Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik C, Lingvistisk teori och metod, 15 hp

Engelskt namn: Linguistics C, Theories and methods in linguistics

Denna kursplan gäller: 2019-08-19 och tillsvidare

Kurskod: 1LI066

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-03-11

Innehåll

Modul 1. Lingvistisk teori (Linguistic theory), 7,5 hp
Modulen behandlar ett delområde inom lingvistiken, dess teoretiska utgångspunkter, centrala forskningsfrågor och huvudsakliga metoder.
Modul 2. Lingvistiska forskningsmetoder (Research methods in linguistics), 7,5 hp
Modulen ger en bred introduktion till forskningsmetoder som används inom lingvistik. Kopplingen mellan forskningsfråga och metod behandlas, liksom forskningsetiska frågor.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
  • visa kunskap om aktuella lingvistiska forskningsfrågor
  • visa kunskap om lingvistiska forskningsmetoder
  • visa förståelse för relationen mellan teoretiska frågeställningar och metodval
  • visa kunskap om forskningsetiska frågor som har relevans för lingvistisk forskning
Färdighet och förmåga
  • kunna analysera språkligt material med hjälp av lingvistiska metoder
  • kunna argumentera för en analys med hjälp av teoretiska begrepp
  • kunna granska vetenskapliga resultat ur metodologiskt perspektiv
  • kunna presentera och diskutera vetenskapliga resultat
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna använda relevanta vetenskapliga och etiska kriterier för att värdera lingvistiska undersökningar.

Behörighetskrav

Univ: Lägst 22,5 hp från Lingvistik B, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen är helt nätbaserad och all kontakt mellan lärare och studenter sker via en lärplattform. Tillgång till dator med internetanslutning krävs för att kunna fullfölja kursen. För uppgift om tekniska krav se http://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument.

Examination

Vardera modulen examineras genom diskussionsuppgifter i forum samt individuella skriftliga inlämningsuppgifter under modulens gång.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Som betyg används något av uttrycken Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på moduler om minst 7,5 hp.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov).
Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.
Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 34

Modul 1. Lingvistisk teori

Booij Geert Evert
The grammar of words : an introduction to linguistic morphology
3. ed. : Oxford : Oxford University Press : 2012 : 353 p. :
ISBN: 9780199691838
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar enligt lärarens anvisningar och studentens egna sökningar.

Modul 2. Lingvistiska forskningsmetoder

Litosseliti Lia
Research methods in linguistics
Second edition : London : Bloomsbury Publishing Plc : 2018 : xvi, 353 sidor :
ISBN: 9781350043435
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar enligt lärarens anvisningar och studentens egna sökningar