Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Magisterkurs - teori och metod i kultur- och medievetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Theory and Method in Culture and Media Studies

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 1KU072

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Drama-teater-film: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Journalistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Kulturanalys: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Konstvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Litteraturvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Medie- och kommunikationvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Museologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2015-02-24

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2017-05-15

Innehåll

Under kursen tillägnar sig studenten fördjupade kunskaper i tillämpning av teoretiska perspektiv och begrepp samt analysmetoder. Studenten tillägnar sig också fördjupade kunskaper i tillämpning av metoder för insamling av ett empiriskt material. Kursen bygger på två moment och den erbjuder individuell och ämnesinriktad flexibilitet genom individuellt valbar litteratur, vilket innebär att studenten i samråd med lärare/handledare ges möjlighet att fördjupa sig i specifika teorier och metoder anpassade till egna vetenskapliga arbeten. I kursen diskuteras också reflexivitet och forskningsetiska överväganden. Kursen kan utgöra 15 av 30 obligatoriska hp inom ett huvudområde i en magisterexamen. Kursen kan läsas som fristående kurs eller som en del av termin 1 på HAKMM Masterprogram i kultur- och medievetenskap 120 hp.

Moment 1: Teori- och metodtillämpning I (7,5 hp)
Theory and Method I
Momentet behandlar hur teoretiska perspektiv och begrepp kan tillämpas på olika typer av material. Vidare behandlas olika materialinsamlings- och analysmetoder samt deras metodologiska implikationer. Här ingår diskussioner om reflexivitet och forskningsetiska överväganden. I gemensamma seminarier diskuteras såväl perspektivens och metodernas huvudområdesspecifika användbarhet som deras möjliga tvärvetenskapliga tillämpningar.

Moment 2: Teori- och metodtillämpning II (7,5 hp)
Theory and Method II
Under momentet fördjupar sig studenten individuellt i vetenskapliga perspektiv och metoder. Genom att med utgångspunkt i metodologiska och etiska överväganden redogöra för valda perspektiv och metoder i ett självständigt arbete lägger studenten grunden för kommande vetenskapliga studier och projekt.

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs skall studenten:
 • kunna kritiskt förhålla sig till centrala och huvudområdesspecifika perspektiv inom området kultur- och medievetenskap
 • kunna kritiskt förhålla sig till materialinsamlings- och/eller analysmetoder i kultur- och medievetenskap
 • ha fördjupad kunskap om relationen mellan teori och metod
 • aktivt och reflexivt kunna deltaga i och föra ett vetenskapligt samtal.
 • självständigt kunna redogöra för perspektiv och begrepp tillämpbara i vetenskapliga arbeten.
 • redogöra för metodologiska och etiska överväganden i relation till valda perspektiv och metoder.
Efter moment 1 (Teori- och metodtillämpning I) skall studenten:
 • kunna kritiskt förhålla sig till centrala och huvudområdesspecifika perspektiv inom området kultur- och medievetenskap
 • kunna kritiskt förhålla sig till materialinsamlings- och/eller analysmetoder i kultur- och medievetenskap
 • aktivt och reflexivt kunna deltaga i och föra ett vetenskapligt samtal.
Efter moment 2 (Teori- och metodtillämpning II) skall studenten:
 • självständigt kunna redogöra för perspektiv och begrepp tillämpbara i studentens kommande vetenskapliga arbeten
 • redogöra för metodologiska och etiska överväganden i relation till valda perspektiv och metoder
 • ha fördjupad kunskap om relationen mellan teori och metod

Behörighetskrav

Kandidatexamen i drama-teater-film, etnologi, journalistik, konstvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi eller motsvarande. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, enskilda uppgifter, självstudier, casearbeten och handledning. Särskild tonvikt läggs vid vetenskaplig dialog, jämförande perspektiv och självreflektion. Förutom obligatorisk kurslitteratur ges studenten möjlighet att själv och i samråd med lärare/handledare välja kurslitteratur med stöd av kursplanens litteraturlista. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Kursen examineras genom bland annat aktivt deltagande i seminarier samt genom enskilda och gruppvisa muntliga och skriftliga övningar och uppgifter.

Moment 1: Examination sker genom enskilda och gruppvisa muntliga och skriftliga uppgifter samt genom aktivt deltagande i seminarier. Seminarierna kan både vara lärarledda och studentledda.

Moment 2: Examination sker genom författande av ett individuellt paper.

Examination sker enligt graderna Väl Godkänt, Godkänt eller Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Får den studerande underkänt på en tentamen kan som alternativ till omtentamen restuppgift ges i form av att den eller de underkända frågorna kompletteras och bedöms på nytt. I dessa fall kan betyg på tentamen bli högst Godkänd.
För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på kursen krävs 15 hp VG. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen skall kunna examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera högst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

 • Giltig från: 2018 vecka 36

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kursmomentets start.

  Moment 1: Teori- och metodtillämpning I (7,5 hp)

  Ahmed Sara
  The cultural politics of emotion
  Edinburgh : Edinburgh University Press : 2004 : vii, 224 s. :
  ISBN: 978-0-7486-1847-7 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Larsen Håkon
  Den nya kultursociologin : kultur som perspektiv och forskningsobjekt
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 155 s. :
  ISBN: 978-91-44-10034-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Davies Charlotte Aull
  Reflexive ethnography : a guide to researching selves and others
  2. ed. : London : Routledge : 2008 : 310 s. :
  ISBN: 978-0-415-40901-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Peters John Durham
  The marvelous clouds : toward a philosophy of elemental media
  Chicago : the University of Chicago Press : 2015 : 410 pages :
  ISBN: 978-0-226-25383-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Posthumanistiska nyckeltexter
  Åsberg Cecilia, Hultman Martin, Lee Francis
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 233 s. :
  ISBN: 978-91-44-05747-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2: Teori- och metodtillämpning II (7,5 hp)

  Studenten väljer egen ämnesspecifik litteratur motsvarande cirka 1000 sidor i samråd med lärare/handledare.

 • Giltig från: 2017 vecka 35

  För alla kursmomenten gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast en månad före kursmomentets start.

  Moment 1: Teori- och metodtillämpning I (7,5 hp)

  Butt Gavin
  After criticism : new responses to art and performance
  Oxford : Blackwell : 2005 : 215 s. :
  ISBN: 0-631-23283-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Ahmed Sara
  The cultural politics of emotion
  Edinburgh : Edinburgh University Press : 2004 : vii, 224 s. :
  ISBN: 978-0-7486-1847-7 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  An invitation to reflexive sociology
  Bourdieu Pierre, Wacquant Loïc J. D.
  Chicago : Univ. of Chicago Press : 1992 : 332 s. :
  ISBN: 0-226-06740-8 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Davies Charlotte Aull
  Reflexive ethnography : a guide to researching selves and others
  2. ed. : London : Routledge : 2008 : 310 s. :
  ISBN: 978-0-415-40901-8 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Logics of critical explanation in social and political theory
  Glynos Jason, Howarth David
  London : Routledge : 2007 : xiii, 264 s. :
  ISBN: 9780415404280 (hbk)
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Posthumanistiska nyckeltexter
  Åsberg Cecilia, Hultman Martin, Lee Francis
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 233 s. :
  ISBN: 978-91-44-05747-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekets söktjänst

  Moment 2: Teori- och metodtillämpning II (7,5 hp)

  Studenten väljer egen ämnesspecifik litteratur motsvarande cirka 1000 sidor i samråd med lärare/handledare.