Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läs- och skrivutveckling, 3 hp

Engelskt namn: Development of Reading and Writing

Denna kursplan gäller: 2018-10-15 och tillsvidare

Kurskod: 2PS081

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Psykologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för logopedprogrammet, 2006-12-14

Reviderad av: Prefekten, 2018-10-11

Innehåll

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande kunskaper gällande läs- och skrivutveckling, vilket är en tvärvetenskaplig disciplin som överbryggar ämnena psykologi, lingvistik, neurovetenskap samt läs- och skrivundervisning. Kursen behandlar olika teorier och modeller för hur individen i samspel med sin närmiljö utvecklar läs- och skrivförmåga. Kursen berör olika förutsättningar som kan påverka läs- och skrivförvärvande. Kognitiva processer likväl som lingvistiska processer som är av vikt för läs- och skrivutveckling behandlas under kursen. Metoder som används för att erhålla kunskap om hur läs- och skrivförvärvande går till beskrivs under kursen. Under kursen kommer studenterna att få bekanta sig med och använda sig av tester som används för att mäta/utvärdera läs- och skrivförmåga. Under kursen beskrivs även hur man arbetar med läs- och skrivundervisning i grundskolan.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
-    redogöra för och jämföra teorier och modeller om läs- och skrivutveckling
-    beskriva olika typer av metoder som används för att erhålla kunskap om läs- och skrivutveckling
-    visa kunskap om kognitiva och lingvistiska processer av vikt för läs- och skrivutveckling
-    visa kunskap om hur läs- och skrivundervisning bedrivs i grundskolan

Färdighet och förmåga
-    använda och reflektera över befintliga test som avser att mäta läs- och skrivförmåga

 

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1-3 samt genomgångna kurser i termin 4, eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, demonstrationer och seminarier på campus. Undervisningsresurser tillhandahålls och viss kommunikation sker via den internetbaserade kursplattformen Cambro.  

Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examination sker genom muntliga gruppvisa redovisningar med individuell bedömning på seminarier samt laborationer. En tvåskalig betygsskala (Underkänd och Godkänd) tillämpas för båda examinationerna. För godkänt på kursen krävs att samtliga examinationer är godkända. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets ”Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå”. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs i examen prövas individuellt enligt universitetets tillgodoräknandeordning.

 

Litteratur