"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läsa och skriva i alla ämnen. För lärare i åk 4-6, 7,5 hp

Engelskt namn: Reading and Writing across the Curriculum. For Teachers in Grades 4-6

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ068

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2021-03-15

Innehåll

I kursen behandlas ämnesövergripande arbetssätt med stöd av estetiska lärprocesser och digitala verktyg för alla elevers språkutveckling och skolans krav på måluppfyllelse. Studenterna planerar, skriver, diskuterar och utvärderar egna arbeten där de ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper som de tidigare förvärvat tillämpas och fördjupas. Arbetena grundas i relevant forskning och beprövad erfarenhet och har fokus på läs- och skrivutveckling. Skönlitteratur och sakprosa utgör basen för arbetet. Ett källkritiskt förhållningssätt och strategier för informationssökning problematiseras. Studentens eget skrivande i process och utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt fördjupas. Kursen behandlar även språken Norden.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse 

 • identifiera utmärkande drag i ett språkutvecklande ämnesövergripande arbetssätt; 
 • implementera teorier om läs- och skrivutveckling i ett didaktiskt inriktat ämnesövergripande arbete;
 • redogöra för språken i Norden;

Färdighet och förmåga 

 • planera anpassad undervisning till alla elever;  
 • på ett självständigt sätt planera och motivera teoretiskt förankrade läs- och skrivpedagogiska aktiviteter inom ramen för ett ämnesövergripande arbetssätt; 
 • praktisera skrivprocessens alla delar och använda digitala verktyg för att bearbeta och kommunicera ett innehåll;
 • konstruktivt granska sitt eget och andras temaarbeten; 
 • utarbeta didaktiseringsförslag om språken i Norden;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 • kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras kunskaper och erfarenheter;
 • bedöma sitt tematiska arbete utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter och utifrån dessa identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Behörighetskrav

Univ: 20 hp svenska för grundlärare, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, responsgivande, redovisning och seminarier.  
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 
 
Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att få betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått detta betyg på den skriftliga hemtentamen. 
 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur