Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik A, 30 hp

Engelskt namn: Linguistics A

Denna kursplan gäller: 2022-07-25 och tillsvidare

Kurskod: 1LI085

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-02-17

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser som tillsammans ger en bred introduktion till ämnesområdet lingvistik.

Delkurs 1. Språklig struktur, 7,5 hp
I delkursen behandlas språkförmågans delar samt språklig struktur på ljud-, ord- och satsnivå. Delkursen är indelad i tre delar.  

Fonologi  2,5 hp
I denna del introduceras grundbegrepp inom fonetik och fonologi: fonembegreppet, vokaler och konsonanter samt prosodi.

Morfologi, 2,5 hp
Denna del ger en introduktion till morfologi och morfologiska grundbegrepp: fria och bundna morfem, lexikala och grammatiska morfem, böjning och avledning.

Syntax, 2,5 hp
I denna del behandlas grundbegrepp i syntaktisk analys: ordklasser och satsdelar, konstituenter, frashuvud och fraskomplement samt hierarkisk struktur.    

Delkurs 2. Världens språk, 7,5 högskolepoäng
I delkursen ges en introduktion till studiet av språksläktskap och typologisk klassificering och beskrivning av världens språk. I delkursen behandlas dessutom grundläggande metoder och terminologi för klassificering och beskrivning av skrift och skriftsystem samt några viktiga skriftsystem och deras egenskaper.  

Delkurs 3. Språklig kommunikation, 7,5 högskolepoäng
I denna delkurs studeras språket ur ett språkanvändningsperspektiv. Språkliga och kommunikativa kompetenser och deras utveckling behandlas. Vidare studeras grundläggande begrepp och metoder inom samtalsanalys liksom grundbegrepp i pragmatik.  

Delkurs 4. Sociolingvistik, 7,5 högskolepoäng
I delkursen behandlas samband mellan språk, individ och samhälle ur ett sociolingvistiskt perspektiv, med fokus framför allt på samtida förhållanden i det svenska språksamhället. Delkursen ger en introduktion till centrala områden, metoder och begrepp inom sociolingvistik. Språklig variation och förändring undersöks i relation till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet. Vidare studeras relationen mellan språk och identitet, samt hur maktrelationer avspeglas i språket, ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv. I delkursen analyseras genomgående språkbruk i autentiskt språkmaterial.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1. Språklig struktur 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 
 • översiktligt redogöra för språkförmågan och dess delar; 
 • beskriva språkljud med artikulatoriska drag; 
 • redogöra för grundläggande fonologiska, morfologiska och syntaktiska begrepp; 
Färdighet och förmåga 
 • tillämpa fonologiska, morfologiska och syntaktiska analysbegrepp på språkligt material från olika språk. 
Delkurs 2. Världens språk 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 
 • redogöra för typologisk och genetisk klassificering av världens språk; 
 • redogöra för egenskaperna hos olika skriftsystem och deras struktur; 
Färdighet och förmåga 
 • tillämpa genetiska och typologiska klassificeringsbegrepp på valda språk; 
 • diskutera förhållandet mellan skriftsystem och talat språk i olika språkgemenskaper. 
Delkurs 3. Språklig kommunikation 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 
 • översiktligt redogöra för språklig och icke-språklig kommunikation och för olika typer av språkanvändning; 
 • översiktligt redogöra för språkliga och kommunikativa kompetenser och deras tillägnande; 
 • redogöra för grundläggande begrepp i samtalsanalys; 
 • redogöra för pragmatiska grundbegrepp; 
Färdighet och förmåga 
 • använda lingvistiska begrepp i analys av språkliga företeelser; 
 • tillämpa principer för transkription på autentiskt samtalsmaterial; 
 • analysera och diskutera muntliga och skriftliga diskurser ur olika perspektiv; 
 • presentera resultatet av språkliga observations- och analysuppgifter muntligt och skriftligt. 
Delkurs 4. Sociolingvistik 
För betyget Godkänd ska den studerande kunna 

Kunskap och förståelse 
 • redogöra för grundläggande sociolingvistiska begrepp; 
 • redogöra för centrala sociolingvistiska förklaringsmodeller och metoder;    
 • beskriva hur språklig variation och förändring förhåller sig till exempelvis kön, klass, ålder, plats och etnicitet;  
Färdighet och förmåga 
 • analysera autentiskt språkmaterial med avseende på språkdrag som kännetecknar olika typer av språklig variation; 
 • diskutera språklig variation och förändring i relation till samhälleliga strukturer och maktrelationer; 
 • diskutera relationen mellan språk och identitet ur såväl ett individ- som ett samhällsperspektiv;   
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm; 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • reflektera över den betydelse som attityder till språk har för en hållbar samhällsutveckling.  

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningar. Grupparbeten förekommer.

Examination

Delkurs 1: Examination sker genom bedömning av tre skriftliga kunskapsprov. Varje prov bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Delkurs 2: Examinationen sker genom bedömning av skriftliga individuella inlämningsuppgifter under kursens gång samt ett skriftligt slutprov i form av individuell hemtentamen. Inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G); skriftligt slutprov bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

Delkurs 3: Examination sker genom bedömning av seminarieredovisningar av gruppuppgifter samt skriftliga individuella inlämningsuppgifter. Seminarieredovisningar bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). Skriftliga inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).

Delkurs 4: Examinationen sker genom bedömning av två examinerande seminarier samt ett avslutande skriftligt prov. Seminarier bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och skriftligt prov med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på sammanlagt 22,5 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 30

Delkurs 1

Se litteraturlista för 1LI059 Lingvistik A, Språklig struktur

Delkurs 2

Se litteraturlista för 1LI060 Lingvistik A, Världens språk

Delkurs 3

Se litteraturlista för 1LI068 Lingvistik A, Språklig kommunikation

Delkurs 4

Se litteraturlista för 1LI088 Lingvistik A/Svenska språket A, Sociolingvistik