Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lingvistik: Metafor och metonymi - ett kognitivt semantiskt perspektiv, 7,5 hp

Engelskt namn: Linguistics: Metaphor and Metonymy: A Cognitive Semantics Perspective

Denna kursplan gäller: 2021-07-26 och tillsvidare

Kurskod: 1LI082

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Lingvistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-10

Innehåll

Kursen är uppdelad i två moduler:
Modul 1 Teori och metod, 4,5 hp (Theory and Method)
I denna modul studeras metafor och metonymi, två grundläggande processer och begrepp inom den kognitiva lingvistiken, utifrån ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv. Utifrån grundläggande definitioner av dessa processer studeras hur en rad semantiska fenomen i språket kan analyseras och förstås. Olika språkvetenskapliga aspekter och nivåer av språkanvändning studeras med dessa två processer som utgångspunkt. Fokus ligger på lexikal betydelse och betydelseutveckling; även tillämpningar inom olika diskurser kommer att beröras.

Modul 2 Individuell fördjupning 3 hp (Individual Specialisation)
Inom modulen genomför den studerande en praktisk tillämpning av teorier och metoder som diskuterats under det första modulen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • redogöra för etablerade teorier och modeller om metafor och metonymi inom kognitiv lingvistik;
 • kontrastera ett kognitivt perspektiv på metafor och metonymi mot andra språkvetenskapliga skolor;
 • beskriva relationen mellan förkroppsligad erfarenhet och metaforiska och metonymiska mönster i språk och tanke;
Färdighet och förmåga
 • identifiera kognitiva metaforer och metonymier samt metaforiskt använda ord i utvalda texter med hjälp av etablerade metoder;
 • klassificera språkliga uttryck i termer av metaforer och metonymier, och underkategorier (t.ex. primär och sekundär osv.);
 • analysera metaforer och metonymier med metoder och modeller etablerade inom kognitiv lingvistik;
 • skapa modeller för hur metaforer och metonymier på lexikal nivå genererar polysemi;
 • självständigt hitta relevant litteratur för att lösa uppgifter;
 • analysera manifestationer av metaforer eller metonymier i text med avseende på deras funktion i den aktuella diskursen (t ex politik, religion);
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa;
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt utvärdera olika källors tillförlitlighet;
 • självständigt bedöma, rangordna och kritiskt värdera olika texters förmåga att beskriva och modellera teori.

Behörighetskrav

Gy: Engelska B/Engelska 6. Univ: Minst 90 hp i vilka ska ingå minst 15 hp i intervallet 61-90 hp i lingvistik, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. I kursen ingår ett antal obligatoriska seminarier via internet. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.
Undervisningsspråk är engelska.

Examination

Modul 1 examineras genom bedömning av seminariedeltagande och individuell skriftlig uppgift. Examinationen i modul 1 sker på engelska.
Modul 2 examineras genom en individuell skriftlig uppgift samt ett examinerande seminarium där den individuella uppgiften presenteras. Den skriftliga uppgiften inom modul 2 kan författas på engelska eller svenska (eller annat fastlandsskandinaviskt språk). Det examinerande seminariet genomförs på engelska.

Vid bedömningen av seminarier används betygsgraderna Godkänd respektive Underkänd. Vid bedömningen av skriftliga uppgifter används betygsgraderna Väl Godkänd, Godkänd respektive Underkänd. För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs detta betyg på bägge modulerna.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.  

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Kursens innehåll och förväntade studieresultat överlappar med kursen Metafor och metonymi - en studie i kognitiv semantik samt med kurser med benämningen Metafor och metonymi - ett kognitivt semantiskt perspektiv i något av huvudområdena engelska, franska eller svenska/nordiska språk och kan inte ingå i en examen tillsammans med någon av dessa kurser.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Deignan Alice
Metaphor and corpus linguistics
Philadelphia : J. Benjamins Pub. : 2005 : viii, 235 s. :
ISBN: 1-58811-647-6 (hbk. : US)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Littlemore Jeanette
Metonymy: Hidden shortcuts in language, thought and communication.
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2015. (242 p.) : 2015 :
Obligatorisk

Artiklar som finns tillgängliga via internet eller UB:s digitala resurser (ca 150 s.). Ytterligare litteratur väljs i samråd med undervisande lärare.