Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Läsande och berättande i digitala och nya medier, 7,5 hp

Engelskt namn: Reading and Narrating in Digital and New Media

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1LV067

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Litteraturvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-03-02

Innehåll

De senaste decenniernas digitala utveckling har förändrat de sätt på vilka en text kan produceras och läsas. Sådana mediala förändringar har dock alltid pågått - berättandet förändras i takt med att medier förändras. Under kursen undersöker vi sambanden mellan olika medier och berättande, även i historisk belysning. Kursen innehåller fördjupade studier i berättande på bland annat sociala medier, i olika s.k. medieuniversum och i olika typer av adaptioner. Kursen ges på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande ha:
  • kap om mediers betydelse för läsning och berättande
  • förståelse för adaptionsbegreppet och dess analytiska tillämpning
  • visat förmåga att analysera berättelser med avseende på medialitet
  • visat förmåga att reflektera över olika mediers möjligheter och begränsningar
  • visat förmåga att förhålla sig kritiskt och kreativt till det litterära medielandskapets förändringar.

Behörighetskrav

Litteraturvetenskap 60 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i kursens seminarier och grupparbeten samt i form av en individuell skrivuppgift.

Examination sker enligt graderna Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen och dess delmodul upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår även i Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande, termin 3

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Reading and narrating in digital and new media, 7.5 hp

Facklitteratur

Hayles, N. Katherine
Print Is Flat, Code Is Deep: The Importance of Media-Specific Analysis
Poetics Today 25.1 : 2004 :
Läsanvisning: p. 67-90

A theory of adaptation
Hutcheon Linda, O'Flynn Siobhan
2nd ed. : London : Routledge : 2013 : xxx, 273 s. :
ISBN: 9780415539371
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Preface I, Preface II, Chapter 1

Jahn Manfred
Narratology: A Guide to the Theory of Narrative
English Department, University of Cologne, 2017 : 2017 :
http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppn.pdf

Jenkins Henry
Convergence culture : where old and new media collide
New York : New York University Press : 2006 : xi, 308 p. :
ISBN: 978-0-8147-4281-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Introduction och kap 5, s 1-24, 169-205.

Lindgren Leavenwort Maria
Transmedial Narration and Fan Fiction. The Storyworld of the Vampire Diaries
Ingår i:
Storyworlds across media
Lincoln, Neb. : University of Nebraska Press : 2014 : 400 p. : sid. 315-331 :
Obligatorisk

Literary Studies in the Digital Age. An Evolving Anthology.
Modern Language Association :
https://dlsanthology.mla.hcommons.org/
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns på nätet

Mitchell W.J.T
Counting Media: Some Rules of Thumb
University of Chicago, USA : 2017 :
http://journalcontent.mediatheoryjournal.org/index.php/mt/article/view/13/9
Läsanvisning: p 12-16

Narratology beyond literary criticism : mediality, disciplinarity
Kindt Tom., Schernus Wilhelm., Meister Jan Christoph
Berlin : Walter de Gruyter : c2005. : 296 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip059/2005006990.html
ISBN: 3-11-018352-8
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Neitzel, Britta “Levels of play and narration"

Ong Walter J.
Orality and literacy : the technologizing of the word
London : Routledge : 2002 : 204 s. :
ISBN: 0-415-28129-6(pbk)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kap 4, s 77-113. Finns på nätet.

Peters John Durham
The marvelous clouds : toward a philosophy of elemental media
Chicago : the University of Chicago Press : 2015 : 410 pages :
ISBN: 978-0-226-25383-1
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 1-52

Ryan Marie-Laure
Meaning as Spectacle. Verbal Art in the Digital Age
Ingår i:
Why study literature?
Århus : Aarhus University Press : 2011 : 256 p. : sid. 25-54 :
Obligatorisk

Ryan Marie-Laure
Story/Worlds/Media. Tuning the Instrument of a Media-Conscious Narratology
Ingår i:
Storyworlds across media
Lincoln, Neb. : University of Nebraska Press : 2014 : 400 p. : sid. 25-49 :
Obligatorisk

Sarai MV
The art of adaptation
The Artifice : 2018 :
https://the-artifice.com/art-of-adaption/

Bronwen Thomas
What is fanfiction and why are people saying such nice things about it?
University of Nebraska Press : 2011 :
https://muse.jhu.edu/article/432689
Läsanvisning: s. 1-24

Ytterligare material kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.