"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisterkurs i historia, 30 hp

Engelskt namn: Magister course in history

Denna kursplan gäller: 2013-08-26 till 2023-01-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1HI055

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-05-23

Reviderad av: Jonas Nilsson, 2013-06-25

Innehåll

Kursen består av 4 moment om vardera 7,5 hp. Momenten är av fördjupande och problematiserande karaktär: de 2 första är obligatoriska medan moment 3 och 4 kan ersättas av andra historiskt inriktade kurser efter samråd med kursansvarig lärare. Vilka fördjupande moment som ges kan variera från termin till termin. Detaljerad information om vilka som är aktuella kan återfinnas på institutionens hemsida eller fås via institutionens studieadministration.

Moment 1. Historiografi I (7,5 hp)
Momentet behandlar historieämnets framväxt som vetenskaplig disciplin och dess ställning under olika perioder. Olika sätt att förklara det förflutna kommer att diskuteras liksom hur historiker ur olika skolor har argumenterat.

Moment 2. Historisk metod och teori II (7,5 hp)
Momentet behandlar olika teorier och metoder som används inom den historiska forskningen.

Moment 3. Fördjupningsmoment (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds endast ett alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan historiskt inriktad kurs vid annan institution eller vid annat lärosäte.

Moment 4. Fördjupningsmoment (7,5 hp)
Normalt sett erbjuds endast ett alternativ per termin. Studenten kan dock efter samråd med kursansvarig lärare läsa en annan historiskt inriktad kurs vid annan institution eller vid annat lärosäte.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs

Kunskap och förståelse:
- Ha visat goda kunskaper i historiografi
- Ha visat goda kunskaper om historisk metod och teori
- Ha visat fördjupade kunskaper i ämnet historia

Färdighet och förmåga:
- Ha visat fördjupad färdighet för att kunna delta i historievetenskapligt forskningsarbete
- Ha visat god förmåga att muntligt och skriftligt redovisa sina kunskaper

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- Ha visat insikt om historieämnets möjligheter och begränsningar samt dess roll i samhället

Behörighetskrav

Univ: Historia C, 30 hp, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i huvudsak i en mindre seminariegrupp. Föreläsningar kan förekomma men merparten av seminarierna är diskuterande.

Examination

Examinationen sker muntligen och skriftligen. Muntlig examination sker vanligen i seminarieform men enskild muntlig tentamen kan också förekomma. Skriftlig examination sker vanligen i form av inlämningsuppgifter men enskild skriftlig tentamen kan också förekomma.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

För betyget väl godkänd på hel kurs (30hp) krävs att betyget väl godkänd uppnåtts på minst 22,5hp.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/.


Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Moment 1. Historiografi (7,5 hp)

  Historieskrivningen i Sverige
  Artéus Gunnar, Åmark Klas
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-44-07043-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  A global history of modern historiography
  Iggers Georg G., Wang Q. Edward, Mukherjee Supriya.
  1st ed. : Harlow, England : Pearson Longman : 2008. : xii, 436 p. :
  ISBN: 9780582096066 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wilson Norman James
  History in crisis? : recent directions in historiography
  2. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : 2004 : x, 182 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip052/2004025004.html
  ISBN: 0-13-183552-1 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Woolf Daniel R.
  A global history of history
  Cambridge : Cambridge University Press : 2011. : xxvii, 568 s. :
  ISBN: 9780521875752 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer

  Moment 2. Historisk metod och teori (7,5 hp)

  De historiska relationerna mellan Svenska kyrkan och samerna : en vetenskaplig antologi. Bd 1
  Lindmark Daniel, Sundström Olle
  Skellefteå : Artos & Norma : 2016 : 518 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Drugge, Anna-Lill, "Forskningsetik och urfolksforskning" s. 191-220.

