Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik A, Språket, individen och samhället, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics A, Language, Society and the Individual

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1LI058

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-15

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-04-12

Innehåll

Kursen behandlar språkets roll för individen och i samhället och ger en introduktion till centrala områden, metoder och begrepp inom sociolingvistik. Kursen tar upp språklig variation och språklig förändring ur individ- och samhällsperspektiv, flerspråkighet, majoritets- och minoritetsspråk och språkpolitik. I kursen behandlas de sociala variablerna ålder, kön, klass, plats och etnicitet och deras relation till språklig variation och förändring.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse 
  • redogöra för grundläggande sociolingvistiska termer och begrepp 
  • redogöra för centrala sociolingvistiska förklaringsmodeller och metoder 
Färdighet och förmåga 
  • analysera språklig variation i förhållande till någon eller flera av variablerna kön, klass, ålder, plats och etnicitet 
  • diskutera relationen mellan språk och identitet ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv 
  • diskutera språklig variation och förändring i relation till samhälleliga strukturer 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
  • identifiera och reflektera över språkpolitiska problemställningar som påverkar individers och gruppers användning och val av språk 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad och all kontakt mellan lärare och studenter sker via en lärplattform. Tillgång till dator med internetanslutning krävs för att kunna fullfölja kursen. För uppgift om tekniska krav se http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Examination

Examinationen sker genom examinerande seminarier som genomförs på lärplattformen samt en avslutande skriftlig tentamen. 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). 
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.  
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Introduktion till sociolingvistik
Norrby Catrin, Håkansson Gisela
1. uppl. : Stockholm : Norstedt : 2010 : 389 s. :
ISBN: 978-91-1-302287-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sundgren Eva
Sociolingvistik
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : 357 s. :
ISBN: 91-47-05325-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar.