Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Teori och analys, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership and Organization for Education and Administration: Theory and Analysis

Denna kursplan gäller: 2020-06-29 till 2022-01-16 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ST032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-06-26

Reviderad av: Prefekten, 2020-06-26

Innehåll

Utbildningsledarskap handlar om att beskriva, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. Centrala aspekter är hur chefer och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper om olika teoretiska och analytiska perspektiv och konceptuella modeller som kan användas vid studier och analyser av ledarskap, styrning och organisation inom utbildningsområdet. Kursen behandlar skillnader och likheter mellan olika metodansatser och teorier och hur olika val av ansatser, teorier och modeller påverkar analyser och slutsatser av studerade problem, situationer och processer inom området utbildningsledarskap. Kursen utvecklar förmågan till självständig analys av problemområden inom förskolans och skolans verksamheter med stöd i valda teorier, modeller och ansatser.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna
  • redogöra för och diskutera hur olika teoretiska perspektiv och konceptuella modeller inom området utbildningsledarskap definieras och hur de kan användas för att analysera verksamheter inom olika delar av utbildningsväsendet.
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
  • analysera och diskutera hur valda teorier och modeller påverkar studier och analyser samt bidrar med ny kunskap och förståelse om ledarskap inom någon av utbildningsväsendets verksamheter.
  • tillämpa kunskaper och färdigheter kring området för att utveckla organisations och ledarskapsstrategier inom en utbildningsverksamhet.
För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningsätt kunna
  • analysera och kritiskt granska teorier om och perspektiv på organisations- och ledarskapsstrategier inom utbildningsväsendet.  
visa insikt i olika teoretiska och analytiska perspektivs möjligheter och begränsningar att skapa kunskap om en verksamhet inom utbildningsväsendet.

Behörighetskrav

90 hp inom ett huvudämne inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. Dessutom krävs kurser som utgör den statliga utbildningen för rektorer (Rektorsprogrammet), 30 hp, eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Studieformen är distans, dagtid, 25 % studietakt. Kursen baseras på aktivt undersökande arbete, i vilket studentens egen aktivitet och självständighet, individuellt och i grupp, är helt central. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och olika tillämpningsövningar. Tillgång till dator, internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt webkamera är nödvändiga förutsättningar för att kunna delta i kursen eftersom undervisningsaktiviteterna sker digitalt via universitetets lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:
 
Två individuella muntliga seminarium (UG)
En skriftlig individuell analysuppgift (U/G/VG)
En skriftlig rapport samt muntlig redovisning av densamma (U/G/VG)
 
För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget G måste minst betyg G ha erhållits på samtliga examinerande uppgifter. För att erhålla betyget VG måste VG har erhållits på minst tre av de fyra olika examinerande uppgifterna.
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 27

Organisationsteori för offentlig sektor
Christensen Tom, Ivarsson Westerberg Anders
1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 237 s. :
ISBN: 91-47-07596-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Handbok i kvalitativ analys
Fejes Andreas, Thornberg Robert
2., utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 283 s. :
ISBN: 9789147111657
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hoy Wayne
School characteristics that make a difference for the achievement of all students
Journal of Educational Administration, 50 (1), 76-97 : 2012 :
Obligatorisk

Liljenberg Mette
Distributing leadership to establish developing and learning school organisations in the Swedish context
Educational Management Administration & Leadership, 43 (1), 152-170 : 2015 :
Obligatorisk

Ledarskap i organisationer
Yukl Gary A., Kaulio Matti
Harlow : Prentice Hall : 2012 [dvs. 2011] : xiv, 678 s. :
ISBN: 978-0-273-73923-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Deltagarna väljer i samråd med handledare litteratur i relation till sin examinationsuppgift
Statsvetenskapliga institutionen :