Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik B, Semantik och pragmatik, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics B, Semantics and Pragmatics

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 1LI062

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-11-22

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-09-13

Innehåll

Kursen behandlar teorier om språklig betydelse samt analys av språklig betydelse på ord-, sats- och diskursnivå. Vidare ingår grundläggande logik samt pragmatiska teorier och begrepp. Kursen ger färdighet i semantisk och pragmatisk analys av språkligt material.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten:
Kunskap och förståelse
  • kunna redogöra för grundbegrepp och teorier inom semantik och pragmatik
  • uppvisa kännedom om semantiska forskningsmetoder
Färdighet och förmåga
  • kunna analysera språklig betydelse på ord-, sats- och diskursnivå med hjälp av semantiska och pragmatiska begrepp

 

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Lingvistik A, alternativt lägst 60 hp i ett språkämne, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lärarledda lektioner, seminarier och övningar. Grupparbeten kan förekomma.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång.
Vid examination avnnvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera och analysera kursens innehåll.
Student som godkänts i prov har inte rätt att undergå förnyad prövning för högre betyg.
För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. Därvid gäller följande: Om ingen av delexaminationerna görs eller lämnas in, sätts inget betyg på momentet. Om någon av delexaminationerna inte görs eller lämnas in, sätts betyget Underkänd på momentet, även om de delexaminationer som fullgjorts är godkända. 
Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Vid det första omprovstillfället på moment som examineras i flera delar, görs de delar om som inte gjorts eller lämnats in eller som fått underkänt betyg. Vid alla därefter följande omprovstillfället görs alla delar av examinationen på nytt.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av andra studier prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.