"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Leda och utveckla omvårdnadsarbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Management and Development in Nursing

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 3OM407

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Omvårdnad: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2018-10-25

Innehåll

Kursen omfattar fördjupad kunskap om hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens organisation och styrning samt samhällsekonomi. Organisations- och ledarskapsteorier studeras där intersektionalitet beaktas. Kunskaper om förbättrings-, kvalitets- och forskningsarbete inom vården fördjupas. Arbetsrelaterad ohälsa/prevention studeras och problematiseras. Sjuksköterskans funktion som ledare av omvårdnadsarbetet utifrån evidensbaserad kunskap studeras. Fördjupning görs i pedagogiskt arbete relaterat till såväl patienter som medarbetare. Yrkesmässig handledning ingår i kursen. Multidisciplinär samverkan på alla nivåer behandlas samt lagstiftning relaterat till kursens innehåll. Kursen ger även en orientering i kvantitativ forskningsmetod.

För studerande inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård ingår i denna kurs yrkesmässig handledning kopplat till kliniskt arbete. För studerande inom fristående kurs ersätts detta med teoretiska studier om yrkesmässig handledning.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • bedöma ledarskapets innehåll samt teamets och organisationens betydelse för kvalitet i vården enligt bästa tillgängliga kunskap om organisation och ledarskap
  • analysera områden och metoder för förbättringsarbete/kvalitetsutveckling i omvårdnad enligt bästa tillgängliga kunskap

Färdighet och förmåga

  • analysera behov av lärande hos patienter, närstående, personal och studenter samt planera och genomföra pedagogiska insatser inom omvårdnad
  • samla och sammanställa kunskap utifrån ett kvantitativt perspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • värdera betydelsen av planering, ledning och samordning i vård och hälsoarbete och där intersektionella aspekter beaktas
  • värdera arbets- och vårdmiljöns betydelse för hälsa
  • inom ramen för yrkesmässig handledning, reflektera över specialistsjuksköterskans roll och ansvar för omvårdnaden

Behörighetskrav

Sjuksköterske- eller röntgensjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska eller röntgensjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Undervisningens upplägg

Kursen läses på halvfart och är delvis nätburen med  sammankomster på studieorten. Tyngdpunkten ligger på studentens egna litteraturstudier, reflektion med kurskamrater och feedback från lärare. Arbetsformerna varierar mellan individuellt arbete, seminarier, grupparbeten och föreläsningar. Kontakten med lärare och kurskamrater sker framförallt via en webbaserad lärplattform, som studenten får introduktion i vid kursstart. Obligatoriska seminarier och inlämningsuppgifter  ingår i kursen. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.

För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett usb-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är alltid att föredra. Man kan även koppla upp sig på ett bibliotek eller lärcentrum.

Examination

Som betyg används en tvågradig betygsskala, godkänd (G) eller underkänd (U).

Kursen examineras individuellt och i grupp i form av obligatoriska inlämningsuppgifter, individuell examinationsuppgift och seminarier.

För att bli godkänd på hel kurs krävs att examensarbetet är godkänt och obligatoriska moment är fullgjorda.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. Student som blivit underkänd erbjuds studievägledning.

Tillgodoräknande

Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. Om ansökan om tillgodoräknande avslås helt eller delvis ska detta motiveras skriftligt. Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

För ytterligare information se Regelverket vid Umeå universitet.
-Innehållet i kursen 3OM407 överlappar helt med innehållet i 3OM204
-Kursen 3OM407 ersätter kursen 3OM204

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Senaste upplaga gäller.

Nya perspektiv på organisation och ledarskap
Bolman Lee G., Deal Terrence E., Holmqvist Anna
4., utvidgade och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 556 s. :
ISBN: 978-91-44-06010-1
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Polit Denise F., Beck Cheryl Tatano
8. ed. : Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins : [2013] cop. 2014 : xviii, 493 s. :
ISBN: 9781451176797 (pbk) (International ed.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Smirthwaite Goldina
(O)jämställdhet i hälsa och vård
Stockholm : Sveriges kommuner och landsting : 2014 : 140 s. :
ISBN: 9789175850528
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Tveiten Sidsel
Yrkesmässig handledning - mer än ord
4. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 362 s. :
ISBN: 9789144097565
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Egen sökning av relevant litteratur, avhandlingar och artiklar tillkommer.