"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Magisteruppsats, 15 hp

Engelskt namn: Leadership and Organization for Education and Administration: Thesis in Educational Leadership

Denna kursplan gäller: 2022-04-18 och tillsvidare

Kurskod: 6ST034

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-06-26

Reviderad av: Prefekten, 2022-01-24

Innehåll

Utbildningsledarskap handlar om att beskriva, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. Centrala aspekter är hur chefer och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap. Kursen ger kunskaper i att självständigt planera, genomföra och presentera ett uppsatsarbete på avancerad nivå. Kursen ger möjlighet till teoretisk fördjupning inom ett eget valt område, färdighetsträning avseende formulering av frågeställningar, planering, datainsamling, dataanalys samt utvärdering och rapportering av resultat. Kursen avser att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma vetenskapliga arbeten samt att presentera och försvara det egna vetenskapliga arbetet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna

 • Visa fördjupad kunskap och insikt i aktuell forskning kring en forskningsfråga inom uppsatsens ämnesmässiga område ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap
 • Visa god kunskap om den valda metoden samt analysera dess styrkor och begräsningar i förhållande till den valda frågeställningen i uppsatsen 

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna

 • Identifiera och formulera en väldefinierad forskningsfråga/or inom ett specifikt område relaterat till utbildningsledarskap
 • Utforma, motivera och genomföra en studie i enlighet med etablerade forskningsmetoder och etiska riktlinjer
 • Identifiera, utvärdera, integrera och presentera tidigare vetenskapliga studier som är relevanta för den valda frågeställningen/arna
 • Bearbeta och diskutera egna forskningsresultat rörande frågeställningen/arna
 • Självständigt framställa och försvara ett uppsatsarbete inom given tidsram och i enlighet med fastställda instruktioner för språk och format
 • Självständigt genomföra en opposition och sätta in andras arbeten i ett vidare teoretiskt perspektiv
 • Kritiskt granska och diskutera en annan students motsvarande arbete 

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningsätt kunna
 

 • Visa fördjupad förmåga att bedöma forskning kring utbildningsledarskap vad gäller vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • Visa fördjupad medvetenhet om etiska perspektiv på forsknings- och utvecklingsarbete.

Behörighetskrav

90 hp inom ett huvudämne inklusive ett självständigt arbete om 15 hp samt kurserna "Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Forsknings- och utredningsmetodik", 7,5 hp och "Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Teori och analys", 7,5 hp. Dessutom krävs kurser som utgör den statliga utbildningen för rektorer (Rektorsprogrammet), 30 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs nätbaserat. Tillgång till dator, internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt webkamera är nödvändiga förutsättningar för att kunna delta i kursen. Kursen innehåller 4 nätbaserade obligatoriska träffar och därutöver handledning individuellt eller i grupp. Handledning erbjuds under den period kursen ges. Kursen ges på kvartsfart över två terminer. Uppsatsarbetet betonar den studerandes självständiga ansvar. Dock förutsätts att ofullständig version av uppsatsen presenteras för handledaren vid minst tre tillfällen, efter överenskommelse med handledaren, under uppsatsarbetets gång. Granskningsseminarium genomförs i slutet av kursen där studenter och examinerande lärare deltar. Studenten ska här lägga fram och försvara sitt vetenskapliga arbete samt genomför en kritisk granskning av annans vetenskapliga arbete.

Examination

Kursen examineras i seminarieform genom ventilering av en egenhändigt författad uppsats. Betyg ges med U, G eller VG. Dessutom ingår fullgörande av kommentatorsuppgifter och i övrigt aktivt deltagande i seminarierna. Även detta betygssätts med U, G eller VG. Uppsatsen lämnas in efter genomfört granskningsarbete och bedöms och betygssätts därefter av examinerande lärare. För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). 

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur