Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisterkurs i historia II, 15 hp

Engelskt namn: Magister course in history II

Denna kursplan gäller: 2012-01-16 och tillsvidare

Kurskod: 1HI056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-12-01

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper i historia, och är avsedd att läsas under den andra terminens studier på avancerad nivå. Kursens moment kan ha olika inriktning olika terminer.

Kursen består av 2 moment om vardera 7,5 hp. Momenten är av fördjupande och problematiserande karaktär. Vilka valbara moment som ges kan variera från termin till termin. Detaljerad information om vilka som är aktuella kan återfinnas på institutionens hemsida eller fås via institutionens studieadministration.

Moment 1. Valbart moment 1 (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds endast ett alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan historiskt inriktad kurs vid annan institution eller vid annat lärosäte eller i form av individuell litteraturkurs.

Moment 2. Valbart moment 2 (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds endast ett alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan historiskt inriktad kurs vid annan institution eller vid annat lärosäte eller i form av individuell litteraturkurs.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper i historiografi
- Ha visat fördjupade kunskaper i ämnet historia

Färdighet och förmåga:
- Ha visat fördjupad färdighet för att kunna delta i historievetenskapligt forskningsarbete
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat insikt om historieämnets möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället

Behörighetskrav

Univ: Historia C, 30 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska). Förkunskaper om 30 hp kurser i historia på avancerad nivå rekommenderas.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i huvudsak i en mindre seminariegrupp. Föreläsningar kan förekomma men merparten av seminarierna är diskuterande.

Examination

Examinationen sker muntligen och skriftligen. Muntlig examination sker vanligen i seminarieform men enskild muntlig tentamen kan också förekomma. Skriftlig examination sker vanligen i form av inlämningsuppgifter men enskild skriftlig tentamen kan också förekomma.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

För betyget väl godkänd på hel kurs (15 hp) krävs att betyget väl godkänd uppnåtts på båda momenten (15 hp).

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 3

Moment 1 Valbart moment 1 (7,5 hp)

Se särskild litteraturlista.

Moment 2. Valbart moment 2 (7,5 hp)

Se särskild litteraturlista.