"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läs- och skrivutveckling med berättandet i fokus. För lärare i F-3 och 4-6, 7,5 hp

Engelskt namn: Development of Literacy with a Focus on Storytelling. For Teachers in Preschool Class, Grades 1-3 and 4-6

Denna kursplan gäller: 2023-01-02 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ066

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-12-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-09-14

Innehåll

I kursen behandlas den teoretiska förståelsen och den praktiska användningen av läs- och skrivinlärningsmetoder. Textsamtalet som verktyg för utveckling av skrivande och läsande betonas. Kursen består av två delar:

Läs- och skrivutveckling - fokus på upplevelse, 3 hp. 
Intersektionella, multimodala och didaktiska perspektiv utgör bakgrund för en analys av skönlitteratur. Studenterna kombinerar och motiverar val av litteratur för användning i undervisningen.

Berättande texter och undervisning, 4,5 hp. 
Läs- och litteraturförståelse aktualiseras i relation till skönlitteratur som barnlyrik, bilderbok, saga och barnroman. Skönlitteraturens plats i barns medievärld behandlas i didaktisk belysning.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • redogöra för teorier och aktuell forskning om skriv- och läsinlärning/utveckling;
  • redogöra översiktligt för barn- och ungdomslitteraturens historia;
  • redogöra för kännetecknande drag i texter som vänder sig till barn och unga;
  • tolka och reflektera över innehåll i barn- och ungdomslitteratur.

Färdighet och förmåga

  • analysera och granska skönlitterära texter med hjälp av olika metoder och modeller;
  • motivera val av och planera för skönlitteratur i undervisningen;
  • jämföra olika didaktiska strategier för skriv- och läsinlärning/utveckling och anpassa dessa till alla elever;
  • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk i såväl tal som skrift och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa skriftspråk.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera över barnlyrikens, sagans, fantasyns och ungdomslitteraturens etiska och intersektionella dimensioner;
  • värdera och reflektera över skönlitteraturens och berättandets ställning i barns mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området för det pedagogiska arbetet. 

Behörighetskrav

Univ: 7,5 hp svenska för lärare i F-3, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar. Seminarier är obligatoriska.

Examination

Delkurs Läs- och skrivutveckling - fokus på upplevelse (3 hp) examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, seminarier och gruppuppgifter.
Delkurs Berättande texter och undervisning (4,5 hp) examineras genom individuell skriftlig hemtentamen, seminarier och gruppuppgifter.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Delkurserna bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 1

Chambers Aidan
Böcker inom och omkring oss
[Ny utg.] : Stockholm : Gilla böcker : 2014 : 293 s. :
ISBN: 978-91-86634-54-4
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Ett urval av kapitel

Edwards Agneta
Bilderbokens mångfald och möjligheter
Omarbetad utgåva : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 168 sidor :
ISBN: 9789127824027
Se Umeå UB:s söktjänst

Kåreland Lena
Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
ISBN: 978-91-44-08676-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Läsförståelse i teori och praktik
Bråten Ivar, Jakobsson Ulrika
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 263 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33144-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05129-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Kåreland Lena
Modig och stark - eller ligga lågt : skönlitteratur och genus i skola och förskola
Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 487 s., [8] pl.-s. :
ISBN: 91-27-11023-0 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs
Skolverket : 2017 :
Länk

Skrivundervisningens grunder
Forsling Karin, Tjernberg Catharina
Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
ISBN: 9789151102788
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Ett urval av kapitel

Svenska skrivregler
3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber : 2008 : 263, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-08460-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Värdefulla sagor : [lyft värdegrunden genom berättande]
Thomasson Mikael, Gustavsson Per, Thomasson Mikael
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 132 s. :
ISBN: 978-91-27-44200-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Tjernberg Catharina
Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
ISBN: 9789147124992
Se Umeå UB:s söktjänst

Westlund Barbro
Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 280 s. :
ISBN: 9789127135987
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Ett urval av kapitel

Styrdokument

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022
[Stockholm] : Skolverket : [2022] : 262 sidor :
Fritt tillgänglig på Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327784
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skönlitteratur

Flickan med svavelstickorna
Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
ISBN: 91-622-6876-7
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns som elektronisk resurs via litteraturbanken.se

Gripe Maria
Tordyveln flyger i skymningen
Bonnier Carlsen : 2010 : 272 s. :
ISBN: 91-48-00018-3
Se Umeå UB:s söktjänst

Jansson Tove
Det osynliga barnet och andra berättelser
Helsingfors : Förlaget M : [2019] : 186 sidor :
ISBN: 9789523330917
Se Umeå UB:s söktjänst

Veckan före barnbidraget
Johansson Elin, Ekman Ellen, Ekman Ellen
Rabén & Sjögren : 2016 : 32 sidor :
ISBN: 9789129702446
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindenbaum Pija
Lill-Zlatan och morbror raring
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2006 : [40] s. :
ISBN: 91-29-66485-3 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindgren Astrid
Bröderna Lejonhjärta
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2011 : 206 s. :
ISBN: 978-91-29-67864-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Sunnanäng
Lindgren Astrid, Wikland Ilon
4. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 96, [4] s. :
ISBN: 91-29-65784-9 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Mio, min Mio
Lindgren Astrid, Wikland Ilon
11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Lindström Eva
Olli och Mo
Stockholm : Alfabeta : 2012 : [26] s. :
ISBN: 9789150114492
Se Umeå UB:s söktjänst

Kom dagen, kom natten
Lind Åsa, Virke Emma
Stockholm : Lilla Piratförlaget : [2020] : 28 onumrerade sidor :
ISBN: 9789178131457
Se Umeå UB:s söktjänst

Ohlsson Kristina
Glasbarnen
Stockholm : Lilla Piratförlaget : 2013 : 239 s. :
ISBN: 978-91-87027-32-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Den förskräckliga historien om Lilla Hon
Ollmark Lena, Gustavsson Per
[Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2017] : 132 sidor :
ISBN: 9789188279347
Se Umeå UB:s söktjänst

Pricken
Rey Margret, Rey Hans Augusto, Lindgren Astrid
8. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1980 : [30] s. :
ISBN: 91-29-54299-5 (inb.) ; 33:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Sjögren Viveka
Den andra mamman
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2007 : [32 s.] :
ISBN: 978-91-7355-002-4 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Det röda trädet
Tan Shaun, Roseen Ulla
Göteborg : Kabusa : 2011 : [32] s. :
ISBN: 978-91-7355-190-8 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst