Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Logopedi, en introduktion, 4,5 hp

Engelskt namn: Speech and language pathology, an introduction

Denna kursplan gäller: 2022-09-05 och tillsvidare

Kurskod: 3LO041

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Medicinska fakultetens programråd för logopedprogrammet, 2013-04-24

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2021-12-01

Innehåll

Kursens första modul (3 hp) är en introduktion till vad det innebär att studera logopedi vid Umeå universitet samt till arbetsmetoder och villkor inom logopedyrket. Studenten får inblick i olika röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter och ges möjlighet att reflektera kring egna känslor och attityder inför att möta personer med sådan problematik. Inom kursen ges också en första introduktion i etik, sekretess, journalhantering och studentens egna lärande i en universitetsmiljö. Detta sker genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar, egna intervjuer med yrkesverksamma logopeder samt observationer av logopeder i klinisk verksamhet. Kursens andra modul (1,5 hp), 'Muntlig och skriftlig framställning', syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i röstteknik samt muntlig och skriftlig framställning. Detta sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Röstövningar leds av logopedstudenter på senare termin.

Förväntade studieresultat

Modul 1

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • översiktligt beskriva logopeders olika arbetsområden
 •  uppvisa förståelse för logopeders yrkesetiska riktlinjer
 • översiktligt beskriva Umeå universitets organisation, Logopedprogrammets uppbyggnad och vilka fakulteter som samarbetar kring programmet
 

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • delta i undervisning och examination i en webbaserad lärplattform
 • hitta information om kurser, regler mm på logopedis och Umeå universitets websidor, inklusive studentweb
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över sina egna känslor och attityder inför att arbeta med personer med röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter
 • reflektera över hur det kan vara att ha röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter eller att vara närstående till en person med dessa svårigheter
 • reflektera över sin egen förmåga att tillägna sig kunskap och hur den kan utvecklas
 • reflektera över hur individer och en arbetsgrupp bestående av olika professioner påverkas av personlighet, erfarenhet och föreställning vid möten inom och utanför hälso-och sjukvården
Modul 2

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna beskriva sambandet mellan andning, hållning och röst
 • uppvisa förståelse för att ordval, struktur i text och val av uttryck påverkar läsarens möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i en text, inklusive text som skrivs för en examination
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • hålla ett anförande inför åhörare
 • formulera en kortare text med ett tydligt presenterat innehåll
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kunna ansvara för den egna kunskaps- och färdighetsutvecklingen
 • reflektera över den egna utvecklingen inom presentation av information skriftligt och muntligt på ändamålsenliga sätt

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, miljöpraktik och gruppövningar. All undervisning utom föreläsningar är examinerande och kräver därför aktiv närvaro.

Examination

Examinationen i modul 1 sker fortlöpande genom aktivt deltagande i diskussioner och gruppövningar, individuell skriftlig tentamen på aktuell lärplattform, individuell skriftlig rapport från miljöpraktik eller motsvarande samt aktivit deltagande och skriftlig inlämning i grupp vid interprofessionell aktivitet. Modul 2 examineras genom individuell muntlig framställning inför övriga kursdeltagare och lärare samt individuell skriftlig inlämning. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla examinerande uppgifter är godkända. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom logopedprogrammet.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 36

Kommunikations- och sväljstörningar genom hela livet [Elektronisk resurs] : ett logopediskt ståndpunktsdokument
Lohmander Anette, McAllister Anita, Hansson Kristina, Hartelius Lena, Monica Blom Johansson, Karlsson Fredrik, Samuelsson Christina, Schalling Ellika, Södersten Maria, Östberg Per, Doorn Jan van
Umeå : Umeå universitet : 2017 : 11 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139757
Obligatorisk

Övrigt material
Artiklar och annat material kan tillkomma via lärplattform :

Referenslitteratur

Hellspong Lennart
Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Logopedi. Kapitel 1-3 och 39-40
Hartelius L, Nettelbladt U, Hammarberg B
Studentlitteratur : 2008 :