  Rethinking standpoint epistemology. What is ´strong objectivity´ : I: Feminist epistemologies
  Harding Sandra, Alcoff Linda, Potter Elizabeth
  New York : Routledge : 1993 : vii, 312 s. :
  ISBN: 0-415-90450-1 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: pp. 437-470

  Hasselberg Ylva
  Vetenskap som arbete : normer och arbetsorganisation i den kommodifierade vetenskapen
  Möklinta : Gidlund : 2012 : 266 s. :
  ISBN: 9789178448562
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: s 7-47; 228-258

  Scott Joan Wallach
  Knowledge, power, and academic freedom
  New York : Columbia University Press : [2019] : 171 pages :
  ISBN: 9780231190466
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tre klassiska texter
  Göteborg : Korpen : 1991 : 86, [2] s., s. 5-120, [4] s., s. 7-163, [3] s. :
  ISBN: 9173740977
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Weber, Max "Vetenskap och politik"

  Insikt och handling : 23 temanummer om vetenskapligt ethos i efterkrigstidens Sverige
  Höög Victoria, Tunlid Anna, Hanson Bo
  2002 : 136 s. :
  ISBN: 9789163365959
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: "Ett sällan klart sett men levande forskningsethos" Johansson, Ingvar

  Östling Johan
  Kunskapsförmedlingens villkor i en balkaniserad offentlighet
  Respons nr 2 : 2020 :
  Online UB
  Obligatorisk

  Hålla huvudet kallt – distanserat engagemang i en uppjagad tid
  Bennich-Björkman Li, Lindberg Mats, Gustavsson Sverker
  Daidalos förlag : 2022 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Bok som kommer utges 2022. Läsanvisning: valda delar

  Artiklar tillkommer

  Moment 3. Fördjupningsmoment (7,5 hp)

  Se särskild litteraturlista.

  Moment 4. Fördjupningsmoment (7,5 hp)

  Se särskild litteraturlista.

 • Giltig från: 2014 vecka 29

  Moment 1. Historiografi (7,5 hp)

  Historieskrivningen i Sverige
  Artéus Gunnar, Åmark Klas
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 222 s. :
  ISBN: 978-91-44-07043-8
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  A global history of modern historiography
  Iggers Georg G., Wang Q. Edward, Mukherjee Supriya.
  1st ed. : Harlow, England : Pearson Longman : 2008. : xii, 436 p. :
  ISBN: 9780582096066 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Wilson Norman James
  History in crisis? : recent directions in historiography
  2. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : 2004 : x, 182 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip052/2004025004.html
  ISBN: 0-13-183552-1 (alk. paper)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Woolf Daniel R.
  A global history of history
  Cambridge : Cambridge University Press : 2011. : xxvii, 568 s. :
  ISBN: 9780521875752 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer

  Moment 2. Historisk metod och teori (7,5 hp)

  Green Anna
  Cultural history
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2008 : viii, 163 s. :
  ISBN: 9780333986752 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hudson Pat
  History by numbers : an introduction to quantitative approaches
  London : Arnold : 2000 : 278 s. :
  ISBN: 0-340-61468-4 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Social theory and social history
  MacRaild Donald M., Taylor Avram
  Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2004 : xi, 203 s. :
  ISBN: 0-333-94747-9 (hft.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Raddeker Helene Bowen
  Sceptical history : postmodernism, feminism and the practice of history
  Abingdon, Oxon : Routledge : 2007. : 241 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip072/2006032202.html
  ISBN: 978-0-415-34115-8 (hbk.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Research methods for history [electronic resource] : Research methods for the arts and humanities
  Gunn Simon, Faire Lucy.
  Edinburgh : Edinburgh University Press : c2012. : ix, 246 p. :
  ISBN: 9780748654024 (e-book)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar tillkommer

  Moment 3. Fördjupningsmoment (7,5 hp)

  Se särskild litteraturlista.

  Moment 4. Fördjupningsmoment (7,5 hp)

  Se särskild litteraturlista.