 168 sidor :
ISBN: 9789127824027
Se bibliotekskatalogen Album

Kåreland Lena
Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
ISBN: 978-91-44-08676-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Läsförståelse i teori och praktik
Bråten Ivar, Jakobsson Ulrika
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33144-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05129-1
Se bibliotekskatalogen Album

Kåreland Lena
Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs
Skolverket : 2017 :
Länk

Skrivundervisningens grunder
Forsling Karin, Tjernberg Catharina
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
ISBN: 9789151102788
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ett urval av kapitel

Svenska skrivregler
3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-08460-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Värdefulla sagor : [lyft värdegrunden genom berättande]
Thomasson Mikael, Gustavsson Per, Thomasson Mikael
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 132 s. :
ISBN: 978-91-27-44200-9
Se bibliotekskatalogen Album

Tjernberg Catharina
Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
ISBN: 9789147124992
Se bibliotekskatalogen Album

Westlund Barbro
Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 280 s. :
ISBN: 9789127135987
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Ett urval av kapitel

Skönlitteratur

Flickan med svavelstickorna
Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
ISBN: 91-622-6876-7
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns som elektronisk resurs via litteraturbanken.se

Jansson Tove
Det osynliga barnet och andra berättelser
Helsingfors : Förlaget M : [2019] : 186 sidor :
ISBN: 9789523330917
Se bibliotekskatalogen Album

Veckan före barnbidraget
Johansson Elin, Ekman Ellen, Ekman Ellen
Rabén & Sjögren : 2016 : 32 sidor :
ISBN: 9789129702446
Se bibliotekskatalogen Album

Lindenbaum Pija
Lill-Zlatan och morbror raring
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2006 : [40] s. :
ISBN: 91-29-66485-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Astrid
Bröderna Lejonhjärta
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2011 : 206 s. :
ISBN: 978-91-29-67864-2
Se bibliotekskatalogen Album

Sunnanäng
Lindgren Astrid, Wikland Ilon
4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 96, [4] s. :
ISBN: 91-29-65784-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Mio, min Mio
Lindgren Astrid, Wikland Ilon
11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
Se bibliotekskatalogen Album

Lindström Eva
Olli och Mo
Stockholm : Alfabeta : 2012 : [26] s. :
ISBN: 9789150114492
Se bibliotekskatalogen Album

Kom dagen, kom natten
Lind Åsa, Virke Emma
Stockholm : Lilla Piratförlaget : [2020] : 28 onumrerade sidor :
ISBN: 9789178131457
Se bibliotekskatalogen Album

Ohlsson Kristina
Glasbarnen
Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2013 : 239 s. :
ISBN: 978-91-87027-32-1
Se bibliotekskatalogen Album

Den förskräckliga historien om Lilla Hon
Ollmark Lena, Gustavsson Per
[Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2017] : 132 sidor :
ISBN: 9789188279347
Se bibliotekskatalogen Album

Pricken
Rey Margret, Rey Hans Augusto, Lindgren Astrid
8. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1980 : [30] s. :
ISBN: 91-29-54299-5 (inb.) ; 33:00
Se bibliotekskatalogen Album

Sjögren Viveka
Den andra mamman
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2007 : [32 s.] :
ISBN: 978-91-7355-002-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Det röda trädet
Tan Shaun, Roseen Ulla
Göteborg : Kabusa : 2011 : [32] s. :
ISBN: 978-91-7355-190-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Styrdokument

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2017
Stockholm : Skolverket : 2017 : 289 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32716-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album