Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik B, Språkutveckling och språkinlärning, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics B, Language acquisition and learning

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 1LI065

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-06-15

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-06-17

Innehåll

  • centrala begrepp och metoder för att beskriva och studera språkutveckling och språkinlärning 
  • barns typiska språktillägnandeprocess 
  • analys av egeninsamlat barnspråksmaterial 
  • faktorer som kan påverka andraspråksinlärning i olika kontexter

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse:
  • kunna tillämpa grundläggande begrepp som används inom forskning om språkutveckling och språkinlärning
  • visa kunskap om barns typiska språktillägnandeprocess
  • visa kunskap om faktorer som kan påverka andraspråksinlärning i olika kontexter
Färdighet och förmåga:
  • kunna analysera barns språkliga produktion fonologiskt, morfologiskt och syntaktiskt
  • kunna presentera och diskutera forskningsrön inom språkutvecklings- och språkinlärningsforskning
  • kunna kritiskt diskutera aktuella frågeställningar inom språkutvecklings- och språkinlärningsforskning i relation till vetenskapliga teorier och egen erfarenhet.

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Lingvistik A, alternativt lägst 60 hp i ett språkämne, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs därför för fullgörande av kursen. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på: http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/. Schemalagda webbseminarier kan förekomma.

Examination

Examination sker genom skriftliga eller muntliga seminarie- eller diskussionsuppgifter i anslutning till kurslitteraturen (1,5 hp), en analysuppgift utifrån egeninsamlat barnspråksmaterial (3 hp) samt en skriftlig essäuppgift (3 hp).  

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Seminarie- och diskussionsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd; analysuppgiften samt essäuppgiften bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att koppla teoretiska resonemang till konkreta problem samt förmåga till kritisk diskussion.  För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på 6 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

How languages are learned
Lightbown Patsy M., Spada Nina
4. ed. : Oxford : Oxford univ. press : 2013 : 256 s. :
ISBN: 978-0-19-454126-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Saxton Matthew
Child language - acquisition and development
Sage Publications Ltd : 2017 : 408 sidor :
ISBN: 978-1-4462-9561-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Håkansson Gisela
Språkinlärning hos barn
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 144 s. :
ISBN: 9789144094625
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar enligt lärarens anvisningar och studentens egna sökningar tillkommer.