Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Logopedi, en introduktion, 4,5 hp

Engelskt namn: Speech and language pathology, an introduction

Denna kursplan gäller: 2018-05-28 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 3LO041

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Logopedi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Logopedi

Beslutad av: Medicinska fakultetens programråd för logopedprogrammet, 2013-04-24

Reviderad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2018-05-23

Innehåll

Kursens första moment (3 hp) är en introduktion till vad det innebär att studera logopedi vid Umeå universitet samt till arbetsmetoder och villkor inom logopedyrket. Studenten får inblick i olika röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter och ges möjlighet att reflektera kring egna känslor och attityder inför att möta personer med sådan problematik. Inom kursen ges också en första introduktion i etik, sekretess, journalhantering och studentens egna lärande i en universitetsmiljö. Detta sker genom föreläsningar, seminarier, gruppövningar, egna intervjuer med yrkesverksamma logopeder samt observationer av logopeder i klinisk verksamhet. Kursens andra moment (1,5 hp), ‘Muntlig och skriftlig framställning’, syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i röstteknik samt muntlig och skriftlig framställning. Detta sker genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Röstövningar leds av logopedstudenter på senare termin.

Förväntade studieresultat

Moment 1

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
• översiktligt beskriva logopeders olika arbetsområden
• uppvisa förståelse för logopeders yrkesetiska riktlinjer
• översiktligt beskriva Umeå universitets organisation, Logopedprogrammets uppbyggnad och vilka fakulteter som samarbetar kring programmet

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
• delta i undervisning och examination i en webbaserad lärplattform
• hitta information om kurser, regler mm på enheten för logopedis och Umeå universitets websidor, inklusive studentweb
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 
• reflektera över sina egna känslor och attityder inför att arbeta med personer med röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter
• reflektera över hur det kan vara att ha röst-, tal-, språk- och sväljsvårigheter eller att vara närstående till en person med dessa svårigheter
• reflektera över sin egen förmåga att tillägna sig kunskap och hur den kan utvecklas
 
Moment 2

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:
 
• kunna beskriva sambandet mellan andning, hållning och röst
• uppvisa förståelse för att ordval, struktur i text och val av uttryck påverkar läsarens möjlighet att tillgodogöra sig innehållet i en text, inklusive text som skrivs för en examination
 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 
• hålla ett anförande inför åhörare
• formulera en kortare text med ett tydligt presenterat innehåll
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kunna ansvara för den egna kunskaps- och färdighetsutvecklingen
• reflektera över den egna utvecklingen inom presentation av information skriftligt och muntligt på ändamålsenliga sätt
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A.
Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14). Naturkunskap B/2 kan ersättas av Biologi A/1, Kemi A/1 och Fysik A/1a / 1b1+1b2. Normal hörsel rekomenderas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer, miljöpraktik och gruppövningar. All undervisning utom föreläsningar är examinerande och kräver därför aktiv närvaro.

Examination

Examination sker fortlöpande genom deltagande i diskussioner och gruppövningar, i form av skriftlig tentamen på aktuell lärplattform, genom skriftlig rapport från miljöpraktik samt i form av muntlig redovisning inför övriga kursdeltagare och lärare. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla examinerande uppgifter är godkända. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast två månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programrådet begära annan examinator att bestämma betyg. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom logopedprogrammet.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 36

  Kommunikations- och sväljstörningar genom hela livet [Elektronisk resurs] : ett logopediskt ståndpunktsdokument
  Lohmander Anette, McAllister Anita, Hansson Kristina, Hartelius Lena, Monica Blom Johansson, Karlsson Fredrik, Samuelsson Christina, Schalling Ellika, Södersten Maria, Östberg Per, Doorn Jan van
  Umeå : Umeå universitet : 2017 : 11 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139757
  Obligatorisk

  Övrigt material
  Artiklar och annat material kan tillkomma via lärplattform :

  Referenslitteratur

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album

  Logopedi. Kapitel 1-3 och 39-40
  Hartelius L, Nettelbladt U, Hammarberg B
  Studentlitteratur : 2008 :

 • Giltig från: 2018 vecka 22

  Logopedi. Kapitel 1-3 och 39-40
  Hartelius L, Nettelbladt U, Hammarberg B
  Studentlitteratur : 2008 :
  Obligatorisk

  Kommunikations- och sväljstörningar genom hela livet [Elektronisk resurs] : ett logopediskt ståndpunktsdokument
  Lohmander Anette, McAllister Anita, Hansson Kristina, Hartelius Lena, Monica Blom Johansson, Karlsson Fredrik, Samuelsson Christina, Schalling Ellika, Södersten Maria, Östberg Per, Doorn Jan van
  Umeå : Umeå universitet : 2017 : 11 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139757
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Hellspong Lennart
  Konsten att tala : handbok i praktisk retorik
  3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2011 : 355 s. :
  ISBN: 978-91-44-06739-1 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album