Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik B, 30 hp

Engelskt namn: Linguistics B

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 1LI073

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-11-22

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-06-11

Innehåll

Område 1. Att analysera språk (Language analysis), 7,5 högskolepoäng 
Området behandlar fonologisk och syntaktisk analys av språk.
Modul 1. Fonologi (Phonology), 2,5 hp
 • fonologiska system
 • fonologiska processer
 • prosodi
Modul 2. Syntax (Syntax), 5 hp
 • syntaktisk avhängighet
 • syntaktiska test
 • syntaktisk teori
Område 2. Semantik och pragmatik (Semantics and pragmatics), 7,5 högskolepoäng 
I området studeras semantiska och pragmatiska begrepp och teorier. De teoretiska kunskaperna tillämpas genom semantisk och pragmatiska analys av språkligt material på ord-, sats- och diskursnivå. 
Område 3. Språkutveckling och språkinlärning (Language acquisition and learning), 7,5 högskolepoäng 
I området studeras centrala begrepp och metoder för att beskriva och studera språkutveckling och språkinlärning, barns typiska språktillägnandeprocess, samt faktorer som kan påverka andraspråksinlärning i olika kontexter. Området innehåller analys av egeninsamlat barnspråksmaterial.
Område 4. Vetenskaplig kommunikation (Scientific communication), 7,5 högskolepoäng
I området studeras
 • hur man formulerar en vetenskaplig frågeställning
 • informationssökning utifrån en forskningsfråga
 • hur man kommunicerar ett budskap klart och effektivt i ett skriftligt arbete
 • hur man följer akademiska normer för skriftlig kommunikation
 • strategier för framgångsrika muntliga presentationer. 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
 • kunna redogöra för universella tendenser vad gäller fonologiska system, fonologiska processer och prosodi; 
 • kunna redogöra för grundläggande teoretiska antaganden i samtida syntaktisk teori;  
 • kunna redogöra för grundbegrepp och teorier inom semantik och pragmatik;
 • uppvisa kännedom om semantiska forskningsmetoder;
 • visa förståelse för grundläggande begrepp som används inom forskning om språkutveckling och språkinlärning;
 • visa kunskap om barns typiska språktillägnandeprocess;
 • visa kunskap om faktorer som kan påverka andraspråksinlärning i olika kontexter;
Färdighet och förmåga
 • kunna analysera fonologiska processer med hjälp av fonologiska regler; 
 • kunna använda syntaktiska test i strukturell analys; 
 • kunna analysera språklig betydelse på ord-, sats- och diskursnivå med hjälp av semantiska och pragmatiska begrepp
 • kunna analysera barns språkliga produktion fonologiskt, morfologiskt och syntaktiskt;
 • kunna presentera och diskutera forskningsrön inom språkutvecklings- och språkinlärningsforskning;
 • kunna kritiskt diskutera aktuella frågeställningar inom språkutvecklings- och språkinlärningsforskning i relation till vetenskapliga teorier och egen erfarenhet;
 • kunna avgränsa och formulera en vetenskaplig frågeställning;
 • kunna använda bibliografiska databaser för att söka källor;
 • kunna strukturera en text logiskt med användning av styckeindelning och idémening;
 • kunna citera och referera på ett korrekt sätt;
 • kunna presentera en rapport muntligt med nödvändigt visuellt och auditivt stöd;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna argumentera för en syntaktisk analys med hjälp av lingvistiska argument; 
 • kunna kritiskt granska en annans text och ge strukturerad feedback;
 • visa grundläggande förmåga att värdera vetenskapliga källor;
 • visa grundläggande förståelse för forskningsetik.

Behörighetskrav

Engelska 6/Engelska B samt Univ: Lägst 22,5 hp inom poängintervallet 1-30 hp i lingvistik, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Samtliga områden använder en lärplattform. Tillgång till dator med internetanslutning krävs för att kunna fullfölja kursen. För uppgift om tekniska krav se http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.
Område 1: Att analysera språk
Undervisningen är helt nätbaserad och består av föreläsningar, läsanvisningar och instruktioner till övningar.
Område 2: Semantik och pragmatik
Undervisningen består av lärarledda lektioner, seminarier och övningar. Grupparbeten kan förekomma.
Område 3: Språkutveckling och språkinlärning 
Undervisningen är helt nätbaserad och består av föreläsningar, läsanvisningar och instruktioner till övningar. Schemalagda webbseminarier kan förekomma.
Område 4: Vetenskaplig kommunikation
Undervisningen består av lektioner, seminarier och handledning.

Examination

Område 1: Att analysera språk
Vardera modulen examineras genom individuella skriftliga kunskapsprov vid modulens slut.
Område 2: Semantik och pragmatik
Examinationen sker genom muntliga seminarieredovisningar samt skriftliga individuella inlämningsuppgifter under momentets gång.
Område 3: Språkutveckling och språkinlärning 
Examination sker genom skriftliga eller muntliga seminarie- eller diskussionsuppgifter i anslutning till kurslitteraturen (1,5 hp), en skriftlig individuell analysuppgift utifrån egeninsamlat barnspråksmaterial (2,5 hp) samt en skriftlig individuell essäuppgift (3,5 hp).
Område 4: Vetenskaplig kommunikation
Examinationen sker genom muntliga och skriftliga uppgifter under momentets gång samt genom redovisning av en rapport dels i skriftlig, dels i muntlig form. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Muntliga seminarie- och diskussionsuppgifter bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på sammanlagt 20 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 42

Se kursplan för respektive delkurs för aktuell kurslitteratur. 1LI063 Att analysera språk (7,5hp) 1LI062 Semantik och pragmatik (7,5hp) 1LI065 Språkutveckling och språkinlärning (7,5hp) 1LI004 Vetenskaplig kommunikation (7,5hp)