Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik A, Språklig kommunikation, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics A, Linguistic communication

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 till 2022-07-24 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1LI068

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-03-11

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-11

Innehåll

Kursen är en introduktion till språk och språkstudier ur ett språkanvändningsperspektiv. Språkliga och kommunikativa kompetenser och deras förvärv behandlas. Grundläggande metoder och begrepp inom samtalsanalys genomgås liksom grundbegrepp i pragmatik.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna 

Moment 1. Språklig kommunikation (7,5 hp) 

Kunskap och förståelse 
  • översiktligt redogöra för språklig och icke-språklig kommunikation och för olika typer av språkanvändning
  • översiktligt redogöra för språkliga och kommunikativa kompetenser och deras tillägnande
  • redogöra för grundläggande begrepp i samtalsanalys 
  • redogöra för pragmatiska grundbegrepp 
Färdighet och förmåga 
  • använda lingvistiska begrepp i analys av språkliga företeelser 
  • tillämpa principer för transkription på autentiskt samtalsmaterial 
  • analysera och diskutera muntliga och skriftliga diskurser ur olika perspektiv 
  • presentera resultatet av språkliga observations- och analysuppgifter muntligt och skriftligt 

Behörighetskrav

Engelska B. Eller: Engelska 6 (områdesbehörighet 2 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lärarledda lektioner och övningar.

Examination

Examination sker genom muntliga redovisningar (3 hp) samt skriftliga individuella inlämningsuppgifter (4,5 hp). Muntliga redovisningar bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Skriftliga inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). 
För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs detta betyg på de skriftliga inlämningsuppgifterna 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.  
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  
Examinator kan besluta att en student som inte har godkänt resultat på en skriftlig inlämningsuppgift får utföra en komplettering av uppgiften för att nå godkänt resultat, som alternativ till omprov. Sådan komplettering ska ske inom tio dagar från det att examinator meddelat studenten om resultatet. 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Common European framework of reference for languages : learning, teaching, assessment
Cambridge : Cambridge University Press : 2001 : xvi, 260 s. :
ISBN: 0-521-80313-6
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Delar. Nedladdningsbar: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp Svensk version: Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning, Skolverket, 2009 Nedladdningsbar: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer, sök på Europarådet

Introducing language in use : a coursebook
Merrison Andrew John, Bloomer Aileen, Griffiths Patrick, Hall Christopher J.
Second edition. : London : Routledge : 2014. : xxxi, 452 pages :
ISBN: 9780415583053
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Delar

Norrby Catrin
Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 284 s. :
ISBN: 9789144088884
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Delar

The International Phonetic Alphabet (webbresurs)
International Phonetic Association :
http://www.internationalphoneticalphabet.org/

Artiklar (ca 100 s.) tillkommer.