Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisterkurs i filosofi II, 15 hp

Engelskt namn: Magister course in philosophy II

Denna kursplan gäller: 2019-03-18 till 2021-06-06 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1FL086

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-24

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-03-15

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i filosofi och är avsedd att läsas under den andra terminens studier på avancerad nivå. Den består av två avancerade moment som vardera omfattar 7,5 högskolepoäng. Momenten kan ha olika inriktning olika terminer. I undantagsfall kan ett moment utgöras av en individuell litteraturkurs. För information om utbudet av moment under aktuell termin, se terminsöversikten för kurser i filosofi (https://www.umu.se/student/ide-och-samhallsstudier/kursoversikter/).

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper om och överblick över centrala begrepp, teorier, problem och argument inom filosofin
- Ha visat goda kunskaper om filosofisk metod
- Ha visat fördjupade kunskaper inom minst ett delområde inom filosofin

Färdighet och förmåga:
- Ha visat god förmåga att självständigt analysera och bedöma filosofiska argument
- Ha visat god förmåga att skriva filosofiska texter av god språklig kvalitet
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat insikt om filosofiämnets möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället.

Behörighetskrav

Univ: Filosofi C, Praktisk filosofi C eller Teoretisk filosofi C med godkänt resultat på minst 22,5 högskolepoäng, eller motsvarande förkunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen utgörs huvudsakligen av textseminarier. Ibland erbjuds även föreläsningar. För individuella litteraturkurser gäller självstudier.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov samt aktivt deltagande i seminarier. Betygsskalan för kursen och för momenten består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. För att få Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått Väl godkänd på båda momenten. Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ingå som en kurs på avancerad nivå i en magister- eller masterexamen.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 26

Allmän information kring filosofiskt skrivande Filosofiskt skrivande: https://filosofiskt-skrivande-umu.weebly.com/

Kurslitteraturen på momenten varierar från termin till termin. För aktuell kurslitteratur hänvisas till ansvarig institution.