Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp

Engelskt namn: Leadership in Public Administration

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 2SV001

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2018-05-29

Innehåll

Syftet med kursen är att förbereda studenterna inför fördjupade studier och avancerad forskning inom området offentligt ledarskap samt inför ett arbetsliv där förståelsen av det offentliga ledarskapets politiska och administrativa dimensioner kan utgöra ett karriärinstrument. Träningen i att förstå och analysera faktorer som inverkar styrande på individuella ledare i offentliga institutioner, organisationer och inom olika policyområden är därmed väsentlig. Ett självständigt och väl genomfört kursarbete torde därigenom bidra till den individuella kompetens som söks för ledande befattningar inom staten, kommunerna eller olika internationella och andra organisationer där styrning genom policy utgör verksamhetens kärna.
 
Studierna bygger på lärarledda studier, självstudier samt samarbete i seminarieform. Självständiga litteraturstudier avrapporteras skriftligt och muntligt. Studerandeledda seminarier baserade på självorganisering ingår också. Utöver kursledarens föreläsningar ingår också gästföreläsningar av personer som forskar om eller själva utövar offentligt ledarskap när sådana kan överenskommas med externa aktörer. Det kvalificerade rapportarbete som utgör slutexaminationen på kursmomentet genomförs med tillgång till vetenskaplig handledning och bygger på teoretisk och/eller begreppsdriven analys på ett självvalt empiriskt ledarskapsmaterial. Det kan även handla om en organisatorisk kontext som påverkas av aktuellt förändringsarbete och där den offentliga ledarskapsrollen påverkas.

Förväntade studieresultat

De förväntade studieresultaten är att studenten efter avslutad kurs ska kunna:
  • självständigt kategorisera och bedöma nyttan av teoretiska aspekter av offentligt ledarskap.
  • utföra självständig analys av offentligt ledarskap i relation till policyprocesser inom offentliga institutioner och organisationer.
  • bedöma och värdera det offentliga ledarskapets roll i pågående förändringsarbete inom svensk offentlig sektor och hur detta sammanhänger med internationella tendenser inom offentliga ledarskapsperspektiv.
  • förstå hur värdegrundsfrågor påverkar ledarskapsperspektivet inom minst ett statligt myndighetsområde.
  • fördjupa sina färdigheter i ämnesavgränsning, vetenskaplig källsökning och kategorisering, bedömning av offentliga beslutsprocesser i modern flernivådemokrati, att identifiera, strukturera och analysera komplexa politiska lednings- och styrningsfrågor samt att självständigt hantera metodfrågor, systematisk informationsinsamling, skriftlig och muntlig rapportering inom kunskapsområdet.

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, redovisningar ledda av studenter, skrivande samt diskussion av läsloggar. Under utarbetandet av slutrapporten ges tillgång till individuell handledning som ett väsentligt inslag.
 
Undervisningen bedrivs på helfart. Deltagande vid föreläsningar är frivilligt. Däremot utgör deltagande i samtliga processeminarier, den individuella rapporthandledningen efter överenskommelse samt slutseminarium obligatoriska inslag.

Examination

Kursen examineras löpande genom att individuellt författade läsloggar lämnas in och bedöms för betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att det kvalificerade betyget på den skriftliga slutexaminationen därefter ska kunna sättas måste samtliga processeminarier vara godkända. Den skriftliga slutexaminationen är direkt styrande för det kvalificerade betyget på kursen. Detta uppnås genom individuellt författande av en slutrapport som följer den instruktion för formalia som delas ut av kursledningen. Sluttapporterna, och därmed kursen som helhet, ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Required reading (to be acquired and studied for this course)

Burns James MacGregor
Transforming leadership : a new pursuit of happiness
New York : Grove : 2003 : ix, 319 s :
ISBN: 9780802141187
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Christensen Tom
Organization theory and the public sector
London : Routledge : 2007 : xv, 191 p. :
ISBN: 9780415433808
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Heifetz Ronald A
practice of adaptive leadership : tools and tactics for changing your organization and the world [Elektronisk resurs]
2009 :
Obligatorisk

Nye Joseph S.
The powers to lead
Oxford : Oxford University Press : 2008 : xiii, 226 s. :
ISBN: 978-0-19-533562-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rhode Deborah L.
Women and leadership
2017 : 242 pages :
ISBN: 9780190614713
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Oxford: Oxford University Press

Terry Larry D.
Leadership of Public Bureaucracies [electronic resource] : Administrator as Conservator [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
Obligatorisk
Läsanvisning: 2015

An additional memoir in book format written by a political and/or administrative leader. Additional scientific articles as relevant to individual report work.

