Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik C, Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp

Engelskt namn: Linguistics C, Degree Assignment for Bachelor's Degree

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 1LI067

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-06-20

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-06-20

Innehåll

Inom kursen ska den studerande självständigt planera och genomföra en empirisk studie som ger ett bidrag till kunskapsuppbyggnaden inom lingvistiken, samt presentera denna i form av en vetenskaplig uppsats. 
I kursen ingår även att ge respons på andra studenters studier och uppsatser.

Modul 1. Att skriva forskningsplan 3 hp
Inom modulen ska studenten skriva en forskningsplan för en empirisk studie. Arbetet inbegriper att
 • identifiera och formulera en forskningsfråga;
 • välja och motivera forskningsmetod och forskningsmaterial mot bakgrund av vald forskningsfråga;
 • beskriva hur insamlade data kommer att bearbetas och analyseras.
Vidare ska studenten genomföra en litteratursökning i anslutning till det valda området.

Modul 2. Att presentera, granska och diskutera vetenskapliga resultat 2 hp
Inom modulen ska studenten skriva en redovisning av den genomförda studien. Arbetet inbegriper att
 • skriva en vetenskaplig text där forskningsfråga och forskningsmetod är motiverade utifrån relevant forskningsbakgrund och etiska överväganden;
 • beskriva hur insamlade data bearbetats och analyserats och de resultat som framkommit.
Vidare ska stud§enten granska samt vid ett seminarium presentera och kritiskt diskutera andra studenters arbete utifrån relevanta vetenskapliga och etiska överväganden.

Modul 3. Slutrapport 10 hp
Inom modulen ska studenten färdigställa en vetenskaplig rapport av den genomförda studien. Arbetet inbegriper att
 • tydliggöra den valda forskningsfrågans relevans;
 • redovisa och diskutera relevant forskningsbakgrund;
 • redovisa och motivera den genomförda studiens metod, databearbetning och dataanalys samt etiska överväganden;
 • presentera och diskutera studiens resultat;
 • i övrigt följa riktlinjer och formatspecifikationer för arbetet som tillhandahålls av institutionen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad kunskap inom ett delområde av lingvistiken i anslutning till valt ämne
Färdighet och förmåga
 • kunna identifiera och formulera en forskningsfråga för en empirisk lingvistisk studie
 • kunna redogöra för och diskutera relevant tidigare forskning i relation till den valda forskningsfrågan
 • kunna samla in, bearbeta och analysera ett empiriskt material i enlighet med vetenskaplig praxis
 • kunna diskutera bakgrund, material och metod samt resultat och slutsatser muntligt och skriftligt
 • kunna presentera den genomförda studien på ett vårdat, enkelt och begripligt språk och i den vetenskapliga uppsatsens form 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa etisk medvetenhet i planering och genomförande av det självständiga arbetet
 • kunna kritiskt granska och konstruktivt diskutera egna och andras texter på vetenskaplig grund.

Behörighetskrav

Univ, Lägst 7,5 hp från Lingvistik C, Lingvistisk teori och metod, eller motsvarande
Gy: Engelska B/6 eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs av webbaserade instruktioner, ett campusförlagt seminarium, samt individuell handledning. 
Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling krävs för fullgörande av kursen. För mer information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se "Tekniska krav för nätkurser" på www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Examination

Examination sker genom bedömning av inlämningsuppgifter, opposition samt färdig rapport.
Modul 1: Examination sker genom bedömning av forskningsplan.
Modul 2: Examination sker dels genom bedömning av en vetenskaplig text som innehåller syftesbeskrivning, forskningsbakgrund, metodbeskrivning, etisk diskussion samt redovisning av databearbetning, dataanalys och resultat, dels genom bedömning av muntlig opposition på medstudenters arbeten vid seminarium. 
Modul 3: Examination sker genom bedömning av slutrapport. Om examensarbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå, så att individuell bedömning kan säkerställas.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination av modul 1 och 2 används betygsgraderna Underkänd eller Godkänd. Vid examination av modul 3 används betygsgraderna Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs detta betyg på modul 3. Varje modul måste vara genomgången med godkänt resultat innan studenten kan undergå examination på nästa modul.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 
En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar med den tidigare kursen 1LI002 Lingvistik C och kan inte ingå i examen tillsammans med denna.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.