Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Litteraturvetenskaplig teori och metod, 15 hp

Engelskt namn: Literary Theory and Methods

Denna kursplan gäller: 2016-08-15 till 2021-08-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1EN061

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Engelska: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2013-05-28

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2016-04-29

Innehåll

Kursen behandlar utvecklingen av de viktigaste litteraturteorierna, framförallt under 1900-talet, och deras tillämpning. Vidare innehåller kursen en genomgång av litterära forskningsmetoder och deras tillämpning på engelskspråkigt material. Kursen undersöker hur olika teoretiska perspektiv påverkar litteraturtolkning samt hur olika metoder genererar olika resultat. Kursen rekommenderas till studenter som senare ska skriva examensarbete i engelsk litteraturvetenskap på avancerad nivå.

Moment 1 Traditionell teori och metod 6hp
Moment 2 Modern teori och metod 9hp

 

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande
Kunskap och förståelse
•    redogöra för centrala teorier inom engelsk litteraturvetenskap
•    redogöra för centrala metoder inom engelsk litteraturvetenskap
•    redogöra för, exemplifiera och diskutera relationen mellan teori och metod
•    demonstrera utvecklad insikt i relationen mellan teoretiska perspektiv och litteraturvetenskapliga forskningsfrågor
Färdighet och förmåga
•    applicera litteraturteori och metod vid självständig analys av primärkällor
•    uppvisa förmåga att kritiskt och konstruktivt granska möjligheter och begränsningar av olika litteraturteorier
Värderingsförmåga och förhållningssätt
•    kritiskt granska användning av teori och metod i vetenskaplig text
•    demonstrera insikt i hur olika teoretiska perspektiv betonar olika ideologiska dimensioner och förhållningssätt

Behörighetskrav

Univ: 90 avklarade högskolepoäng i engelska, franska, spanska eller skandinavistik/motsvarande utbildning med inriktning på de nordiska språken (svenska/danska/norska) och litteraturen/kulturen som huvudområde (90 hp). Kurser i engelska, franska, spanska eller skandinavistik med litteratur/med litteraturvetenskaplig inriktning på C-nivå (poängintervallet 61–90 hp) ska ingå i detta. Alternativt 90 avklarade högskolepoäng i litteraturvetenskap.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se www.sprak.umu.se/student/dokument

Föreläsningar och gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar.

MOMENT 1 TRADITIONELL TEORI OCH METOD (6 hp)

Inriktning
Studium av traditionella, grundläggande strömningar inom litteraturteori samt av litterära forskningsmetoder och deras tillämpning på engelskspråkigt material. Momentet fokuserar på hur olika teoretiska perspektiv påverkar litteraturtolkning samt hur olika metoder genererar olika resultat.

Undervisning
Föreläsningar och gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar.

Examination
Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner och bedömning av inlämningsuppgifter.

MOMENT 2 MODERN TEORI OCH METOD (9 hp)

Inriktning
Studium av inflytelserika strömningar i modern litteraturteori samt av litterära forskningsmetoder och deras tillämpning på engelskspråkigt material. Momentet fokuserar på hur olika teoretiska perspektiv påverkar litteraturtolkning samt hur olika metoder genererar olika resultat.

Undervisning
Föreläsningar och gruppdiskussioner via lärplattform. Den studerande förväntas aktivt delta i diskussioner samt utföra givna skriftliga arbetsuppgifter. Detta ska ske inom givna tidsramar.

Examination
Kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer vid gruppdiskussioner och bedömning av inlämningsuppgifter.

 

Examination

Examination av de studerandes aktiva deltagande i gruppdiskussioner och grupparbeten sker kontinuerligt. Examinationen innefattar också bedömning av inlämningsuppgifter. Vid den sammanfattande bedömningen tas hänsyn till de studerandes aktiva deltagande i diskussioner och grupparbeten samt utförda skriftliga arbeten. Vid examination avvänds betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.
Den som godkänts i prov får ej undergå prövning för högre betyg.

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfälle senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Anmälan till omprov är obligatorisk.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till Humanistiska fakultetsnämnden. Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare.


Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
 

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 28

  Gaskell Elizabeth Cleghorn
  Cousin Phillis
  London : Penguin books : 1995 : 157 s. :
  ISBN: 0-14-062194-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senaste oavkortade upplagan.

  Heaney Seamus
  North
  London : Faber and Faber : 1992 : 67 s. :
  ISBN: 0-571-10813-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senaste oavkortade upplagan.

  Leitch Vincent B.
  The Norton anthology of theory and criticism
  2. ed. : New York : W. W. Norton & Co. : 2010 : 2758 s. :
  ISBN: 978-0-393-93292-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 1;e eller 2:e upplagan.

  Waugh Patricia
  Literary theory and criticism : an Oxford guide
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 598 s. :
  ISBN: 0-19-925836-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The Tempest
  Shakespeare William, Vaughan Virginia Mason, Vaughan Alden T.
  Bloomsbury Pub : 2011 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN: 9781408133477 eller valfri utgåva med anteckningar.

  Litteraturkritik och referensmaterial i urval, i form av bl a nätresurser, cirka 200 sidor.

 • Giltig från: 2017 vecka 25

  Gaskell Elizabeth Cleghorn
  Cousin Phillis
  London : Penguin books : 1995 : 157 s. :
  ISBN: 0-14-062194-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senaste oavkortade upplagan.

  Heaney Seamus
  North
  London : Faber and Faber : 1992 : 67 s. :
  ISBN: 0-571-10813-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senaste oavkortade upplagan.

  Leitch Vincent B.
  The Norton anthology of theory and criticism
  2. ed. : New York : W. W. Norton & Co. : 2010 : 2758 s. :
  ISBN: 978-0-393-93292-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 1;e eller 2:e upplagan.

  The tempest
  Shakespeare William, Vaughan Virginia Mason., Vaughan Alden T.
  Rev. ed. : London : Bloomsbury Pub. : 2011. : xx, 390 p. :
  ISBN: 9781408133484
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Waugh Patricia
  Literary theory and criticism : an Oxford guide
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 598 s. :
  ISBN: 0-19-925836-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturkritik och referensmaterial i urval, i form av bl a nätresurser, cirka 200 sidor.

 • Giltig från: 2016 vecka 33

  Gaskell Elizabeth Cleghorn
  Cousin Phillis
  London : Penguin books : 1995 : 157 s. :
  ISBN: 0-14-062194-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Eller senaste oavkortade upplagan.

  Heaney Seamus
  North
  London : Faber and Faber : 1992 : 67 s. :
  ISBN: 0-571-10813-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller senaste oavkortade upplagan.

  Leitch Vincent B.
  The Norton anthology of theory and criticism
  2. ed. : New York : W. W. Norton & Co. : 2010 : 2758 s. :
  ISBN: 978-0-393-93292-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: 1;e eller 2:e upplagan.

  Twelfth night
  Shakespeare William, Lothian J. M., Craik Thomas Wallace
  Repr. : London : Routledge : 1988 : xcviii, 188 s. :
  ISBN: 0-415-02708-X (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: eller annan kommenterad upplaga.

  Waugh Patricia
  Literary theory and criticism : an Oxford guide
  Oxford : Oxford University Press : 2006 : 598 s. :
  ISBN: 0-19-925836-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Litteraturkritik och referensmaterial i urval, i form av bl a nätresurser, cirka 200 sidor.