Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik A, Världens språk, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics A, Languages of the World

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 1LI060

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-15

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-02-12

Innehåll

Kursen ger en introduktion till studiet av språksläktskap och typologisk klassificering och beskrivning av världens språk. Kursen behandlar dessutom grundläggande metoder och terminologi för klassificering och beskrivning av skrift och skriftsystem och ger en översikt över några viktiga skriftsystem och deras egenskaper.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse 
 • redogöra för typologisk och genetisk klassificering av världens språk 
 • redogöra för egenskaperna hos olika skriftsystem och deras struktur
Färdighet och förmåga 
 • tillämpa genetiska och typologiska klassificeringsbegrepp på valda språk 
 • diskutera förhållandet mellan skriftsystem och talat språk i olika språkgemenskaper. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad och all kontakt mellan lärare och studenter sker via en lärplattform. Tillgång till dator med internetanslutning krävs för att kunna fullfölja kursen. För uppgift om tekniska krav se http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga individuella inlämningsuppgifter under kursens gång (3,5 hp) samt ett skriftligt slutprov i form av individuell hemtentamen (4 hp). 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på moduler om minst 4 hp.
Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). 
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.  
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  
Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  Sampson Geoffrey
  Writing systems
  2. ed. : 2015 : 283 pages :
  ISBN: 9781781791042
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar

  Pereltsvaig Asya
  Languages of the world : an introduction
  Third edition : Cambridge : Cambridge University Press : 2021 : xix, 482 sidor :
  ISBN: 9781108748124
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Glottolog 3.3.
  Hammarström Harald, Forkel Robert, Haspelmath Martin
  Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. : 2018 :
  http://glottolog.org

  Ethnologue [Elektronisk resurs] : Languages of the World
  Eberhard David M., Simons Gary F., Fennig Charles D.
  Languages of the World : 2019 :
  22nd edition. Dallas, Texas: SIL International : 2019. Online version:
  Läsanvisning: Tillgång via Umeå universitetsbiblioteks databaser: https://www-ethnologue-com.proxy.ub.umu.se/?ip_login_no_cache=%D8e%23R%86%F0z%E2&cache=

  The World Atlas of Language Structure Online
  Dryer Matthew S., Haspelmath Martin (red.)
  Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. http://wals.info : 2013 :
  http://wals.info

  Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Östen
  Språkets enhet och mångfald
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-44-00661-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar enligt lärarens anvisningar.

  Sampson Geoffrey
  Writing systems
  2. ed. : 2015 : 283 pages :
  ISBN: 9781781791042
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar

  Referenslitteratur

  Glottolog 3.3.
  Hammarström Harald, Forkel Robert, Haspelmath Martin
  Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. : 2018 :
  http://glottolog.org

  Ethnologue [Elektronisk resurs] : Languages of the World
  Eberhard David M., Simons Gary F., Fennig Charles D.
  Languages of the World : 2019 :
  22nd edition. Dallas, Texas: SIL International : 2019. Online version:
  Läsanvisning: Tillgång via Umeå universitetsbiblioteks databaser: https://www-ethnologue-com.proxy.ub.umu.se/?ip_login_no_cache=%D8e%23R%86%F0z%E2&cache=

  The World Atlas of Language Structure Online
  Dryer Matthew S., Haspelmath Martin (red.)
  Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. http://wals.info : 2013 :
  http://wals.info

  Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 41

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Östen
  Språkets enhet och mångfald
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-44-00661-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, särskilt ss. 53-93 (språksläktskap), 173-187 (språk i olika världsdelar) 201-207 (skriftsystem), 233-237 (ordföljdstypologi).

  Sampson Geoffrey
  Writing systems
  2. ed. : 2015 : 283 pages :
  ISBN: 9781781791042
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar

  Referenslitteratur

  Glottolog 3.3.
  Hammarström Harald, Forkel Robert, Haspelmath Martin
  Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. : 2018 :
  http://glottolog.org

  Ethnologue [Elektronisk resurs] : Languages of the World
  Eberhard David M., Simons Gary F., Fennig Charles D.
  Languages of the World : 2019 :
  22nd edition. Dallas, Texas: SIL International : 2019. Online version:

  The World Atlas of Language Structure Online
  Dryer Matthew S., Haspelmath Martin (red.)
  Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. http://wals.info : 2013 :
  http://wals.info

  Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.

 • Giltig från: 2020 vecka 30

  Andersson Lars-Gunnar
  Språktypologi och språksläktskap
  4. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 95 s. :
  ISBN: 91-47-05118-3 ; 224:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dahl Östen
  Språkets enhet och mångfald
  2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 288 s. :
  ISBN: 978-91-44-00661-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar, särskilt ss. 53-93 (språksläktskap), 173-187 (språk i olika världsdelar) 201-207 (skriftsystem), 233-237 (ordföljdstypologi).

  The World Atlas of Language Structure Online
  Dryer Matthew S., Haspelmath Martin (red.)
  Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig. http://wals.info : 2013 :
  http://wals.info
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: Valda delar

  Ethnologue [Elektronisk resurs] : Languages of the World
  Eberhard David M., Simons Gary F., Fennig Charles D.
  Languages of the World : 2019 :
  22nd edition. Dallas, Texas: SIL International : 2019. Online version:
  Obligatorisk

  Glottolog 3.3.
  Hammarström Harald, Forkel Robert, Haspelmath Martin
  Jena: Max Planck Institute for the Science of Human History. : 2018 :
  http://glottolog.org
  Obligatorisk

  Sampson Geoffrey
  Writing systems
  2. ed. : 2015 : 283 pages :
  ISBN: 9781781791042
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Delar

  Kompletterande material samt övningsmaterial tillkommer.