Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Livsmedelssäkerhet, 15 hp

Engelskt namn: Food Safety

Denna kursplan gäller: 2019-01-07 och tillsvidare

Kurskod: 5MH128

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-01-09

Innehåll

Kursen behandlar miljö- och hälsoskyddsrelaterade aspekter inom livsmedelsförsörjning och livsmedelssäkerhet. En hållbar livsmedelsförsörjning med effektiv resursanvändning utifrån ett hållbarhets- och säkerhetsperspektiv belyses och diskuteras. Myndigheters roll i den offentliga kontrollen och företagens roll i den egna kontrollen behandlas. Arbetsmetod för att identifiera, värdera och förebygga hälsofaror i livsmedelshanteringen. Vidare studeras hälsofaror förknippade med dricksvatten och dricksvattenproduktion från råvara till brukare samt metoder för en säker dricksvattenförsörjning. Genom hela kursen ingår livsmedelslagstiftning inom både nationell rätt och EU-rätt som en central del.
Kursen är indelad i fyra moment.
Moment 1: Livsmedelssäkerhet, 9 hp. I momentet behandlas hälsofaror förknippade med livsmedelshantering. Två centrala delar i kursen är del myndigheternas ansvar för tillsyn, spårning och uppföljning, och dels företagens ansvar för den egna kontrollen. Tillämpning av den teoretiska delen av kursen sker i form av seminarium, studiebesök, projektarbete och fallstudier.
Moment 2: Hållbar livsmedelsförsörjning, 2 hp. Momentet behandlar växt- och djurproduktion utifrån en global näringsförsörjning och vilka konsekvenser detta kan få för konsumtion och säkerhet av livsmedel. En hållbar livsmedelsförsörjning belyses utifrån klimat- och befolkningsförändringar. Tillämpning sker genom att analysera vetenskapliga artiklar vid ett seminarium och rapportskrivning.
Moment 3: Livsmedelslaborationer 2 hp. I momentet ingår praktiskt tillämpning i form av laborationer. Kemiska och mikrobiologiska analyser utförs och resultatet presenteras och diskuteras muntligt.
Moment 4. Dricksvatten 2 hp. Momentet behandlar dricksvattenproduktion, hälsofaror kopplat till dricksvatten samt skydd av vattentäkter. Vattenreningstekniker för stora och små anläggningar behandlas, liksom distribution av dricksvatten. Övergripande lagstiftning relevant för området tas upp samt. Tillämpning av de teoretiska kunskaperna sker i form av studiebesök samt tolkning av analysresultat.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs, för betyget G, skall den studerande kunna:

För moment 1 Livsmedelssäkerhet 9 hp
1. redogöra för företagares ansvar vad beträffar livsmedelssäkerhet
2. redogöra för olika hälsofaror som är kopplade till livsmedel
3. redogöra för metoder som främjar en säker livsmedelshantering
4. tillämpa relevant lagstiftning 

För moment 2 Hållbar livsmedelsförsörjning 2 hp
5. redogöra för resursanvändning vid livsmedelsproduktion och dess ekologiska fotavtryck
6. redogöra för hot mot global näringsförsörjning och livsmedelsäkerhet

För moment 3: Livsmedelslaborationer 2 hp
7. tillämpa relevanta analysmetoder för livsmedel samt muntligt presentera, tolka och diskutera analysresultat 

För moment 4: Dricksvatten 2 hp
8. redogöra för olika hälsofaror som är kopplade till dricksvatten
9. redogöra för metoder som främjar en säker dricksvattenförsörjning
10. tillämpa relevant lagstiftning kopplat till dricksvatten

Efter avklarad kurs, för betyget VG,  skall den studerande kunna:
För moment 1, Livsmedelssäkerhet
11. analysera en fallstudie för att identifiera relevanta hälsofaror och lägga fram åtgärder för att reducera dessa alternativt koppla fallet till relevant livsmedelslagstiftning
 
För moment 4, Dricksvatten
12 analysera en fallbeskrivning för att kartlägga relevant lagstiftning kopplad till dricksvatten

Behörighetskrav

Univ: Kurserna Hälsoeffekter och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, fallstudier, laborationer, seminarier, studiebesök och skrivuppgift. Laborationer, fallstudier, seminarier, studiebesök och skrivuppgift är obligatoriska moment i kursen och är viktiga som en förberedelse för framtida yrkesutövning.

Examination

Examinationen sker genom skriftliga tentamina, muntliga redovisningar av laborationer, skrivuppgift och aktivt deltagande i seminarier, fallstudier och studiebesök.För moment 1 och 4 ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG) och för moment 2, och 3 ges något av betygen underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten från examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Studerande som underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Obligatorisk litteratur

Grundläggande mikrobiologi med livsmedelsapplikationer
Thougaard Herluf, Varlund Verner, Møller Madsen René, Blücher Anna
2., uppdaterade och utök. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 414 s. :
ISBN: 9789144006567
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Tillhandahålles av institutionen

Obligatorisk litteratur

Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer.

Fuchs Georg
Livsmedelskemi : analys och kontroll
[Ny omarb. och utökad uppl.] : Uppsala : Livsmedelsverket : 1998 : 79 s. :
ISBN: 91-7714-102-4
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst
Läsanvisning: Tillhandahålles under laborationsmomentet.

Aktuell lagstiftning: lagstiftning inom livsmedel och dricksvattenområdet
EMG - Ekologi, miljö och geovetenskap :
Obligatorisk