Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap och professionell utveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership and professional development

Denna kursplan gäller: 2016-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 3OM263

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Radiografi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för omvårdnad

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeutbildning (PRS), 2013-03-25

Reviderad av: PRS - programrådet för sjuksköterskeprogram, 2016-08-29

Innehåll

Kursen omfattar organisations- och ledarskapsteorier samt hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och ekonomi. Röntgensjuksköterskan som ledare i vårdarbetet och i samverkan med andra professioner/yrkesgrupper i vården ingår. Kunskap om förändringsprocesser och arbetsrelaterad hälsa/ohälsa studeras. De olika områdena belyses utifrån professionen samt i ett intersektionellt perspektiv. Kursen är indelad i tre moment; Förändringsprocessen, Organisation och ledarskap samt Arbetsrätt och arbetsmiljö.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
• redogöra för yrkesansvar och arbetsrättslagstiftningens betydelse för röntgensjuksköterskans ledande funktion
• beskriva teorier om organisation och organisationsutveckling samt reflektera över ledarskapsteoretiska begrepp
• beskriva metoder för förändringsarbete

Färdighet och förmåga
• visa på förmåga att analysera faktorer av betydelse för implementering av ny kunskap inom radiografi samt planera genomförandet av ett förändringsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa på förmåga att reflektera över, analysera samt värdera organisationens och ledarskapets förutsättningar och betydelse för verksamhetens kvalitét och arbetsrelaterad hälsa/ohälsa med fokus på röntgensjuksköterskans yrkesroll/arbetsledande roll  arbetsrelaterad hälsa/ohälsa med fokus på röntgensjuksköterskans yrkesroll/arbetsledande roll 
 • visa på förmåga att identifiera egna behov av professionell utveckling

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser i Röntgensjuksköterskeprogrammets termin 1-4 samt i termin 5 genomgången kurs Radiografi V.

Undervisningens upplägg

Ett studerandeaktivt lärande tillämpas som kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt där kunskap och erfarenhet från tidigare kurser, VFU/yrkeserfarenhet ingår. Arbetsformerna varierar mellan föreläsningar, individuellt arbete, arbete i studiegrupper och seminarier. Inom samtliga arbetsformer används litteratur och digitala verktyg som stöd för lärandeprocessen. Undervisning på engelska kan förekomma. Obligatoriska moment är seminarier.

Examination

Som betyg används en tregradig betygsskala; väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Kursen examineras med en individuell skriftlig webbaserad hemtentamen (G-U), en skriftlig inlämningsuppgift i par, med individuella bedömningar efter fastställda kriterier (G-U) och en skriftlig inlämningsuppgift i grupp, med individuella bedömningar efter fastställda kriterier (G-U), samt en individuell skriftlig analys (VG-U).

För betyget G på hel kurs krävs godkänt i samtliga examinationer samt att obligatoriska moment är genomförda. För betyget VG på hel kurs krävs därtill väl godkänt i individuell skriftlig analys. 

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

http://www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 37

Arbetsrätt
Andersson Anderz, Edström Örjan, Zanderin Lars
6., rev. uppl. : Malmö : Liber : 2013 : 215 s. :
ISBN: 978-91-47-11100-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Genusyrsel & normuppror [Elektronisk resurs]
Ejd (Red.) Maria, Wisti Kent, Zachrisson Lisa
Vårdförbundet : 2014 :
Elektronisk resurs
ISBN: 9789170431012
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Hur moderna organisationer fungerar
Jacobsen Dag Ingvar, Thorsvik Jan
4. uppl. : Studentlitteratur AB : 2014 : 528 s. :
ISBN: 9789144095028
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ledarskap inom vård och omsorg
Lundin Kerstin, Sandström Björn
2. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 240 s. :
ISBN: 9789144106120
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompetensbeskrivning för legitimerad röntgensjuksköterska:
Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor : 2012 :
http://www.swedrad.com/images/stories/kompetensbeskrivning/komptetensbeskrivning_2012_02_20.pdf
Obligatorisk

Teamarbete och förbättringskunskap, två kärnkompetenser för god och säker vård.
Svensk sjuksköterskeförening och Svenska läkarsällskapet. : 2013 :
http://www.swenurse.se/Documents/Publikationer%20pdf-filer/Karnkompetenser.pdf
Obligatorisk

Vårdförbundet - Yrkesetisk kod för röntgensjuksköterskor
Vårdförbundet :
https://www.vardforbundet.se/Documents/Trycksaker%20-%20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Yrkesetisk%20kod%20for%20rontgensjukskoterskor_0809.pdf
Obligatorisk