"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Teori och analys, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership and Organization for Education and Administration: Theory and Analysis

Denna kursplan gäller: 2022-04-18 och tillsvidare

Kurskod: 6ST032

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Ledarskap och organisation: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-06-26

Reviderad av: Prefekten, 2022-01-24

Innehåll

Utbildningsledarskap handlar om att beskriva, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. Centrala aspekter är hur chefer och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Syftet med kursen är att fördjupa kunskaper om olika teoretiska och analytiska perspektiv och konceptuella modeller som kan användas vid studier och analyser av ledarskap, styrning och organisation inom utbildningsområdet. Kursen behandlar skillnader och likheter mellan olika metodansatser och teorier och hur olika val av ansatser, teorier och modeller påverkar analyser och slutsatser av studerade problem, situationer och processer inom området utbildningsledarskap. Kursen utvecklar förmågan till självständig analys av problemområden inom förskolans och skolans verksamheter med stöd i valda teorier, modeller och ansatser.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna

 • redogöra för och diskutera hur olika metodansatser, teoretiska perspektiv och konceptuella modeller inom området utbildningsledarskap definieras och hur de kan tillämpas för att analysera verksamheter inom olika delar av utbildningsväsendet.

För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna

 • analysera och diskutera hur valda ansatser, teorier och modeller påverkar studier och analyser samt bidrar med ny kunskap och förståelse om ledarskap och organisation inom någon av utbildningsväsendets verksamheter.

För godkänd kurs ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningsätt kunna

 • reflektera över och kritiskt granska teorier om och perspektiv på organisation och ledarskap inom utbildningsväsendet.  
 • visa insikt i olika teoretiska och analytiska perspektivs möjligheter och begränsningar att skapa kunskap om en verksamhet inom utbildningsväsendet.

Behörighetskrav

90 hp inom ett huvudämne inklusive ett självständigt arbete om 15 hp. Dessutom krävs kurser som utgör den statliga utbildningen för rektorer (Rektorsprogrammet), 30 hp. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans,25 % studietakt. Kursen baseras på aktivt undersökande arbete, i vilket studentens egen aktivitet och självständighet, individuellt och i grupp, är helt central. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och olika tillämpningsövningar. Tillgång till dator, internetuppkoppling, hörlurar med mikrofon samt webkamera är nödvändiga förutsättningar för att kunna delta i kursen eftersom undervisningsaktiviteterna sker digitalt via universitetets lärplattform.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag:

Aktivt deltagande i skriftliga och muntliga seminarier och genomförande av uppgifter inför seminarierna (U/G)

En individuell skriftlig rapport (U/G/VG)
 
För kursen i sin helhet ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget G måste minst betyg G ha erhållits på samtliga examinerande uppgifter. För att erhålla betyget VG måste samtliga examinerande uppgifter vara godkända, samt att VG har erhållits på den individuella skriftliga rapporten.
 
Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har den studerande 20 arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Organization theory and the public sector : instrument, culture and myth
  Christensen Tom, Lægreid Per, Røvik Kjell Arne
  Second edition. : Abingdon, Oxon : Routledge : 2020 : 206 pages :
  ISBN: 9780367428907
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handbok i kvalitativ analys
  Fejes Andreas, Thornberg Robert
  2., utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 283 s. :
  ISBN: 9789147111657
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ledarskap i organisationer
  Yukl Gary A., Kaulio Matti
  Harlow : Prentice Hall : 2012 [dvs. 2011] : xiv, 678 s. :
  ISBN: 978-0-273-73923-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Deltagarna väljer i samråd med handledare litteratur i relation till sin examinationsuppgift
  Statsvetenskapliga institutionen :

  Utöver detta tillkommer vetenskapliga artiklar och avhandlingar som väljs i samråd med läraren.

 • Giltig från: 2022 vecka 16

  Organisationsteori för offentlig sektor
  Christensen Tom, Ivarsson Westerberg Anders
  1. uppl. : Malmö : Liber : 2005 : 237 s. :
  ISBN: 91-47-07596-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Handbok i kvalitativ analys
  Fejes Andreas, Thornberg Robert
  2., utök. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 283 s. :
  ISBN: 9789147111657
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hoy Wayne
  School characteristics that make a difference for the achievement of all students
  Journal of Educational Administration, 50 (1), 76-97 : 2012 :
  Obligatorisk

  Liljenberg Mette
  Distributing leadership to establish developing and learning school organisations in the Swedish context
  Educational Management Administration & Leadership, 43 (1), 152-170 : 2015 :
  Obligatorisk

  Ledarskap i organisationer
  Yukl Gary A., Kaulio Matti
  Harlow : Prentice Hall : 2012 [dvs. 2011] : xiv, 678 s. :
  ISBN: 978-0-273-73923-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Deltagarna väljer i samråd med handledare litteratur i relation till sin examinationsuppgift
  Statsvetenskapliga institutionen :