"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp

Engelskt namn: Leadership in Public Administration

Denna kursplan gäller: 2018-09-10 och tillsvidare

Kurskod: 2SV001

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2022-10-07

Innehåll

Syftet med kursen är att förbereda studenterna inför fördjupade studier och avancerad forskning inom området offentligt ledarskap samt inför ett arbetsliv där förståelsen av det offentliga ledarskapets politiska och administrativa dimensioner kan utgöra ett karriärinstrument. Träningen i att förstå och analysera faktorer som inverkar styrande på individuella ledare i offentliga institutioner, organisationer och inom olika policyområden är därmed väsentlig. Ett självständigt och väl genomfört kursarbete torde därigenom bidra till den individuella kompetens som söks för ledande befattningar inom staten, kommunerna eller olika internationella och andra organisationer där styrning genom policy utgör verksamhetens kärna.
 
Studierna bygger på lärarledda studier, självstudier samt samarbete i seminarieform. Självständiga litteraturstudier avrapporteras skriftligt och muntligt. Studerandeledda seminarier baserade på självorganisering ingår också. Utöver kursledarens föreläsningar ingår också gästföreläsningar av personer som forskar om eller själva utövar offentligt ledarskap när sådana kan överenskommas med externa aktörer. Det kvalificerade rapportarbete som utgör slutexaminationen på kursmomentet genomförs med tillgång till vetenskaplig handledning och bygger på teoretisk och/eller begreppsdriven analys på ett självvalt empiriskt ledarskapsmaterial. Det kan även handla om en organisatorisk kontext som påverkas av aktuellt förändringsarbete och där den offentliga ledarskapsrollen påverkas.

Förväntade studieresultat

De förväntade studieresultaten är att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

  • självständigt kategorisera och bedöma nyttan av teoretiska aspekter av offentligt ledarskap.
  • utföra självständig analys av offentligt ledarskap i relation till policyprocesser inom offentliga institutioner och organisationer.
  • bedöma och värdera det offentliga ledarskapets roll i pågående förändringsarbete inom svensk offentlig sektor och hur detta sammanhänger med internationella tendenser inom offentliga ledarskapsperspektiv.
  • förstå hur värdegrundsfrågor påverkar ledarskapsperspektivet inom minst ett statligt myndighetsområde.
  • fördjupa sina färdigheter i ämnesavgränsning, vetenskaplig källsökning och kategorisering, bedömning av offentliga beslutsprocesser i modern flernivådemokrati, att identifiera, strukturera och analysera komplexa politiska lednings- och styrningsfrågor samt att självständigt hantera metodfrågor, systematisk informationsinsamling, skriftlig och muntlig rapportering inom kunskapsområdet.

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp. Dessutom krävs Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, redovisningar ledda av studenter, skrivande samt diskussion av läsloggar. Under utarbetandet av slutrapporten ges tillgång till individuell handledning som ett väsentligt inslag.
 
Undervisningen bedrivs på helfart. Deltagande vid föreläsningar är frivilligt. Däremot utgör deltagande i samtliga processeminarier, den individuella rapporthandledningen efter överenskommelse samt slutseminarium obligatoriska inslag.

Examination

Kursen examineras löpande genom att individuellt författade läsloggar lämnas in och bedöms för betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att det kvalificerade betyget på den skriftliga slutexaminationen därefter ska kunna sättas måste samtliga processeminarier vara godkända. Den skriftliga slutexaminationen är direkt styrande för det kvalificerade betyget på kursen. Detta uppnås genom individuellt författande av en slutrapport som följer den instruktion för formalia som delas ut av kursledningen. Sluttapporterna, och därmed kursen som helhet, ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.