Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Livsmedelsdesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Food design

Denna kursplan gäller: 2020-08-10 och tillsvidare

Kurskod: 2KN060

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2016-06-13

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen innehåller en allmän introduktion av sensorisk analys, vad det är och hur man kan använda sig av de olika sensoriska analysmetoderna. En fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om de olika sensoriska analysmetoderna, försöksuppläggning, panelselektering, träning av panel samt lokaler och skalor diskuteras. Studenterna organiserar och genomför de vanligaste sensoriska testerna, gör statistisk bearbetning av sensorisk data samt tolkar och rapporterar framkomna resultat. För att få en ökad förståelse för människans perception behandlas även sinnenas anatomi och fysiologi. Människan som mätinstrument diskuteras med utgångspunkt från perceptionsprocessen där allt från hur vi detekterar, diskriminerar och kvantifierar diskuteras. I  kursen ingår också att läsa, tolka, kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar.

Förväntade studieresultat

Efter slutförd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • Redogöra vad sensorisk analys är samt kunna de vanligaste sensoriska metoderna och veta när de används.
 • Förstå lokalers utformning och miljöns inverkan på bedömningar.
 • Förstå hur en panel selekteras och tränas.
 • Redogöra för sinnesorganens anatomi och fysiologi.
 • Förstå människans perceptionsprocess.
Färdighet och förmåga
 • Planera, organisera och genomföra de vanligaste sensoriska testen samt kunna bearbeta, tolka och rapportera sensoriska data.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Tolka och kritiskt granska vetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

Kostvetenskap A, 30 hp, Kostvetenskap B, 30 hp, Måltidsservice och dietetik C, 30 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt laborationer. Seminarier och laborationer är obligatoriska. Kursen ges på engelska om engelskspråkiga studenter och/eller lärare deltar.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen samt praktiska laborations- och seminariemoment i grupp som redovisas muntligt. Vid seminarier och laborationer sätts betyg U eller G.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Övriga föreskrifter

Kursen får tillsammans med kursen 2KN018 tas med i examen med sammanlagt 15 hp.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 33

  Obligatorisk litteratur

  Handbook on Sensory Analysis
  Albinsson Berit, Wendin Karin, Åström Annika
  Kristianstads University press, 2017:9. Ale tryckteam AB, Bohus, Sverige (87s) Boken köpes via Kristianstad högskola :
  Obligatorisk

  Vetenskapliga artiklar tillkommer

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  Obligatorisk litteratur

  Sensory Evaluation of Food [Elektronisk resurs] : Principles and Practices
  Lawless Harry T., Heymann Hildegarde.
  New York, NY : Springer New York : 2010. :
  Table of Contents / Abstracts
  ISBN: 978-1-4419-6488-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: OBS! Ej tillgänglig elektronisk, tryckt version gäller.

  Referenslitteratur

  Flavor measurement
  Ho Chi-Tang, Manley Charles H
  New York : M. Dekker : c1993 : xii, 379 p. :
  ISBN: 0-8247-9056-1 (acid-free paper)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Dijksterhuis Garmt B.
  Multivariate data analysis in sensory and consumer science
  Trumbull, Conn. : Food & Nutrition Press : cop. 1997 : 317 s. :
  ISBN: 0-917678-41-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sensation and perception
  Coren Stanley, Ward Lawrence M, Enns James T
  6th ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons : c2004 : x, 598 p. :
  http://www.loc.gov/catdir/description/wiley038/2003049725.html
  ISBN: 0-471-45147-9 (cloth : international edition) : No price
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sensory evaluation techniques
  Meilgaard Morten C., Civille Gail Vance, Carr B. Thomas
  4. ed. : Boca Raton, Fla. : CRC : 2007 : [16], 448 p. :
  ISBN: 978-0-8493-3839-7 (hbk.) : ?49.99
  Se bibliotekskatalogen Album

  Jonsäll A.
  Sensory Quality of Pork, influences of Rearing System, Feed, Genotype and Sex
  Uppsala Universitet : 2000 :

  Logue Alexandra Woods
  The psychology of eating and drinking
  3. ed. : New York : Brunner-Routledge : 2004 : xiv, 359 s. :
  ISBN: 0-415-95008-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar kan tillkomma