Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och organisation I, 15 hp

Engelskt namn: Leadership and Organization I

Denna kursplan gäller: 2020-06-22 och tillsvidare

Kurskod: 2SO127

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Sociologiska institutionen, 2011-06-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-08-17

Innehåll

Kursen inriktas mot en fördjupning av teorier om ledarskap och organisation. I kursen behandlas flera perspektiv på hur organisationer och ledarskap kan förstås och studeras. Teorierna tas upp utifrån individ-, grupp-, organisations- samt omvärldsperspektiv. Via ett casearbete inriktas kursen mot organisations- och ledarskapsteorier i praktiken genom att skapa, diskutera och problematisera organisations- och ledarskapsstrategier för en specifik verksamhet. Även grupprocesser studeras och analyseras utifrån relevanta teorier.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:
  • redogöra för olika teorier och begrepp inom forskningsfältet organisation och ledarskap
  • redogöra för teorier om grupprocesser
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:
  • analysera och diskutera påverkansfaktorer på organisationer och dess ledarskap
  • analysera och diskutera grupprocesser utifrån relevanta teorier
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:
  • analysera och kritiskt granska teorier om och perspektiv på organisationer och ledarskap
  • tillämpa kunskaper och färdigheter kring området för att utveckla organisations- och ledarskapsstrategier i en specifik verksamhet

Behörighetskrav

Företagsekonomi 90 hp inkl självständigt arbete eller Idrottspedagogik 90 hp inkl självständigt arbete eller Pedagogik 90 hp inkl självständigt arbete eller Psykologi 90 hp inkl självständigt arbete eller Socialt arbete 90 hp inkl självständigt arbete eller Sociologi 90 hp inkl självständigt arbete eller Statsvetenskap 90 hp inkl självständigt arbete (eller motsvarande behörighet). Behörig är också den som har avslutade studier på något av följande program: Beteendevetenskapliga programmet med inr mot IT-miljöer, Idrottsvetenskapliga programmet, Kognitionsvetarprogrammet med inr mot psykologi, Politices kandidatprogrammet, Programmet för personal och arbetslivsfrågor, Psykologprogrammet, Sociologiprogrammet och Socionomprogrammet.
Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, caseuppgifter samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment är obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
  • Tre individuellt muntliga seminarium (U/G)
  • En skriftlig individuell hemtentamen (U/G/VG)
  • En skriftlig grupprapport samt individuell reflektion om gruppanalysuppgift (U/G)
  • En skriftlig grupprapport samt muntlig redovisning av casearbete (U/G)
För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 26

Blomberg Jesper
Management : organisations- och ledarskapsanalys
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 311 sidor :
ISBN: 978-91-44-11188-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wheelan Susan A.
Att skapa effektiva team : en handledning för ledning och medlemmar
Tredje upplagan, reviderad : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 192 sidor :
ISBN: 978-91-44-11919-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

I övrigt tillkommer motsvarande 7-10 vetenskapliga artiklar.

Referenslitteratur

Ledning & organisation
Clegg Stewart, Kornberger Martin, Pitsis Tyrone, Karlsson Hans G., Torhell Sven-Erik
1. uppl. : Malmö : Liber : 2007 : 561 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4708640o.jpg
ISBN: 978-91-47-08640-5 (korr.)z 978-91-08640-5
Se bibliotekskatalogen Album

Managing and organizations : an introduction to theory and practice.
Clegg Stewart, Kornberger Martin, Pitsis Tyrone, Mount Matthew
Fifth edition : Los Angeles : SAGE : 2019 : vii, 600 pages :
ISBN: 9781526487964
Se bibliotekskatalogen Album

Ledarskap i organisationer
Yukl Gary A., Kaulio Matti
Harlow : Prentice Hall : 2012 [dvs. 2011] : xiv, 678 s. :
ISBN: 978-0-273-73923-4
Se bibliotekskatalogen Album