Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ledarskap, organisations- och professionsutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Leadership, organisation and professional development

Denna kursplan gäller: 2016-04-11 och tillsvidare

Kurskod: 3FT603

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-03-19

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2016-04-06

Innehåll

Arbete i projektform är det centrala temat genom hela kursen i syfte att utveckla verksamheter utifrån en föränderlig omvärld och fysioterapi som kunskapsområde. Vidare ingår organisation och maktstrukturer, ledarskap och marknadsföring av fysioterapeutisk kompetens.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
  • tillämpa projektform som arbetsmodell för att utveckla fysioterapi inom nya verksamhetsområden
  • diskutera ledarskap och reflektera över sin egen ledarskapsstil och grupprollstil.
  • analysera och förstå organisations- och maktstrukturer samt relatera dessa till egna värderingar
  • marknadsföra fysioterapeutisk kompetens
  • diskutera och reflektera kring fortsatt lärande och utveckling inom sin fysioterapeutiska profession

Behörighetskrav

Univ: Avklarade kurser som motsvarar samtliga föregående kurser på fysioterapeutprogrammet termin 1-5.

Undervisningens upplägg

Studierna bedrivs i projektform utifrån olika teman där projektgruppen är basen för såväl planering som genomförande av studierna. Kunskap inhämtas och bearbetas genom resursföreläsningar, litteratur, projektgruppsdiskussioner, individuella uppgifter samt seminarier.

Examination

Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter, gruppuppgifter i projektform samt muntliga seminarier med individuell bedömning.
Som betyg används en tregradig betygsskala, väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av examinationens olika delar och sätts först när alla obligatorisk moment är godkända.

Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Studenten som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan upphör gälla 2023-01-15
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under VT23 och ett tillfälle HT23. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter och kompletteringsuppgifter tom HT 23.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt högskoleförordningen, kap. 10.

Litteratur

Giltig från: 2016 vecka 15

Att lära och utvecklas i sin profession
Biguet Gabriele, Lindquist Ingrid, Martin Cathrin, Pettersson Anna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 215 s. :
ISBN: 9789144092454
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ekberg Stefan
Gerillaföretagaren : hur du marknadsför ditt företag med kreativitet och energi snarare än med pengar
7., rev. uppl. : Stockholm : Redaktionen : cop. 2010 : 338, s. :
Obligatorisk

Kropp och genus i medicinen
Hovelius Birgitta, Johansson Eva E. (red)
Lund : Studentlitteratur : 2004 : 475 s. :
ISBN: 91-44-03217-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: (valda delar)

Att leda och arbeta i projekt : en praktisk handbok om att lyckas i projekt
Lööw Monica, Mooij-Lindman Mireille
3. uppl. : Malmö : Liber ekonomi : 2003 : 181, [2] s. :
ISBN: 91-47-07308-X (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Socialstyrelsen
Folkhälsorapport 2009
Stockholm : Socialstyrelsen : 2009 : 450 s. :
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8495/2009-126-71_200912671.pdf
ISBN: 978-91-978065-8-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Vetenskapliga artiklar och annan litteratur tillkommer utifrån kursens innehåll samt studentens individuella val beträffande organisation och/eller ledarskap samt projektets inriktning.