Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Likabehandling och normkritik i lärandemiljön, 7,5 hp

Engelskt namn: Equal treatment and norm criticism in the learning environment

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 1ET053

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-09

Innehåll

Kursen är en nätbaserad distanskurs som riktar sig till lärarstudenter, lärare och andra som är intresserade av betydelser av normer kring till exempel kön/genus, sexualitet, klass och etnicitet i lärandemiljöer. Kursen består av två delmoment som behandlar sociala och kulturella processer mellan elever/barn och mellan elever/barn och pedagoger i lärandemiljöer. Modul 1, Mångfald i lärandemiljön I (Diversity of learning environments I) 2,5 hp, behandlar den mångkulturella skolan i praktiken och modul 2, Mångfald i lärandemiljön II (Diversity of learning environments II) 5,0 hp, behandlar normer om genus och sexualitet i lärandemiljöers vardag samt kulturanalys och normkritik som metoder. Litteraturen innehåller såväl teoretiska perspektiv som konkreta exempel på hur normer tar sig uttryck i lärandemiljöer. Kursen syftar till reflexivitet och normmedvetenhet och skapar verktyg för förändrings- och utvecklingsarbete samt en ökad pedagogisk kompetens. Frågor om könsnormer, heterosexuella normer, svenskhets-/vithetsnormer, makt, identitet, exkludering/inkludering och pedagogik är centrala i kursen. Hit hör att kunna utmana och motverka diskriminering och annan kränkande behandling i enlighet med skolans uppdrag.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för innebörder av begreppen kultur och norm
 • redogöra för hur normer kring kön/genus, klass, etnicitet, sexualitet och religion skapar villkor för lärande, undervisning och socialt liv i lärandemiljöer
 • redogöra för hur normer kring klass, etnicitet, kön/genus och sexualitet reproduceras och utmanas i lärandemiljöers vardag
 • visa förmåga analysera lärandesituationer där exkluderande normer aktualiseras
 • visa förmåga att kritiskt förhålla sig till egna tankesätt och föreställningar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av introduktioner på kurswebben, litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Kursen innehåller inga sammankomster.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande genom inlämningsuppgifter, dels genom hemtentamina.
 
Bedömningen skall enligt högskoleförordningen vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske för kursen i sin helhet. Examination av modul 1 sker enligt graderna Godkänt (G) eller Underkänt (U). Examination av modul 2 sker enligt graderna Väl Godkänt (VG), Godkänt (G) eller Underkänt (U).
 
Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
 
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att bli Väl godkänd (VG) på kursen fordras minst Godkänd (G) på modul 1 och Väl godkänd (VG) på modul 2.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för  en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund  av funktionsnedsättning.  Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov.  Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast två månader före kursstart.

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gruber Sabine
  När skolan gör skillnad : skola, etnicitet och institutionell praktik
  Stockholm: Liber : 2008: 191 s. : 2008 :
  Obligatorisk

  Skola i normer
  Martinsson (red.) Lena, Reimers (red.) Eva
  3 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2020 :
  ISBN: 9789151101606
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.

 • Giltig från: 2020 vecka 4

  Observera att kurslitteratur kan tillkomma enligt lärares anvisningar, dock senast en månad före kursstart.

  Kulturnavigering i skolan
  Arvastson Gösta, Ehn Billy
  1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2007 : 174 s. :
  ISBN: 9789140661081
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gruber Sabined 1958-
  När skolan gör skillnad : skola, etnicitet och institutionell praktikc Sabine Gruber
  Stockholm : Liber : 2008 : 191 s. :
  http://www.liber.se/productimage/large/4708423o.jpg
  ISBN: 91-47-08423-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Normkritisk pedagogik : perspektiv, utmaningar och möjligheter
  Björkman Lotta, Bromseth Janne
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 358 sidor :
  ISBN: 9789144118086
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skola i normer 2:a uppl
  Reimers (red.) Eva, Martinsson (red.) Lena
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140685995
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.