Selective reading (depending upon student interest and focus)

The risk society and beyond : critical issues for social theory
Adam Barbara, Beck Ulrich, Loon Joost van
London : SAGE : 2000 : vii, 232 s. :
ISBN: 0761964681
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The new public leadership challenge [Elektronisk resurs]
Brookes Stephen, Grint Keith
Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2010. : PDF (384 p.) :
Table of Contents / Abstracts
Obligatorisk

Essential guide to qualitative methods in organizational research
Cassell Catherine, Symon Gillian
London : Sage : 2004 ; reprinted 2011 : 388 s. :
ISBN: 0-7619-4887-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ideas and foreign policy : beliefs, institutions, and political change
Goldstein Judith, Keohane Robert O.
Ithaca : Cornell University Press : 1993 : 278 s. :
ISBN: 0801429315
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Grint Keith.
Leadership : a very short introduction
2010 : 142 p. :
ISBN: 9780199569915
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Governing the embedded state : the organizational dimension of governance
Jacobsson Bengt, Pierre Jon, Sundström Göran
1. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2015 : ix, 165 s. :
ISBN: 978-0-19-968416-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kellerman Barbara
Political leadership : a source book
Pittsburgh, Pa. : University of Pittsburgh Press : cop. 1986 :
ISBN: 0-8229-3534-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbook of administrative reform : an international perspective
Killian Jerri, Eklund Niklas
Boca Raton : Auerbach Publications : c2008 : xxii, 271 p. :
ISBN: 978-0-8493-8065-5 (hardback : alk. paper)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Rediscovering institutions : the organizational basis of politics
March James G., Olsen Johan P.
New York : Free Press : 1989 : vii, 227 s. :
ISBN: 0029201152
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbook of public administration
Peters B. Guy, Pierre Jon
London : SAGE : 2003 : xiv, 640 s. :
ISBN: 0-7619-7224-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

In-depth reading (depending upon student specialization)

Dahl Robert A.
Who governs? : democracy and power in an American city
New Haven, Conn. : 1961 : 355 s. :
Obligatorisk

Drucker Peter Ferdinand
The effective executive.
London : Heinemann : 1967 : 148 s. :
ISBN: 0-434-90393-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Janis Irving L.
Victims of groupthink : a psychological study of foreign-policy decisions and fiascoes
Boston : Houghton Mifflin : cop. 1972 : viii, 276 s. :
ISBN: 0-395-14044-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Problems of democratic transition and consolidation : southern Europe, South America, and post-communist Europe
Linz Juan J., Stepan Alfred C.
Baltimore : Johns Hopkins Univ. Press : 1996 : 479 s. :
ISBN: 0-8018-5157-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Michels Robert
Political parties : A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy
New York : Dover : 1959 : 416 s. :
Obligatorisk

Mosca Gaetano
The ruling class
Repr. : New York : 1939, pr. 1980 : 514 s :
ISBN: 0070434816
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The rise and fall of elites : an application of theoretical sociology
Pareto Vilfredo, Zetterberg Hans L.
New Brunswick, N.J. : Transaction Publishers : cop. 1991 : 120 s. :
ISBN: 0887388728
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Page Edward C.
Political authority and bureaucratic power : a comparative analysis
Brighton : Wheatsheaf : 1985 : 193 s. :
ISBN: 0-7108-0211-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Administrative behavior : a study of decision-making processes in administrative organization
Simon Herbert A., Barnard Chester Irving
2. ed., with new introduction : New York : Macmillan : 1957 : xlviii, 259 s. :
Obligatorisk

Hoek M. P. van der.
Handbook of public administration and policy in the European Union
Boca Raton, FL : Taylor & Francis : 2005. : 825 s. :
ISBN: 0824759141
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Political writings
Weber Max, Lassman Peter, Speirs Ronald
Cambridge : Cambridge University Press : 1994 : xxxi, 390 s. :
ISBN: 0-521-39312-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album