Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteraturvetenskaplig teori och metod, 15 hp

Engelskt namn: Literary Theory and Methods

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1EN061

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-05-28

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Kursen behandlar utvecklingen av de viktigaste litteraturteorierna, framförallt under 1900-talet, och deras tillämpning. Vidare innehåller kursen en genomgång av litterära forskningsmetoder och deras tillämpning på engelskspråkigt material. Kursen undersöker hur olika teoretiska perspektiv påverkar litteraturtolkning samt hur olika metoder genererar olika resultat. Kursen rekommenderas till studenter som senare ska skriva examensarbete i engelsk litteraturvetenskap på avancerad nivå.

1. Traditionell teori och metod 6hp
2. Modern teori och metod 9hp

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse
*    redogöra för centrala teorier inom engelsk litteraturvetenskap
*    redogöra för centrala metoder inom engelsk litteraturvetenskap
*    redogöra för, exemplifiera och diskutera relationen mellan teori och metod
*    demonstrera utvecklad insikt i relationen mellan teoretiska perspektiv och litteraturvetenskapliga forskningsfrågor
Färdighet och förmåga
*    applicera litteraturteori och metod vid självständig analys av primärkällor
*    uppvisa förmåga att kritiskt och konstruktivt granska möjligheter och begränsningar av olika litteraturteorier
Värderingsförmåga och förhållningssätt
*    kritiskt granska användning av teori och metod i vetenskaplig text
*    demonstrera insikt i hur olika teoretiska perspektiv betonar olika ideologiska dimensioner och förhållningssätt

Behörighetskrav

Univ: 90 avklarade högskolepoäng i engelska, franska, spanska, tyska eller skandinavistik/motsvarande utbildning med inriktning på de nordiska språken (svenska/danska/norska) och litteraturen/kulturen som huvudområde (90 hp). Kurser i engelska, franska, spanska, tyska eller skandinavistik med litteratur/med litteraturvetenskaplig inriktning på C-nivå (poängintervallet 61-90 hp) ska ingå i detta. Alternativt 90 avklarade högskolepoäng i litteraturvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisning består av föreläsningar och gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar. Undervisningsspråket är engelska.

1. TRADITIONELL TEORI OCH METOD (6 hp)

Inriktning
Studium av traditionella, grundläggande strömningar inom litteraturteori samt av litterära forskningsmetoder och deras tillämpning på engelskspråkigt material. Momentet fokuserar på hur olika teoretiska perspektiv påverkar litteraturtolkning samt hur olika metoder genererar olika resultat.

Undervisning
Föreläsningar och gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar.

Examination
Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner och bedömning av inlämningsuppgifter.

2. MODERN TEORI OCH METOD (9 hp)

Inriktning
Studium av inflytelserika strömningar i modern litteraturteori samt av litterära forskningsmetoder och deras tillämpning på engelskspråkigt material. Momentet fokuserar på hur olika teoretiska perspektiv påverkar litteraturtolkning samt hur olika metoder genererar olika resultat.

Undervisning
Föreläsningar och gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar.

Examination
Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner och bedömning av inlämningsuppgifter.

Examination

Examination av de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner och grupparbeten sker kontinuerligt. Examinationen innefattar också bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten. Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på minst 9 högskolepoäng. All examination sker på engelska.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.  

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  
 
Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.  

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Gaskell Elizabeth Cleghorn
Cousin Phillis
London : Penguin books : 1995 : 157 s. :
ISBN: 0-14-062194-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Eller senaste oavkortade upplagan.

Heaney Seamus
North
London : Faber and Faber : 1992 : 67 s. :
ISBN: 0-571-10813-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: eller senaste oavkortade upplagan.

Leitch Vincent B.
The Norton anthology of theory and criticism
2. ed. : New York : W. W. Norton & Co. : 2010 : 2758 s. :
ISBN: 978-0-393-93292-8 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: 1;e eller 2:e upplagan.

Waugh Patricia
Literary theory and criticism : an Oxford guide
Oxford : Oxford University Press : 2006 : 598 s. :
ISBN: 0-19-925836-8 (hft.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

The Tempest
Shakespeare William, Vaughan Virginia Mason, Vaughan Alden T.
Bloomsbury Pub : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9781408133477 eller valfri utgåva med anteckningar.

Litteraturkritik och referensmaterial i urval, i form av bl a nätresurser, cirka 200 sidor.