Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Livsmedelssäkerhet, 15 hp

Engelskt namn: Food Safety

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5MH109

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-11-20

Innehåll

Kursen innehåller miljö- och hälsoskyddsrelaterade aspekter på livsmedelsområdet med fokus på hur livsmedelssäkerhet skall uppnås. Livsmedelslagstiftning inom både nationell rätt och EU-rätt samt livsmedelshantering studeras. Myndigheters roll i den offentliga kontrollen och företagens roll i den egna kontrollen behandlas. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ingår som en arbetsmetod för att identifiera, värdera och förebygga hälsofaror i livsmedelshanteringen. Vidare studeras produktion av dricksvatten, hälsofaror förknippade med dricksvatten från råvara till brukare samt metoder för en säker dricksvattenförsörjning. Övergripande lagstiftning inom området ingår.
Kursen är indelad i tre moment.
Moment 1: Livsmedelssäkerhet, 10 hp. I momentet behandlas livsmedelskunskap, hälsofaror förknippade med livsmedelshantering och metoder och verktyg för att skapa en säker livsmedelshantering. Lagstiftning, myndigheternas ansvar och roll i den offentliga kontrollen och företagens ansvar och roll i den egna kontrollen är en central del i kursen. Tillämpning sker i form av seminarium, studiebesök, projektarbete och fallstudier.
Moment 2: Livsmedelslaborationer 2 hp I momentet ingår praktiskt tillämpning i form av laborationer. Kemiska och mikrobiologiska analyser utförs och resultatet presenteras muntligt.
Moment 3. Dricksvatten 3 hp. Momentet behandlar dricksvattenproduktion och skydd av vattentäkter. Vattenreningstekniker för stora och små anläggningar ingår liksom distribution av dricksvatten. Övergripande lagstiftning relevant för området tas upp samt hälsofaror kopplat till dricksvatten. Tillämpning sker i form av studiebesök, analys av dricksvatten samt tolkning av analysresultat.

 

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall den studerande kunna:
För moment 1 Livsmedelssäkerhet 10 hp
1. redogöra för företagarens ansvar vad beträffar livsmedelssäkerhet
2. redogöra för olika hälsofaror som är kopplade till livsmedel
3. redogöra för metoder som främjar en säker livsmedelshantering
4.tillämpa relevant livsmedelslagstiftning ur ett myndighetsperspektiv 

För moment 2: Livsmedelslaborationer 2 hp
5.tillämpa relevanta analysmetoder samt muntligt presentera och diskutera analysresultat 

För moment 3: Dricksvatten 3 hp
6. redogöra för olika hälsofaror som är kopplade till dricksvatten
7. redogöra för metoder som främjar en säker dricksvattenförsörjning
8. tillämpa centrala delar i relevant lagstiftning kopplat till dricksvatten

Behörighetskrav

Univ: Kurserna Hälsoeffekter och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, fallstudier, laborationer, seminarier, studiebesök och projektarbete. Laborationer, seminarier, studiebesök och projektarbete är obligatoriska moment i kursen och är viktiga som en förberedelse för framtida yrkesutövning.
 

Examination

Examinationen sker genom skriftliga prov, muntlig presentation av projektarbete och laborationsresultat. För moment 1 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och för moment 2 och 3 ges något av betygen underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Studerande som underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap


TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Till kursplanen finns ett kursplanetillägg daterat 2015-11-09

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 48

  Obligatorisk litteratur

  Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
  Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
  ISBN: 9789144006567
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillhandahålles av institutionen

  Obligatorisk litteratur

  Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer.

  Fuchs Georg
  Livsmedelskemi : analys och kontroll
  [Ny omarb. och utökad uppl.] : Uppsala : Livsmedelsverket : 1998 : 79 s. :
  ISBN: 91-7714-102-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles under laborationsmomentet.

  Aktuell lagstiftning: lagstiftning inom livsmedel och dricksvattenområdet
  EMG - Ekologi, miljö och geovetenskap :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2016 vecka 2

  Obligatorisk litteratur

  Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
  Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
  2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
  ISBN: 9789144006567
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Tillhandahålles av institutionen

  Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområde
  1. utg. : Stockholm : Naturvårdsverket : 2011 : 134 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-620-0170-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Fuchs Georg
  Livsmedelskemi : analys och kontroll
  [Ny omarb. och utökad uppl.] : Uppsala : Livsmedelsverket : 1998 : 79 s. :
  ISBN: 91-7714-102-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles under laborationsmomentet.

  Aktuell lagstiftning: lagstiftning inom livsmedel och dricksvattenområdet
  EMG - Ekologi, miljö och geovetenskap :
  Obligatorisk