"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Forsknings- och utredningsmetodik, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership and Organization for Education and Administration: Research Methods in Educational Leadership

Denna kursplan gäller: 2022-04-18 och tillsvidare

Kurskod: 6ST033

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-06-26

Reviderad av: Prefekten, 2022-01-24

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom samhällsvetenskapliga kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, relevanta för området utbildningsledarskap. Forskningsprocessens olika faser: problemformulering och avgränsning, design och planering, datainsamling, bearbetning och analys av data behandlas.  Kursen ger fördjupad kunskap och förståelse för olika analysmetoder samt för tolkning, granskning och utvärdering av forskningsresultat.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande:

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse:

  • Visa goda kunskaper om kvalitativa och kvantitativa metoder som kan tillämpas inom området utbildningsledarskap

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • Värdera och bedöma tillförlitlighet och jämförbarhet i empiriska undersökningar
  • Självständigt motivera val av metod, samla in, bearbeta och analysera empiriskt material som är relevant för forskningsproblem inom området utbildningsledarskap samt i skrift kunna presentera resultat och slutsatser utifrån en vald analysmetod

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningsätt:

  • Visa kunskap om och kunna göra metodologiska och forskningsetiska ställningstaganden
  • Självständigt kunna analysera och diskutera konsekvenser av, samt möjligheter och begränsningar med olika metodologiska val och tillämpningar

Behörighetskrav

90 hp inom ett huvudämne inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. Dessutom krävs kurser som utgör den statliga utbildningen för rektorer (Rektorsprogrammet), 30 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans, 25% studietakt och baseras på aktivt undersökande arbete, i vilket studentens egen aktivitet och självständighet, individuellt och i grupp, är helt central. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och olika tillämpningsövningar. Tillgång till dator, internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt webkamera är nödvändiga förutsättningar för att kunna delta i kursen eftersom undervisningsaktiviteterna sker digitalt via universitetets lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

Aktivt deltagande i skriftliga och muntliga seminarier (U/G)
Individuell skriftlig inlämningsuppgift (U/G/VG)
 
För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget G måste samtliga examinerande uppgifter vara godkända. För att erhålla betyget VG måste samtliga examinerande uppgifter vara godkända, samt att VG har erhållits på den individuella skriftliga inlämningsuppgiften.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen. Den som godkänts i examination får inte undergå förnyad examination för högre betyg. Examination baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
  
I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.
 
I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
 
Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur